Hoofdstuk 15

Dierlijke, plantaardige of microbiële vetten en oliën en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong

 


AANTEKENINGEN

 

1.Dit hoofdstuk omvat niet:

a.spek, varkensvet en vet van gevogelte, bedoeld bij post 02.09

b.cacaoboter, cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen (post 18.04);

c.bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 15 gewichtspercenten producten bedoeld bij post 04.05 (in het algemeen hoofdstuk 21);

d.kanen (post 23.01) en afvallen bedoeld bij de posten 23.04 tot en met 23.06;

e.vetzuren; bereide was; tot farmaceutische producten, verf, vernis, zeep, parfumerieën, toilet­ar­tikelen of cosmetische producten verwerkte vetstoffen; gesulfoneerde olie en andere producten, bedoeld bij afdeling VI;

f.uit olie verkregen factis (rubbersurrogaat) (post 40.02).

 

2.Met behulp van oplosmiddelen uit olijven verkregen olie wordt niet ingedeeld onder post 15.09 (post 15.10).

 

3.Enkel gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan vallen niet onder post 15.18; deze producten worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op de overeenkomstige niet-gedenatureerde vetten en oliën of frac­ties daarvan.

 

4.Soapstock, oliedroesem of oliebezinksel, stearinepek, wolvetpek en glycerolpek worden onder post 15.22 inge­deeld.

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN

1. Voor de toepassing van onderverdeling 1509 30 heeft olijfolie van de eerste persing een gehalte aan vrije zuren, uitgedrukt in oliezuur, van niet meer dan 2,0 g/100 g en kan deze worden onderscheiden van de andere categorieën van olijfolie van eerste persing volgens de kenmerken die zijn aangegeven in de Codex Alimentarius-norm 33- 1981.

2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 15.14.11 en 15.14.19 wordt als 'koolzaad- en raapzaadolie met een laag gehalte aan erucazuur' aangemerkt, de vaste olie met een gehalte aan erucazuur van minder dan twee gewichtspercenten.

 

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

 

1.Voor de toepassing van de posten 15.07.10, 15.08.10, 15.10.00.10, 15.11.10, 15.12.11, 15.12.21, 15.13.11, 15.13.21, 15.14.11, 15.14.91, 15.15.11, 15.15.21, 15.15.5011, 15.15.5019, 15.15.9021, 15.15.9029, 15.15.9040 t/m 15.15.9059 en 15.18.0031:

 

a. worden door persing verkregen vloeibare of vaste plantaardige oliën aangemerkt als 'ruw', indien zij geen andere behandeling hebben ondergaan dan:

- het decanteren gedurende een voor de desbetreffende oliesoort gebruikelijke tijdsduur;

- het centrifugeren of het filtreren, voor zover het scheiden van de olie en de oorspronkelijk daarin voorkomende vaste bestanddelen alleen is geschied met behulp van een mechanische kracht, zoals met behulp van de zwaartekracht (bezinken), met behulp van de middelpuntvliedende kracht (centrifugeren) of door middel van filterpersen of andere persen, derhalve op een andere wijze dan door adsorptie of dan volgens een andere natuurkundige of scheikundige werkwijze;

b. worden door extractie verkregen vloeibare of vaste plantaardige oliën aangemerkt als ''ruw'', indien zij niet door hun kleur, geur of smaak en evenmin door hun bij de voor de desbetreffende oliesoorten gebruikelijke analyses blijkende eigenschappen verschillen van door persing verkregen plantaardige oliën en vetten;  

c. worden eveneens aangemerkt als 'ruw': ontslijmde sojaolie en van gossypol ontdane katoen­zaad­olie.

 

b. De onderverdelingen 1509 2000, 509 3000 en 1509 4000 omvatten alleen de in de punten 1, 2 en 3 hieronder omschreven olijfoliën die uitsluitend zijn verkregen langs mechanische weg of via andere fysische methoden onder omstandigheden waardoor de kwaliteit van de olie niet wordt aangetast, en die geen andere behandeling hebben ondergaan dan wassen, decanteren, centrifugeren en filtreren. De olijfoliën verkregen met gebruikmaking van oplosmiddelen of met gebruik- making van een hulpstof met chemische of biochemische werking of met herverestering, en alle mengsels met olie van een andere soort, zijn uitgesloten van deze onderverdelingen;

 

 

 

 

2. A. Als olijfolie in de zin van de posten 1509 en 1510 wordt enkel aangemerkt olie die uitsluitend afkomstig is van de behandeling van olijven en die, wat het gehalte aan vetzuren en sterolen betreft, de in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie (1) vermelde kenmerken heeft. Hun aanwezigheid kan worden vastgesteld met behulp van de in de bijlagen X en XIX bij die verordening beschreven methoden.

(1) Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie van 11 juli 1991 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden (PB L 248 van 5.9.1991, blz. 1).

Tot olijfolie in de zin van de posten 1509 en 1510 worden niet gerekend chemisch gewijzigde olijfolie (met name opnieuw veresterde olijfolie) en mengsels van olijfolie met olie van een andere soort. De aanwezigheid van opnieuw veresterde olijfolie wordt vastgesteld met behulp van de in bijlage VII bij Verordening (EEG) nr. 2568/91 beschreven methode.

 

2. B. Als olijfolie in de zin van onderverdeling 1509 10 worden enkel aangemerkt de onder 1, 2 en 3 hierna gedefinieerde oliën uit olijven die uitsluitend zijn verkregen langs mechanische weg of via andere fysische methoden onder omstandigheden waardoor de kwaliteit van de olie niet wordt aangetast, en die geen andere behandeling hebben ondergaan dan wassen, decanteren, centrifugeren en filtreren. De olijfoliën verkregen met gebruikmaking van oplosmiddelen of met gebruikmaking van een hulpstof met chemische of biochemische werking of met her-verestering, en alle mengsels met olie van een andere soort, zijn uitgesloten van deze onderverdeling.


2. B. 1.
Als 'olijfolie voor verlichting (lampolie)' in de zin van onderverdeling 1509 10 10 wordt aangemerkt olijfolie met de kenmerken van olijfoliën van categorie 3 zoals beschreven in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2568/91.

2. B. 2.
Als 'extra olijfolie verkregen bij de eerste persing' in de zin van onderverdeling1509 10 20 wordt aangemerkt olijfolie met de kenmerken van olijfoliën van categorie 1 zoals beschreven in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2568/91.

2. B. 3.
Als olijfolie in de zin van onderverdeling 1509 10 80 wordt aangemerkt andere olijfolie verkregen bij de eerste persing met de kenmerken van olijfoliën van categorie 2 zoals beschreven in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2568/91.

 

2. C.
Als olijfolie in de zin van onderverdeling 1509 90 wordt aangemerkt olijfolie die is verkregen door behandeling van olie van de onderverdelingen 1509 10 10, 1509 10 20 en/of 1509 10 80, ook indien versneden met olijfolie verkregen bij de eerste persing en met de kenmerken van olijfoliën van de categorieën 4 en 5 zoals beschreven in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2568/91.

2. D.
Als 'ruwe oliën' in de zin van onderverdeling 1510 00 10 worden aangemerkt de oliën met de kenmerken van olijfoliën van categorie 6 zoals beschreven in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2568/91.

2. E.
Als oliën van onderverdeling 1510 00 90 worden aangemerkt zowel de oliën die zijn verkregen door behandeling van de oliën van onderverdeling 1510 00 10, ook indien versneden met olijfolie verkregen bij de eerste persing, als de oliën die niet de kenmerken hebben als bedoeld in deze aanvullende aantekening, onder B, C en D.

Oliën van deze onderverdeling moeten de kenmerken hebben van de olijfoliën van de categorieën 7 en 8 zoals beschreven in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2568/91.

 

 

3. Tot de onderverdelingen 15.22.0031 en 15.22.0039 behoren niet:

a. afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen, die olie bevatten waarvan het joodgetal, bepaald volgens de in bijlage XVI bij Verordening(EEG) nr. 2568/91 vastgestelde methode, kleiner is dan 70 of groter dan 100;

b. afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen, die olie bevatten met een joodgetal tussen 70 en 100, maar waarbij het oppervlak van de piek die overeenkomt met de retentietijd van bètasitosterol (2), bepaald volgens de methode in bijlage XIX bij Verordening (EEG) nr. 2568/91, minder bedraagt dan 93 % van het totale oppervlak van de sterolpieken.

(2) Delta-5,23-stigmastadiënol + chlerosterol + bètasitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadiënol. 

 

4. Voor de vaststelling van de kenmerken van bovengenoemde producten worden de analysemetho­den ge­bruikt die zijn be­schreven in de bijlagen bij Verordening (E.E.G.) nr. 2568/91. Daarom dient ook rekening te worden gehouden met de opmerkingen onderaan de bladzijde van bijlage I bij vorengenoemde verordening.

 

5. Producten voor menselijke consumptie gemaakt van producten van hoofdstuk 15, opgemaakt in afgemeten hoeveelheden, zoals capsules, tabletten, pastilles en pillen, bestemd om te worden gebruikt als voedingssupplementen, zijn van dit hoofdstuk uitgezonderd. Een voedingssupplement ontleent zijn wezenlijke karakter niet alleen aan zijn ingrediënten, maar ook aan zijn specifieke presentatiewijze die tekenend is voor zijn functie als voedingssupplement, aangezien deze bepalend is voor de dosering, de wijze waarop het wordt opgenomen en de plaats waar het zijn werking moet krijgen. Dergelijke producten voor menselijke consumptie moeten worden ingedeeld onder post 2106 voor zover zij elders genoemd noch elders onder begrepen zijn.