Douanezaken EU-VK Nieuws

In PbEU L 444 van 31 december 2020 is bij Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad
van 29 december 2020 de ondertekening bekend gemaakt, namens de Unie, betreffende de
voorlopige toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds.

In PbEU L444 van 31 december 2020 is de handels- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en
Noord-Ierland, anderzijds bekend gemaakt.

In PbEU L444 van 31 december 2020 is een kennisgeving opgenomen betreffende
de definitieve bijwerking door de juristen-vertalers van de teksten van de
overeenkomsten in alle 24 taalversies. Het bleek onmogelijk om deze bijwerking te
laten te laten plaatsvinden vóór de ondertekening ervan door de partijen en de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad. De overeenkomsten zullen aan een
definitieve juridische en taalkundige revisie worden onderworpen en de uit die
juridische en taalkundige revisie resulterende authentieke en definitieve teksten
zullen in de plaats treden van de ondertekende versies van de overeenkomsten. Deze
authentieke en definitieve teksten van de overeenkomsten zullen bijtijds, d.w.z.
uiterlijk op 30 april 2021 in het Publicatieblad van de Europese Unie worden
bekendgemaakt.

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2254 van 29 december 2020 (PbEU L 446 van 31
december 2020) heeft de Commissie de maatregelen bekend gemaakt betreffende het
opstellen van attesten van oorsprong op basis van de leveranciersverklaringen voor
preferentiële uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk tijdens een overgangsperiode.

In PbEU L 1 van 1 januari 2020 is de kennisgeving bekend gemaakt betreffende
de voorlopige toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, van de
Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië
en Noord-Ierland inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling en bescherming
van gerubriceerde gegevens, en van de Overeenkomst tussen de regering van het
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie voor samenwerking op het gebied van het veilige en vreedzame
gebruik van kernenergie.