Hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren, andere ongewervelde waterdieren of van insecten

1
Toelichting IDR

Dit hoofdstuk omvat bereide voedingsmiddelen die zijn verkregen door de verwerking van vlees, slachtafvallen (bijvoorbeeld poten, huiden, harten, tongen, levers, darmen en magen) of van bloed, alsmede die welke zijn verkregen door de verwerking van vis (vishuiden daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren. Dit hoofdstuk omvat producten die anders zijn bereid of verduurzaamd dan bedoeld bij hoofdstuk 2 of 3 of bij post 05.04, zoals producten die:

1. zijn verwerkt tot worst of dergelijke producten;

2. op ongeacht welke wijze zijn gaargemaakt: gekookt, gestoomd, geroosterd, gebakken of gebraden, met uitzondering evenwel van gerookte vis en gerookte schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, die voor of tijdens het roken gekookt mogen zijn (posten 03.05, 03.06, 03.07 en 03.08), van gestoomde of in water gekookte schaaldieren in de schaal (post 03.06), van weekdieren die alleen zijn blootgesteld aan stomen of andere types van hitte-schokbehandeling (die niet kunnen worden aangemerkt als koken op zich), noodzakelijk om de schelp te openen of om de weekdieren vóór het vervoer of het bevriezen te stabiliseren (post 03.07) en van meel, poeder en pellets van gekookte vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren (respectievelijk de posten 03.05, 03.06, 03.07 en 03.08);

3. zijn bereid of verduurzaamd, in de vorm van extracten, jus of marinades, zijn bereid van viskuit zoals kaviaar en kaviaarsurrogaten, enkel door beslag of paneermeel omgeven, getruffeerd of gekruid (bijvoorbeeld met peper en zout), enz.;

4. fijn gehomogeniseerd zijn en uitsluitend bestaan uit producten bedoeld bij dit hoofdstuk (dat wil zeggen vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, bereid of verduurzaamd). Deze gehomogeniseerde bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes vlees, vis, enz. bevatten, alsmede kleine hoeveelheden ingrediënten die zijn toegevoegd als smaakmiddel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Homogeniseren op zich bestempelt een product echter nog niet als een product bedoeld bij hoofdstuk 16.

Van dit hoofdstuk zijn eveneens uitgezonderd:

a. meel en poeder van vlees of slachtafvallen (van zeezoogdieren daaronder begrepen), geschikt voor menselijke consumptie (post 02.10) of van vis (post 03.05);

b. meel, poeder en pellets van vlees (van zeezoogdieren daaronder begrepen), van vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, niet geschikt voor menselijke consumptie (post 23.01);

c. bereidingen van vlees, slachtafvallen, vis, enz., voor het voederen van dieren (post 23.09);

d. geneesmiddelen bedoeld bij hoofdstuk 30. Algemene opmerkingen.

2
Toelichting EG

Voor de indeling van samengestelde voedselbereidingen (zogenaamde gerede maaltijden daaronder begrepen), bestaande uit bijvoorbeeld worst, vlees, slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren, andere ongewervelde waterdieren of een combinatie van deze producten samen met groenten, spaghetti, sausen, enz., wordt verwezen naar Aantekening 2 IDR op hoofdstuk 16 en naar de laatste alinea voor de uitzonderingen van de toelichting IDR (algemene opmerkingen), opgenomen in aant. 1 op het opschrift van dit hoofdstuk. Algemene opmerkingen.

3
EG Verordening

Rauwe vis (in stukken) van de soort Mullus, rauwe garnalen en rauwe groenten op een houten stokje, moet onder post 16.04 worden ingedeeld als een als bereiding van vis. Zie Verordening (EU) nr. 756/2011 in aant. 3 op post 16.04.

4
Jurisprudentie

Vlees van pluimvee waaraan zout en peper zijn toegevoegd valt onder post 16.02, zelfs indien de peper slechts onder de microscoop waarneembaar is. HvJ 17 maart 1983, nr. 175/82 (PbEG 1984, nr. C 11). OT.

Daar deze uitspraak zou kunnen leiden tot ongewenste gevolgen voor het gemeenschappelijk EG-landbouwbeleid, werd als reactie op deze uitspraak een Aanvullende aantekening op hoofdstuk 2 van het gemeenschappelijk douanetarief opgenomen. Deze Aanvullende aantekening werd ongewijzigd in 1988 in de nieuwe nomenclatuur opgenomen. Zie de huidige Aanvullende aantekening 6 EG op hoofdstuk 2.

Ten aanzien van de vraag omtrent de geldigheid van Aanvullende aantekening 6 a EG op hoofdstuk 2, waarin is bepaald dat gekruid vlees onder hoofdstuk 16 valt en dat als gekruid vlees wordt aangemerkt vlees dat waarneembaar met het blote oog of duidelijk waarneembaar aan de smaak, inwendig of over de totale oppervlakte is gekruid, is bij onderzoek door het HvJ niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid van deze Aanvullende aantekening EG op hoofdstuk 2 kunnen aantasten. HvJ 8 februari 1990, nr. C-233/88 (Pb EG 1990, nr. C 71 en UTC 1990/51). OT.

Vlees waarop de kruiden slechts aan de bovenzijde zijn aangebracht, zoals uit monsteronderzoek is gebleken, kan niet als ‘gekruid vlees’ in de zin van de Aanvullende aantekening 6 a EG op hoofdstuk 2 worden aangemerkt. Het vlees moet onder hoofdstuk 2 worden ingedeeld. TC 9 juli 1990, nr. 12 357 T (UTC 1990/52). OT.

In gelijke zin besliste de TC in de zaak 0064/98 TC, over de indeling van bevroren kalkoenvlees waarop uitsluitend aan de bovenzijde peper was aangebracht. Zie TC nr. 0064/98 TC in aant. 22 op post 02.07.

Aanvullende aantekening 6 a EG op hoofdstuk 2 betekent dat moet worden vastgesteld hoe intensief de goederen zijn gekruid. Van de goederen in kwestie zijn geen monsters genomen. Het woord ‘gewürzt’ (gekruid) in de factuur is op zichzelf geen reden om van de aangegeven post 02.02 af te wijken en de goederen onder hoofdstuk 16 in te delen. TC 9 juli 1990, nr. 12 355 T (UTC 1990/53). OT.

1
Aantekeningen IDR

1 (1).

Vlees, slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, evenals insecten, bereid of verduurzaamd op een wijze als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3, aantekening 6 op hoofdstuk 4, of post 05.04, worden niet ingedeeld onder dit hoofdstuk.

1
Toelichting IDR

Voor het onderscheid tussen de producten bedoeld bij de hoofdstukken 2 en 3 en de producten bedoeld bij hoofdstuk 16 wordt verwezen naar de toelichting IDR (algemene opmerkingen) opgenomen in aant. 1 op het opschrift van de hoofdstukken 2 en 3. Algemene opmerkingen.

1
Toelichting IDR

Dit hoofdstuk omvat eveneens bereide voedingsmiddelen (gerede maaltijden daaronder begrepen), bestaande uit, onder meer, worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, tezamen met groenten, spaghetti, saus, enz. voor zover zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen, bevatten. Indien deze bereidingen twee of meer van voornoemde producten bevatten (bijvoorbeeld vlees en vis), worden zij ingedeeld onder de post van hoofdstuk 16 die betrekking heeft op het bestanddeel dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt. In alle gevallen dient als het gewicht te worden aangemerkt het gewicht aan vlees, vis, enz. dat zich in de bereiding bevindt op het tijdstip dat het wordt aangeboden en niet het gewicht van deze producten voor de bereiding. Er wordt echter op gewezen dat gevulde deegwaren bedoeld bij post 19.02, sausen en preparaten voor sausen, kruiderijen van de soort omschreven in post 21.03, preparaten voor soep of voor bouillon, bereide soep en bouillon, samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie van de soort omschreven in post 21.04, steeds onder die posten worden ingedeeld. Algemene opmerkingen.

2
2.

2.

Bereidingen voor menselijke consumptie worden ingedeeld onder dit hoofdstuk voor zover zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, insecten, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen, bevatten. Indien deze bereidingen twee of meer van de voorgenoemde producten bevatten, worden zij ingedeeld onder de post van dit hoofdstuk die betrekking heeft op het bestanddeel dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de gevulde producten bedoeld bij post 19.02 of op de bereidingen bedoeld bij de posten 21.03 en 21.04 (1; 2; 3; 4).

Voor bereidingen die lever bevatten is het bepaalde in de tweede zin echter niet van toepassing voor de vaststelling van de onderverdelingen binnen de posten 16.01 en 16.02 (2; 5; 6).

2
Toelichting EG

De bepaling van Aantekening 2 IDR, eerste alinea, tweede zin (indeling onder de post die betrekking heeft op het bestanddeel dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt) is ook van toepassing op de indeling in de onderverdelingen. Het voorafgaande is echter niet van toepassing op bereidingen bedoeld bij de posten 16.01 en 16.02 die lever bevatten (zie de tweede alinea van de Aantekening). Algemene opmerkingen.

3
EG-verordeningen

Bepaalde kant-en-klaarmaaltijden bestaande uit twee, afzonderlijk verpakte bestanddelen moeten met toepassing van algemene bepaling 3 b voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur, onder post 19.04 worden ingedeeld. Het betreft samenstellingen die als assortiment zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein en die voorgekookte rijst en een kerrieschotel bevatten. Zie Verordening (EG) nr. 55/2003, punten 1 tot en met 4, in aant. 3 op post 19.04.

Een product, bestaande uit tentakels van rauwe pijlinktvissen en inktvissen, repen van rauwe pijlinktvissen en inktvissen, rauwe pijlinktvisringen, gekookte gele tapijtschelpen en geblancheerde garnalen, aangeboden in bevroren staat, moet onder post 16.05 worden ingedeeld.

Aangezien inktvis en pijlinktvis in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomen, wordt het product op grond van Aantekening 2 IDR op hoofdstuk 16 ingedeeld onder de onderverdeling van hoofdstuk 16 die overeenstemt met het bestanddeel van de bereiding met het hoogste gewicht. Zie Verordening (EU) 2015/2455 in aant. 3 op post 16.05.

4
Jurisprudentie

Een stoofpot van peper, bestaande uit rundvlees (70%), zoete pepers (7%), uien (7%), raapzaadolie (5,3%), suiker (3,5%), specerijen (keukenkruiden, 3,2%), plantaardig zetmeel (2,1%), pure chocolade (0,7%), zout (0,5%), cacao (0,3%) en andere ingrediënten (0,4%), moet onder meer met toepassing van Aantekening 2 IDR op hoofdstuk 16, onder post 16.02 worden ingedeeld. Zie tarifering IDR 1602.50/2 op post 16.02 in aant. 4 op die post.

Een bepaalde snack bestaande uit gepelde garnalen, inktvis en visvlees, moet onder post 19.02 worden ingedeeld. Het product is een voedselbereiding bestaande uit een vulling van gepelde garnalen, inktvis en visvlees, gehuld in deeg. Het bevat meer dan 20 gewichtspercenten schaaldieren en visvlees. Tijdens de productie wordt het product eerst gebakken en vervolgens ingevroren. Het product wordt niet gekookt in water of stoom. Dit soort snacks worden gebakken, gefrituurd, gekookt in de oven of in een stoompan. Zie conclusie 203e vergadering Comité douanewetboek op post 19.02 in aant. 4 op die post.

 

5
Nadere verwijzing

De laatste zin, die betrekking heeft op de vaststelling van de van toepassing zijnde onderverdelingen binnen de posten 16.01 en 16.02, is door de EG aan Aantekening 2 IDR toegevoegd.

Binnen de posten 16.01 en 16.02 moeten de bereidingen die lever bevatten en waaraan vlees, slachtafvallen of spek zijn toegevoegd, voortaan worden ingedeeld met toepassing van algemene bepaling 3 b voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur. Voor dergelijke bereidingen bepaalt de kenmerkende leversmaak doorgaans het wezenlijke karakter.

6
Nadere verwijzing

Een gekookte voedselbereiding die 15 gewichtspercenten lever bevat moet onder post 16.02 worden ingedeeld. Het gehalte aan lever is voldoende om dit product aan te merken als een leverbereiding. Zie Verordening (EG) nr. 1989/2004, punt 1, in aant. 3 op post 16.02.

1
Aanvullende aantekeningen IDR

1.

Voor de toepassing van onderverdeling 1602.10 worden als ‘gehomogeniseerde bereidingen’ aangemerkt, bereidingen en conserven, van fijn gehomogeniseerd vlees, slachtafvallen, bloed of insecten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als voeding voor zuigelingen of voor jonge kinderen of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan de bereidingen zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes vlees of slachtafvallen bevatten. Deze onderverdeling heeft voorrang op alle andere onderverdelingen van post 16.02.

2.

2.

De vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde dieren die in de onderverdelingen van de posten 16.04 en 16.05 enkel onder hun gewone benaming worden genoemd, zijn van dezelfde soorten als degene die in hoofdstuk 3 onder dezelfde benaming zijn aangeduid.

1. Aanvullende aantekening EG

1.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 1602 3111, 1602 3211, 1602 3921, 1602 5010 en 1602 9061 worden als ‘niet gekookt en niet gebakken’ aangemerkt, de producten die geen warmtebehandeling hebben ondergaan of die een warmtebehandeling hebben ondergaan die niet voldoende is om alle in de producten aanwezige vleeseiwitten te doen stollen, waardoor zij, voor zover betreft producten van de onderverdelingen 1602 5010 en 1602 9061 als zij op het dikste gedeelte worden doorgesneden, op het snijvlak sporen van een rozeachtige vloeistof vertonen.

2

2 (2; 3; 4).

Voor de toepassing van de onderverdelingen 1602 4110, 1602 4210 en 1602 4911 tot en met 1602 4915 worden als ‘delen daarvan’ uitsluitend aangemerkt, de bereidingen en conserven van vlees die stukken vlees bevatten, waarvan het op grond van de afmetingen en de aard van het samenhangende spierweefsel duidelijk is dat zij, naargelang van het geval, afkomstig zijn van de ham, de karbonadestreng, de halskarbonade of de schouder van varkens (huisdieren).

1
Gereserveerd
2
Toelichting EG

Over het algemeen kan een deel dat van een deelstuk is afgesneden alleen worden geïdentificeerd als de afmetingen van het deel ongeveer 100×80×2 mm bedragen.

De uitdrukking ‘delen daarvan’ is alleen van toepassing op de delen waarvan met stelligheid en niet door uitsluiting van andere mogelijkheden kan worden vastgesteld van welk deelstuk (bijvoorbeeld ham) zij afkomstig zijn.

3
EG-verordening

Een bereiding van gekookt varkensvlees, bestaande uit een rozebruine massa die is samengesteld uit stukken vlees waarvan de afmetingen minder dan 6 cm bedragen, alsmede stukken vet en gelatine, moet onder onderverdeling 1602 4919 worden ingedeeld. Gelet op de afmetingen en de aard van het spierweefsel kan niet worden vastgesteld dat de stukken vlees afkomstig zijn van de ham, de karbonadestreng, de halskarbonade of de schouder van varkens (huisdieren). Zie Verordening (EEG) nr. 1533/92, punt 2, in aant. 3 op post 16.02.

4
Jurisprudentie

Bereiding of conserven van ham kunnen slechts onder onderverdeling 1602 4110 worden ingedeeld indien, op grond van de afmetingen en de aard van het samenhangende spierweefsel, exact kan worden vastgesteld van welk onderdeel van het varken (huisdier) elk afzonderlijk bestanddeel afkomstig is.

Aanvullende aantekening 2 EG op hoofdstuk 16 bevat een precisering van de criteria voor de indeling onder de onderverdelingen 1602 4110, 1602 4210 en 1602 4911 tot en met 1602 4915; zij is niet aan te merken als een toevoeging aan of een wijziging van post 16.02 of van een van de genoemde onderverdelingen of als een wijziging van de draagwijdte daarvan; zij is derhalve niet strijdig met artikel 3, lid 1, letter a, sub 1 en 2, van het Internationaal Verdrag betreffende de omschrijving en de codering van goederen (het ‘Geharmoniseerd Systeem’) Opgenomen in onderdeel VII. Diverse voorschriften. . Zie TC 29 juni 1998, nr. 13 263 en TC 22 mei 2001, nr. 0030/00 TC, in aant. 19 op post 16.02.


1. Vlees, slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, evenals insecten, bereid of verduurzaamd op een wijze als bedoeld in de hoofdstukken 2 of 3, aantekening 6 op hoofdstuk 4, of post 05.04, worden niet ingedeeld onder dit hoofdstuk.

2. Bereidingen voor menselijke consumptie worden ingedeeld onder dit hoofdstuk voorzover zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, insecten, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen, bevatten.

Indien deze bereidingen twee of meer van voorgenoemde producten bevatten, worden zij ingedeeld onder de post van dit hoofdstuk die betrekking heeft op een be­standdeel dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de gevulde producten bedoeld bij post 19.02 of op de bereidingen bedoeld bij de posten 21.03 en 21.04.

Voor bereidingen die lever bevatten is het bepaalde in de tweede zin echter niet van toepassing voor de vaststelling van de onderverdelingen binnen de posten 16.01 en 16.02.

AANVULLENDE AANTEKENINGEN

1. Voor de toepassing van onderverdeling 1602 10 worden als 'gehomogeniseerde bereidingen' aangemerkt, berei¬dingen en conserven, van fijn gehomogeniseerd vlees, slachtafvallen, bloed of insecten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als voeding voor zuigelingen of voor jonge kinderen of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan de bereidingen zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes vlees of slachtafvallen bevatten. Deze onderverdeling heeft voorrang op alle andere onderverdelingen van post 1602.

2. De vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren die in de onderverdelingen van de posten 16.04 en 16.05 enkel onder hun gewone benaming worden ge¬noemd, zijn van dezelfde soorten als degene die in hoofdstuk 3 onder dezelfde benaming zijn aangeduid.

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

1. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1602 3111, 1602 3211, 1602 3921, 1602 5010 en 1602 9061 worden als ‘niet gekookt en niet gebakken' aangemerkt: de producten die geen warmtebehandeling hebben ondergaan of die een warmtebehandeling hebben
ondergaan die niet voldoende is om alle in de producten aanwezige vleeseiwitten te doen stollen, waardoor zij, voor zover het be-treft producten van de onderverdelingen 1602 5010 en 1602 9061, als zij op het dikste gedeelte worden doorgesneden, op het snij-vlak sporen van een rozeachtige vloeistof vertonen.

2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 1602 4110, 1602 4210 en 1602 4911 tot en met 1602 4915 worden als ‘delen daarvan' uitsluitend aangemerkt: de bereidingen en conserven van vlees die stukken vlees bevatten, waarvan het op grond van de afmetingen
en de aard van het samenhangende spierweefsel duidelijk is dat zij, naar gelang van het geval, afkomstig zijn van de ham, de kar-bonadestreng, de halskarbonade of de schouder van varkens (huisdieren).

1. Aantekening IDR

1.

Voor de toepassing van deze afdeling worden als ‘pellets’ aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.


1. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'pellets' aangemerkt, producten die, door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.