Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematografie

 

AANTEKENINGEN

 

1. Dit hoofdstuk omvat geen resten en afval.

 

2. In dit hoofdstuk heeft de term 'fotografisch' betrekking op het proces door middel waarvan, al dan niet rechtstreeks, zichtbare beelden worden gevormd door de inwerking van licht of van andere vormen van straling, op lichtgevoelige, waaronder begrepen warmtegevoelige, oppervlakken.

 

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

 

1. Bijeenbehorende films, op één waarvan enkel geluid is vastgelegd, terwijl op de andere enkel beelden zijn vastgelegd, worden niet samen, doch afzonderlijk naar hun aard ingedeeld.

 

2. Voor de toepassing van onderverdeling 37.06.9052 worden onder filmjournaals verstaan, films met een lengte van minder dan 330 m, die betrekking hebben op actualiteiten van politieke, sportieve, militaire, wetenschappelijke, literaire, folkloristische, toeristische, mondaine of dergelijke aard.

 

 

AANTEKENINGEN

 

 

1. A. Producten (andere dan radioactieve metaalertsen) die beantwoorden aan de omschrijving van post 28.44 of 28.45, moeten worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

 

B. Behoudens het bepaalde onder A. hiervoor, moeten producten die beantwoorden aan de omschrijving van post 28.43 of 28.46 of 28.52 worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van afdeling VI.

 

 

2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, moeten alle producten die behoren tot een der posten 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 of 38.08, hetzij omdat ze zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein, hetzij omdat ze voorkomen in afgemeten hoeveelheden, worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

 

 

3. Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of meer bestanddelen die geheel of gedeeltelijk tot een der posten van deze afdeling behoren en waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om, door vermenging, een product bedoeld bij afdeling VI of VII te verkrijgen, worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op dit product, mits:

a. duidelijk kan worden onderkend dat zij, gezien de wijze van opmaak, bestemd zijn om gezamenlijk te worden gebruikt, zonder eerst opnieuw te worden verpakt;

b. zij gelijktijdig worden aangeboden;

c. onderkend kan worden dat zij, gezien aard of hoeveelheid, elkaars complement zijn.

4. Wanneer een product voldoet aan de omschrijving in een of meer posten van afdeling VI op grond van de omschrijving aan de hand van de naam of de functie, en tevens voldoet aan de bewoording van post 3827, moet het worden ingedeeld onder een post die verwijst naar de naam of de functie van het product en niet onder post 3827.