Hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren

1
Toelichting IDR

Dit hoofdstuk omvat onbewerkt hout, halffabrikaten van hout en – in algemene zin – ook houtwaren.

Deze producten kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën:

1. onbewerkt hout (rondhout, ruw behakt of enkel gekloofd, ontschorst, enz.), brandhout, resten en afval van hout, zaagsel, hout in spaanders of kleine stukjes, hoephout, staken, palen en stokken van hout, enz.; houtskool; houtwol en houtmeel; houten dwarsliggers en wisselhouten (gewoonlijk posten 44.01 tot en met 44.06). Dit hoofdstuk heeft echter geen betrekking op hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel fijngemaakt, gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde, voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden (post 12.11) en omvat evenmin hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het verven of het looien (post 14.04);

2. gezaagd, afgestoken, gesneden, geschild, geschaafd, geschuurd, in de lengte verbonden, bijvoorbeeld met vingerlasverbinding (dat wil zeggen een procedé waarbij kortere stukken hout met de uiteinden aan elkaar worden gelijmd met verbindingen die lijken op gekruiste vingers, om een langer stuk hout te verkrijgen), of geprofileerd hout (posten 44.07 tot en met 44.09);

3. spaanplaat en dergelijke platen, vezelplaat, gelaagd hout en verdicht hout (posten 44.10 tot en met 44.13);

4. houtwaren, met uitzondering van de artikelen die zijn genoemd in Aantekening 1 IDR op dit hoofdstuk en van bepaalde andere artikelen, waarvoor wordt verwezen naar de desbetreffende toelichtingen IDR (posten 44.14 tot en met 44.21).

Bouwpanelen vervaardigd door samenvoeging van lagen hout en kunststof blijven in beginsel onder dit hoofdstuk ingedeeld. Indeling van deze panelen hangt af van de aard van de buitenste lagen, die in het algemeen, met het oog op het gebruik, het wezenlijke karakter van deze producten bepalen. Zo wordt bijvoorbeeld een bouwpaneel, gebruikt als element in dak-, muur- of vloerconstructies, bestaande uit een buitenlaag van spaanplaat en een isolerende laag kunststof, ingedeeld onder post 44.10, ongeacht de dikte van de laag kunststof aangezien het paneel door het sterke hout als constructie-element gebruikt kan worden, terwijl de laag kunststof slechts een bijkomende isolerende functie heeft. Daarentegen wordt een paneel waarvan het houtgedeelte slechts als drager dient voor een buitenlaag van kunststof in de meeste gevallen ingedeeld onder hoofdstuk 39.

Werken van hout in gedemonteerde of niet-gemonteerde staat worden ingedeeld als gemonteerde werken, indien de onderscheiden delen samen worden aangeboden. Zulks geldt ook ten aanzien van delen en toebehoren van glas, marmer, metaal of andere stoffen, die worden ingedeeld bij de werken van hout, waartoe zij behoren, indien zij daarmee te zamen worden aangeboden, ook al zijn zij daarop niet gemonteerd.

De artikelen bedoeld bij de posten 44.14 tot en met 44.21, kunnen zowel zijn vervaardigd van gewoon hout als van spaanplaat en dergelijke platen, van vezelplaat, van gelaagd hout of van verdicht hout (zie Aantekening 3 IDR op dit hoofdstuk).

In het algemeen maakt het voor de indeling in de nomenclatuur geen verschil of hout een voor de conservering noodzakelijke behandeling heeft ondergaan, zoals drogen, oppervlakkig verkolen, gronden en plamuren, of een impregnering met creosoot of andere conserveringsmiddelen (bijvoorbeeld steenkoolteer, pentachloorfenol (ISO), chroom of ammoniakhoudend koperarsenaat); evenmin wordt de indeling beïnvloed door het verven, beitsen of vernissen.

Dit is echter niet van toepassing op de onderverdelingen van de posten 44.03 en 44.06, die specifiek zien op bepaalde categorieën van geverfd, gebeitst of ter conservering behandeld hout.

Bepaalde houtachtige stoffen, bijvoorbeeld bamboe en teenwilg, die voornamelijk gebruikt worden voor de vervaardiging van mandenmakerswerk, worden ingedeeld onder post 14.01 indien zij voorkomen in onbewerkte staat en onder hoofdstuk 46 indien het mandenmakerswerk betreft. Artikelen zoals bamboe in spaanders of deeltjes (gebruikt voor de vervaardiging van spaanplaat, vezelplaat of cellulose pulp) alsmede artikelen van bamboe of ander houtachtig materiaal, die geen mandenmakerswerk, noch meubelen, noch andere specifiek genoemde artikelen zijn, worden echter ingedeeld onder dit hoofdstuk zoals de overeenkomstige artikelen van hout, voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt (bijvoorbeeld in het geval van post 44.10 en 44.11) (zie Aantekening 6 IDR op dit hoofdstuk). Algemene opmerkingen.

5
Aanvullende toelichting IDR

Benamingen van bepaalde tropische houtsoorten
Voor de toepassing van de desbetreffende onderverdelingen van de posten 44.03, 44.07, 44.08, 44.09 en 44.12 worden de tropische houtsoorten aangeduid volgens de nomenclatuur van de Internationale Technische Vereniging van Tropische Houtsoorten (ATIBT). De genormaliseerde handelsbenaming is afgeleid van de plaatselijke benaming in het voornaamste land van productie of van verbruik.
Een lijst van de betreffende genormaliseerde handelsbenamingen, samen met de overeenkomstige wetenschappelijke naam en de plaatselijke naam, is opgenomen in het aanhangsel aan het slot van de Aantekeningen op dit hoofdstuk. Algemene opmerkingen.

1.

1 (3).

Dit hoofdstuk omvat niet:

a. hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel fijngemaakt, gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde, voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden (post 12.11) (5);

b. bamboe en andere houtachtige stoffen van de soort voornamelijk gebruikt voor vlechtwerk, onbewerkt, ook indien gespleten, overlangs gezaagd of op lengte gesneden (post 14.01) (5);

c. hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het verven of voor het looien (post 14.04) (5);

d. actieve kool (post 38.02);

e. artikelen bedoeld bij post 42.02;

f. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46;

g. schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;

h. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld paraplu’s, wandelstokken en delen daarvan);

ij. artikelen bedoeld bij post 68.08;

k. fancybijouterieën bedoeld bij post 71.17;

l. artikelen bedoeld bij afdeling XVI of bij afdeling XVII (bijvoorbeeld delen van machines, etuis, kappen en kasten voor machines en toestellen, wagenmakerswerk);

m. artikelen bedoeld bij afdeling XVIII (bijvoorbeeld kasten voor klokken en pendules, muziekinstrumenten en delen daarvan);

n. delen van wapens (post 93.05);

o. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, lichtarmaturen en verlichtingstoestellen, geprefabriceerde bouwwerken);

p. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen) (3);

q. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld pijpen en delen daarvan, knopen, potloden, en statieven met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen), andere dan borstelhouten en stelen van hout voor artikelen bedoeld bij post 96.03;

r. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

1 en 2
Gereserveerd
3
EG-verordeningen

Een assortiment verkleinde keukengereedschappen moet onder post 95.03 worden ingedeeld. Zie Verordening (EG) nr. 1386/2003, punt 6, in aant. 3 op post 95.03.

Zogenoemde dekplanken moeten onder post 39.18 worden ingedeeld. Het betreft artikelen uit houtcomposiet van ongeveer 0,15 × 0,02 × 3,7 m, samengesteld uit afvalhoutvezels (60%), herwonnen kunststoffen (HDPE) (30%), niet-kunststofadditieven, vulmiddelen, UV-stabilisatoren en pigmenten (10%). De planken worden door extrusie vervaardigd, zijn rechthoekig van vorm en hebben een dichtheid van 1,20 g/cm3.

De bovenkant is korrelig en getextureerd, de onderkant is geribbeld. De planken hebben groeven die over de volledige zijde lopen.

De planken hebben de kenmerken van een product van stijf onbuigbaar kunststof, met houtafval als vulling. Zij zijn een vervanger van hout en worden bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van terrassen en wandelwegen.

Aangezien de houtvezels slechts als vulling dienen en de kunststof de houtvezels fixeert en het wezenlijke kenmerk van het product vormt, is indeling onder hoofdstuk 44 als artikelen van hout uitgesloten (zie ook de toelichting IDR (algemene opmerkingen) op hoofdstuk 44). Het artikel wordt daarom beschouwd als kunststof die wordt gebruikt als bedekking. Zie Verordening (EU) nr. 276/2013 in aant. 3 op post 39.18.

4
Gereserveerd
5
Nadere verwijzing

Zie de toelichting IDR (algemene opmerkingen), opgenomen in aant. 1 op het opschrift van hoofdstuk 44.

2.

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als ‘verdicht hout’ aangemerkt, massief of opeengelijmd hout, dat een chemische of fysische behandeling heeft ondergaan (voor het opeengelijmde hout verder gaande dan nodig om de samenhang te verzekeren) zodanig dat een beduidende verhoging van de dichtheid en van de hardheid, alsmede een groter weerstandsvermogen tegen mechanische, chemische of elektrische invloeden is teweeggebracht.

3.

3.

Voor de toepassing van de posten 44.14 tot en met 44.21 worden artikelen van spaanplaat en dergelijke platen, van vezelplaat, van gelaagd hout of van verdicht hout gelijkgesteld met de daarmee overeenkomende artikelen van hout.

4.

4.

Producten bedoeld bij post 44.10, 44.11 of 44.12 mogen op dezelfde wijze zijn geprofileerd als het hout bedoeld bij post 44.09; zij mogen bovendien zijn gebogen, gegolfd, van gaten voorzien, gesneden of op andere wijze in een andere dan vierkante of rechthoekige vorm gebracht, dan wel een andere bewerking hebben ondergaan, voor zover zij daardoor niet het karakter hebben verkregen van artikelen bedoeld bij andere posten.

5.

5.

Post 44.17 omvat niet gereedschappen waarvan het snijdende of het werkzame deel wordt gevormd door een van de stoffen genoemd in aantekening 1 op hoofdstuk 82.

6.

6 (5).

Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor en voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, is de vermelding van ‘hout’ in een post van dit hoofdstuk eveneens van toepassing op bamboe en andere houtachtige stoffen.

1 t/m 4
Gereserveerd
5
Nadere verwijzing

Zie de toelichting IDR (algemene opmerkingen), opgenomen in aant. 1 op het opschrift van hoofdstuk 44.

1. Aanvullende aantekeningen IDR

1.

Voor de toepassing van onderverdeling 4401.31 worden als ‘houtpellets’ aangemerkt bijproducten, zoals houtkrullen, zaagsel of spaanders, van de mechanische houtbewerking, de meubelindustrie of andere houtbewerkingsactiviteiten, die door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd. Deze pellets zijn cilindrisch, met een diameter van niet meer dan 25 mm en een lengte van niet meer dan 100 mm.

2.

2. 

Voor de toepassing van onderverdeling 4401.32 worden als ‘houtbriketten’ aangemerkt bijproducten, zoals houtkrullen, zaagsel of spaanders, van de mechanische houtbewerking, de meubelmakerij of andere houtverwerkingsactiviteiten, die door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, zijn geagglomereerd. Deze briketten bestaan uit kubusvormige, veelvlakkige of cilindrische eenheden met een minimale afmeting van de dwarsdoorsnede van meer dan 25 mm.

3.

3.

Voor de toepassing van onderverdeling 4407.13 wordt onder ‘S-P-F’ verstaan hout afkomstig uit opstanden van sparhout, dennenhout en zilverspar, waarbij het aandeel van elke soort varieert en onbekend is.

4.

4.

Voor de toepassing van onderverdeling 4407.14 wordt onder ‘Hem-fir’ verstaan hout afkomstig uit opstanden van hout van de westelijke hemlockspar en de zilverspar, waarbij het aandeel van elke soort varieert en onbekend is.

1. Aanvullende aantekeningen EG

1.

Als houtmeel bedoeld bij post 44.05, wordt aangemerkt hout in poedervorm, dat bij gebruik van een zeef met een maaswijdte van 0,63 mm niet meer dan 8 gewichtspercenten achterblijvende deeltjes bevat.

2.

2.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 4414 1010, 4418 2110, 4419 2010, 4420 1110 en 4420 9091 wordt onder tropische houtsoorten verstaan, de houtsoorten acajou d’Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya en yellow meranti.

Bijlage

BENAMING VAN BEPAALDE TROPISCHE HOUTSOORTEN (1)

1. De derde kolom geeft de namen weer zoals gebruikt in de exporterende landen. De handelsbenamingen in gebruik in de importerende landen zijn, indien deze afwijken van de genormaliseerde handelsbenamingen, cursief weergegeven. Noot in de toelichting IDR.

Bijlage


1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel fijngemaakt, gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde, voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden (post 12.11);

b. bamboe en andere houtachtige stoffen van de soort voornamelijk gebruikt voor vlechtwerk, onbewerkt, ook indien gespleten, overlangs gezaagd of op lengte gesneden (post 14.01);

c. hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel gemalen of in poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het verven of voor het looien (post 14.04);

d. actieve kool (post 38.02);

e. artikelen bedoeld bij post 42.02;

f. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46;

g. schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;

h. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld paraplu's, wandelstokken en delen daarvan);

ij. artikelen bedoeld bij post 68.08;

k. fancybijouterieën bedoeld bij post 71.17;

l. artikelen bedoeld bij afdeling XVI of bij afdeling XVII (bijvoorbeeld delen van machines, etuis, kappen en kas-ten voor machines en toestellen, wagenmakerswerk);

m. artikelen bedoeld bij de afdeling XVIII (bijvoorbeeld kasten voor klokken en pendules, muziekinstrumenten en delen daarvan);

n. delen van wapens (post 93.05);

o. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen, geprefabriceerde bouwwerken);

p. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

q. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld pijpen en delen daarvan, knopen, potloden), andere dan borstelhouten en stelen van hout voor artikelen bedoeld bij post 96.03;

r. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als 'verdicht hout' aangemerkt, massief of opeengelijmd hout, dat een chemische of fysische behandeling heeft ondergaan (voor het opeengelijmde hout verder gaande dan nodig om de samenhang te verzekeren) zodanig dat een beduidende verhoging van de dichtheid en van de hardheid, alsmede een groter weerstandsvermogen tegen mechanische, chemische of elektrische invloeden is teweeggebracht.

3. Voor de toepassing van de posten 44.14 tot en met 44.21 worden artikelen van spaanplaat en dergelijke platen, van vezelplaat, van gelaagd hout of van verdicht hout gelijkgesteld met de daarmee overeenkomende artikelen van hout.

4. Producten bedoeld bij post 44.10, 44.11 of 44.12 mogen op dezelfde wijze zijn geprofileerd als het hout bedoeld bij post 44.09, zij mogen bovendien zijn gebogen, gegolfd, van gaten voorzien, gesneden of op andere wijze in een andere dan vierkante of rechthoekige vorm gebracht, dan wel een andere bewerking hebben ondergaan, voorzover zij daardoor niet het karakter hebben verkregen van artikelen bedoeld bij andere pos-ten.

5. Post 44.17 omvat niet, gereedschappen waarvan het snijdende of het werkzame deel wordt gevormd door een van de stoffen genoemd in aantekening 1 op hoofdstuk 82.

6. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor en voorzover uit de context niet het tegendeel blijkt, is de vermelding van 'hout' in een post van dit hoofdstuk eveneens van toepassing op bamboe en andere houtachtige stoffen.

AANVULLENDE AANTEKENINGEN

1. Voor de toepassing van onderverdeling 4401 31 worden als ‘houtpellets' aangemerkt bijproducten, zoals houtkrullen, zaagsel of spaanders, van de mechanische houtbewerking, de meubelindustrie of andere houtbewerkingsactiviteiten, die door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3 gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd. Deze pellets zijn cilindrisch, met een diameter van niet meer dan 25 mm en een lengte van niet meer dan 100 mm.

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

1. Als houtmeel bedoeld bij post 44.05, wordt aangemerkt hout in poedervorm, dat bij gebruik van een controle­zeef met een maaswijdte van 0,63 mm niet meer dan 8 gewichtspercenten achterblijvende deeltjes bevat.

2. Voor de toepassing van de onderverdelingen 44.14.0010, 44.18.1010, 44.18.2010, 44.19.9010, 44.20.1011 en 44.20.9091 wordt onder tropische houtsoorten verstaan, de houtsoorten acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya en yellow meranti.