Hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen andere dan de hierna genoemde:

1. kunstmatig grafiet (post 38.01);

2. insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in de in post 38.08 omschreven vormen of verpakkingen;

3. brandblusmiddelen in de vorm van ladingen voor brandblusapparaten of in de vorm van brandblusbommen (post 38.13);

de in aantekening 2 hierna bedoelde gecertificeerde referentiematerialen;

de in aantekening 3, onder a en c, hierna bedoelde producten;

b. mengsels van chemicaliën met voedingsstoffen of met andere stoffen die voedingswaarde bezitten, van de soort gebruikt bij de bereiding van producten voor menselijke consumptie (in het algemeen post 21.06);
c. producten bedoeld bij post 2404;
d. slakken, assen en residuen (slib, ander dan slib van afvalwater, daaronder begrepen) die metalen, arseen of mengsels daarvan bevatten en die voldoen aan de voorwaarden van aantekening 3, onder a of b, op hoofdstuk 26 (post 26.20);

e. geneesmiddelen (post 30.03 of 30.04);

f. onwerkzaam geworden kataysatoren van de soort gebruikt voor de winning van onedelde metalen of voor de vervaardiging van chemische verbindingen van onedele metalen (post 26.20), onwerkzaam geworden katalysatoren van de soort voornamelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen (post 71.12) en katalysatoren die bestaan uit metalen of uit metaallegeringen in de vorm van bijvoorbeeld fijn poeder of metaaldoek (afdeling XIV of XV).

2. A. Voor de toepassing van post 38.22 worden als 'gecertificeerde referentiematerialen' aangemerkt, referentiematerialen die worden begeleid door een certificaat waarop staan vermeld de waarde van de gecertificeerde eigenschappen, de methoden die zijn gebruikt om deze waarden vast te stellen en de graad van nauwkeurigheid van elke waarde en die geschikt zijn voor analytische, kalibrerings- of referentiedoeleinden.

B. Met uitzondering van de producten bedoeld bij de hoofdstukken 28 en 29, heeft post 38.22 voor de indeling van gecertificeerde referentiematerialen voorrang boven alle andere posten van de nomenclatuur.

3. Post 38.24 omvat onder meer de navolgende goederen, die niet onder een andere post van de nomenclatuur mogen worden ingedeeld, te weten:

a. gecultiveerde kristallen (andere dan optisch elementen), wegende per stuk 2,5 g of meer, van magnesiumoxide of van alkalimetaalhalogeniden of van aardalkalimetaalhalogeniden;

b. foezelolie; dippelolie;

c. radeervloeistoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein;

d. producten voor het corrigeren van stencils en andere correctievloeistoffen en correctielinten (andere dan die bedoeld bij post 96.12), opgemaakt voor de verkoop in het klein; en

e. segerkegels en dergelijke artikelen.

 

4. In de nomenclatuur wordt als 'stedelijk afval' aangemerkt, afval van die soort die wordt ingezameld bij huishoudens, hotels, restaurants, ziekenhuizen, winkels, kantoren enz., straat- en stoepveegsel, alsmede bouw- en sloopafval. Stedelijk afval bevat in het algemeen een grote verscheidenheid aan materialen, zoals kunststof, rubber, hout, papier, textiel, glas, metaal, voedingsmiddelen, kapot meubilair en andere beschadigde of afgedankte artikelen. De uitdrukking 'stedelijk afval' heeft echter geen betrekking op:

a. afzonderlijke materialen of artikelen die van het afval zijn gescheiden, bijvoorbeeld afvallen van kunststof, van rubber, van hout, van papier, van textiel, van glas of van metaal, en elektrische en elektronische resten en afval (gebruikte batterijen daaronder begrepen), die hun eigen indeling volgen;

b. industrieel afval;

c. farmaceutische afvallen als bedoeld bij aantekening 4, onder k., op hoofdstuk 30

d. klinisch afval als bedoeld bij aantekening 6, onder a, hierna.

5. Voor de toepassing van post 38.25 wordt onder 'slib van afvalwater' verstaan, slib afkomstig van stations voor rioolwaterzuivering, met inbegrip van afval van de voorbehandeling, schuimsel en niet-gestabiliseerd slib. Gestabiliseerd slib dat geschikt is om te worden gebruikt als meststof is uitgezonderd (hoofdstuk 31).

6. Voor de toepassing van post 38.25 wordt onder 'andere afvallen' verstaan:

a. klinisch afval, dat wil zeggen verontreinigd afval afkomstig van medisch onderzoek, diagnostische handelingen of andere medische, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige behandelingen, dat dikwijls ziektekiemen en farmaceutische stoffen bevat en op een speciale wijze moet worden vernietigd (bijvoorbeeld vervuilde zwachtels, gebruikte handschoenen en gebruikte naalden);

b. afval van organische oplosmiddelen;

c. afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydraulische vloeistoffen, van remvloeistoffen en van antivriesvloeistoffen;

d. andere afvallen van de chemische en aanverwante industrieën.

De uitdrukking 'andere afvallen' heeft geen betrekking op afvallen die hoofzakelijk aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten (post 27.10).

7. Voor de toepassing van post 38.26 wordt als ‘biodiesel' aangemerkt monoalkylesters van vetzuren van de soorten die als brandstof worden gebruikt, verkregen uit dierlijke of plantaardige of microbiële vetten en oliën, ook indien gebruikt. 

 

Aanvullende aantekeningen

1. De onderverdelingen 3808 52 en 3808 59 omvatten uitsluitend goederen bedoeld bij post 3808, die een of meer van de volgende stoffen bevatten: alachloor (ISO); aldicarb (ISO); aldrine (ISO); azinfos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); camfechloor (ISO) (toxafeen); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chloordaan (ISO); chloordimeform (ISO); chloorbenzilaat (ISO); DDT (ISO) clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis-(-chloorfenyl)-ethaan); dieldrine (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol (DNOC (ISO)) en zouten daarvan; dinoseb (ISO), alsmede zouten en esters daarvan; endosulfan (ISO); ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan); ethyleendichloride (ISO) (1,2-dichloorethaan); fluoracetamide (ISO); fosfam- idon (ISO); ; heptachloor (ISO); hexachloorbenzeen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen; kwikverbindingen; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); oxiraan (ethyleenoxide); parathion (ISO); para- thionmethyl (ISO) (methylparathion); pentachloorfenol (ISO), alsmede zouten en esters daarvan; perfluoroctaansulfonzuur en zouten daarvan; perfluoroctaansulfonamiden; perfluoroctaansulfonylfluoride; 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), alsmede zouten en esters daarvan; tributyltinverbindingen; trichloorfon (ISO).

2. De onderverdelingen 380861 tot en met 380869 omvatten uitsluitend goederen bedoeld bij post 3808, bevattende alfa- cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chloorfenapyr (ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda-cyhalothrin (ISO), malathion (ISO), pirimifos-methyl (ISO) of propoxur (ISO).

3. De onderverdelingen 3824 81 tot en met 3824 89 omvatten uitsluitend mengsels en bereidingen die een of meer van de volgende stoffen bevatten: oxiraan (ethyleenoxide), polybroombifenylen (PBB's), polychloorbifenylen (PCB's), polychloorterfenylen (PCT's), tris (2,3-dibroompropyl)fosfaat, aldrine (ISO); camfechloor (ISO) (toxafeen), chloordaan (ISO), chloordecon (ISO); DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor- 2,2-bis-(p-chloorfenyl)ethaan); dieldrine (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO); heptachloor (ISO), mirex (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen, pentachloorbenzeen (ISO); hexachloorbenzeen (ISO), perfluoroctaansulfonzuur en zouten daarvan, perfluoroctaansulfonamiden; perfluoroctaansulfonylfluoride; tetra-, penta-, hexa-, hepta- of octabroomdifenylethers; gechloreerde paraffines met een korte keten.
Gechloreerde paraffines met een korte keten zijn mengsels van verbindingen met een keten van meer dan 48 gewichtspercenten chloor, overeenkomstig de volgende molecuulformule: CxH(2x-y+2)Cly, waarbij x=10 - 13 en y= 1 - 13.

4. Voor de toepassing van de onderverdelingen 3825 41 en 3825 49 wordt onder „afval van organische oplosmiddelen' verstaan, afval dat hoofdzakelijk organische oplosmiddelen bevat, in de staat waarin het wordt aangeboden niet geschikt voor het oorspronkelijk doel, al dan niet bestemd voor het terugwinnen van oplosmiddelen.

 

 

AANTEKENINGEN

 

 

1. A. Producten (andere dan radioactieve metaalertsen) die beantwoorden aan de omschrijving van post 28.44 of 28.45, moeten worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

 

B. Behoudens het bepaalde onder A. hiervoor, moeten producten die beantwoorden aan de omschrijving van post 28.43 of 28.46 of 28.52 worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van afdeling VI.

 

 

2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, moeten alle producten die behoren tot een der posten 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 of 38.08, hetzij omdat ze zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein, hetzij omdat ze voorkomen in afgemeten hoeveelheden, worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van de nomenclatuur.

 

 

3. Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of meer bestanddelen die geheel of gedeeltelijk tot een der posten van deze afdeling behoren en waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om, door vermenging, een product bedoeld bij afdeling VI of VII te verkrijgen, worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op dit product, mits:

a. duidelijk kan worden onderkend dat zij, gezien de wijze van opmaak, bestemd zijn om gezamenlijk te worden gebruikt, zonder eerst opnieuw te worden verpakt;

b. zij gelijktijdig worden aangeboden;

c. onderkend kan worden dat zij, gezien aard of hoeveelheid, elkaars complement zijn.

4. Wanneer een product voldoet aan de omschrijving in een of meer posten van afdeling VI op grond van de omschrijving aan de hand van de naam of de functie, en tevens voldoet aan de bewoording van post 3827, moet het worden ingedeeld onder een post die verwijst naar de naam of de functie van het product en niet onder post 3827.