Hoofdstuk 59

Weefsels, geimpregneerd, bedekt of met inlagen; technische artikelen van textielstoffen

 

1. Voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, worden voor de toepassing van dit hoofdstuk als 'weefsels' aangemerkt, de weefsels bedoeld bij de hoofdstukken 50 tot en met 55 en bij de posten 58.03 en 58.06, vlecht- en passementwerk en dergelijke versieringsartikelen, aan het stuk, bedoeld bij post 58.08 en brei- en haakwerk bedoeld bij post 60.02. tot en met 60.06.

 

2. Post 59.03 omvat:

a. weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, ongeacht het gewicht per vierkante meter en ongeacht de aard van de kunststof (compact of met celstructuur), andere dan:

1º weefsels waarvan de impregnering, de deklaag of de bekleding niet met het blote oog kan worden waargenomen (in het algemeen hoofdstukken 50 tot en met 55, 58 of 60); voor de toepassing van deze bepaling wordt de door de bedoelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing gelaten;

2º producten die bij een temperatuur gelegen tussen 15ºC en 30ºC niet zonder breken of barsten met de hand om een cilinder met een diameter van 7 mm kunnen worden opgerold (in het algemeen hoofdstuk 39);

3º producten bestaande uit een weefsel dat volledig in kunststof is ingebed of dat aan beide zijden met kunststof is bekleed of bedekt, voor zover deze bekleding of deklaag met het blote oog kan worden waargenomen en waarbij de door deze bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing wordt gelaten (hoofdstuk 39);

4º weefsels die op zodanige wijze gedeeltelijk met kunststof zijn bekleed of bedekt dat zij motieven vertonen (in het algemeen hoofdstukken 50 tot en met 55, 58 of 60);

5º Platen, vellen of strippen van kunststof met celstructuur, verbonden met weefsel, waarbij de textielstof slechts als drager dient (hoofdstuk 39);

6º textielproducten bedoeld bij post 58.11;

 

b. weefsels vervaardigd van textielgarens, van strippen of artikelen van dergelijke vorm, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met kunststof, bedoeld bij post 56.04.

 

3. Voor de toepassing van post 59.05 wordt onder 'wandbekleding van textielstof' verstaan: producten op rollen met een breedte van 45 cm of meer, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds, bestaande uit op een drager bevestigd textiel of uit textiel dat aan de achterzijde een behandeling heeft ondergaan (geïmpregneerd of bedekt, zodat lijmen mogelijk wordt).

 

Deze post omvat echter geen wandbekleding bestaande uit scheerhaar of textielpoeder, dat rechtstreeks is aangebracht op een drager van papier (post 48.14) of op een drager van textiel (in het algemeen post 59.07).

 

4. Voor de toepassing van post 59.06 wordt onder 'gegummeerde weefsels' verstaan:

 

a. weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber,

- met een gewicht van niet meer dan 1.500 g/m2; of

- met een gewicht van meer dan 1.500 g/m2 en die meer dan 50 gewichtspercenten textielstoffen bevatten;

b. weefsels vervaardigd van garens, van strippen of artikelen van dergelijke vorm, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber, bedoeld bij post 56.04;

c. producten, samengesteld uit parallel gelegde textielgarens, gebonden met rubber.

 

Deze post omvat echter niet vellen, platen of strippen van rubber met celstructuur, verbonden met weefsel, waarbij het weefsel slechts als drager dient (hoofdstuk 40), en textielproducten bedoeld bij post 58.11.

5. Post 59.07 omvat niet:

 

a. weefsels waarvan de impregnering, de deklaag of de bekleding niet met het blote oog kan worden waargenomen (in het algemeen hoofdstukken 50 tot en met 55, 58 of 60); voor de toepassing van deze bepaling wordt de door bedoelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing gelaten;

b. beschilderd doek (ander dan voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik);

c. weefsels die op zodanige wijze gedeeltelijk met scheerhaar, met kurkpoeder of met andere dergelijke producten bedekt zijn, dat zij motieven vertonen. Imitatiefluweel blijft echter onder deze post ingedeeld;

d. weefsels die gewoon geappreteerd zijn met zetmeelpreparaten of met dergelijke preparaten;

e. fineer op een drager van weefsel (post 44.08);

f. natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels op een drager van weefsel (post 68.05);

g. samengekit of gereconstitueerd mica op een drager van weefsel (post 68.14);

h. bladmetaal op een drager van weefsel (in het algemeen afdeling XIV of XV).

 

6. Post 59.10 omvat niet:

a. drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden uit textielstoffen, met een dikte van minder dan 3 mm, aan het stuk of op lengte gesneden;

b. drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, alsmede die vervaardigd van garen of bindgaren van textielstof dat is geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber (post 40.10).

 

7. Post 59.11 omvat de volgende producten, die geacht worden van de overige posten van afdeling XI te zijn uitgezonderd:

 

a. de hierna limitatief opgesomde textielwaren, aan het stuk, op lengte of enkel vierkant of rechthoekig gesneden (andere dan textielwaren die het karakter hebben van producten bedoeld bij posten 59.08 tot en met 59.10):

- weefsels, vilt of met vilt gevoerd weefsel, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, leder of andere stoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kaardbeslag, alsmede dergelijke producten voor ander technisch gebruik, lint van fluweel, geïmpregneerd met rubber, voor het bekleden van kettingbomen daaronder begrepen;

- builgaas;

- persdoeken en grove weefsels (ook die van mensenhaar), van de soort gebruikt in oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik;

- al dan niet vervilte weefsels, ook indien geïmpregneerd of bedekt, van de soort gebezigd voor technisch gebruik, plat geweven met meervoudige ketting of inslag;

- met metaal versterkte weefsels van de soort gebezigd voor technisch gebruik;

- smeerkoord, vlechten, touw en dergelijke textielproducten voor smerings- of pakkingsdoeleinden, ook indien geïmpregneerd, bedekt of versterkt (gewapend);

 

b. artikelen van textielstof voor technisch gebruik (andere dan de artikelen bedoeld bij de posten 59.08 tot en met 59.10) (bijvoorbeeld weefsels en vilt, eindeloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines en dergelijke machines (bijvoorbeeld voor pulp of asbestcement), polijstschijven, pakkingen, sluitringen en andere delen van machines, apparaten of toestellen).

 

1. Deze afdeling omvat niet:

a. dierlijk haar voor borstelwerk (post 05.02), paardenhaar (crin) en afval daarvan (post 05.11);

b. mensenhaar en werken daarvan (posten 05.01, 67.03 en 67.04); persdoeken en grove weefsels van mensenhaar, van de soort gewoonlijk gebruikt in oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik, behoren evenwel tot post 59.11;

c. linters van katoen en andere plantaardige producten, bedoeld bij hoofdstuk 14;

d. asbest bedoeld bij post 25.24, alsmede werken van asbest en andere producten bedoeld bij post 68.12 of 68.13;

e. artikelen bedoeld bij post 30.05 of 30.06; garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor de verkoop in het klein, bedoeld bij post 33.06;

f. lichtgevoelig textiel bedoeld bij de posten 37.01 tot en met 37.04;

g. monofilamenten waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer dan 1 mm bedraagt, strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro) met een schijnbare breedte van meer dan 5 mm, van kunststof (hoofdstuk 39), alsmede vlechten, weefsels en ander mandenmakerswerk van deze artikelen (hoofdstuk 46);

h. weefsels, brei- en haakwerk, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd met kunststof, voorzien van een deklaag van kunststof of met inlagen van kunststof, alsmede werken daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 39;

ij. weefsels, brei- en haakwerk, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd met rubber, voorzien van een deklaag van rubber of met inlagen van rubber, alsmede werken daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 40;

k. niet-onthaarde huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43) en werken van bont of van namaakbont, bedoeld bij post 43.03 of 43.04;

l. artikelen van textielstoffen, bedoeld bij post 42.01 of 42.02;

m. producten en artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 48 (bijvoorbeeld cellulosewatten);

n. schoeisel en delen daarvan, beenkappen, slobkousen en dergelijke artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 64;

o. hoofddeksels, haarnetjes daaronder begrepen, alsmede delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;

p. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 67;

q. textielstoffen bedekt met schuur-, slijp- of polijstmiddelen (post 68.05), alsmede koolstofvezels en werken daarvan bedoeld bij post 68.15;

r. glasvezels en werken daarvan; etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel, vervaardigd met borduurgaren van glasvezels (hoofdstuk 70);

s. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, artikelen voor bedden, verlichtingstoestellen);

t. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen, netten);

u. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld borstels, reisnaaigarnituren, treksluitingen, inktlinten voor schrijfmachines, maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby’s);

v. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97.

2. A. Textielwaren bedoeld bij de hoofdstukken 50 tot en met 55 of bij post 5809 of 5902, bestaande uit twee of meer textielstoffen, worden ingedeeld als zouden zij geheel bestaan uit de textielstof die in gewicht overheerst over elk van de andere textielstoffen.

Indien geen van de textielstoffen in gewicht overheerst, worden de textielwaren ingedeeld alsof zij volledig uit de textielstof bestaan die valt onder de post die, van de gelijkelijk in aanmerking komende posten, in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

B. Voor de toepassing van deze regel geldt bovendien het volgende:

a. omwoeld paardenhaar (post 51.10) en metaalgarens (post 56.05), worden geacht voor hun totale gewicht één textielstof te zijn; de draden van metaal worden, voor de indeling van de weefsels waarin zij zijn verwerkt, aangemerkt als textiel;

b. bij de indeling wordt in de eerste plaats het van toepassing zijnde hoofdstuk vastgesteld en daarna de van toepassing zijnde post van dat hoofdstuk, waarbij alle textielstoffen, die niet tot dat hoofdstuk behoren, buiten beschouwing worden gelaten;

c. de hoofdstukken 54 en 55 worden aangemerkt als één enkel hoofdstuk, indien de textielwaren zowel textielstoffen bedoeld bij de hoofdstukken 54 en 55 als bedoeld bij andere hoofdstukken bevatten;

d. de textielstoffen bedoeld bij een zelfde hoofdstuk of bij eenzelfde post, worden als één textielstof aangemerkt.

C. De in de letters A en B vervatte regels gelden ook ten aanzien van de garens bedoeld bij de aantekeningen 3, 4, 5 of 6

hierna.

3. A. In deze afdeling worden, behoudens de in letter B hierna gemaakte uitzonderingen, aangemerkt als 'bindgaren, touw en

kabel', de garens (eendraads, getwijnd of gekabeld):

a. van zijde of van afval van zijde, van meer dan 20.000 decitex;

b. van synthetische of van kunstmatige vezels (die verkregen uit meer dan een monofilament bedoeld bij hoofdstuk 54 daaronder begrepen), van meer dan 10.000 decitex;

c. van hennep of van vlas:

- gepolijst of geglansd, van 1.429 decitex of meer;

- niet gepolijst en niet geglansd, van meer dan 20.000 decitex;

d. van kokosvezels, samengesteld uit drie of meer draden;

e. van andere plantaardige vezels, van meer dan 20.000 decitex;

f. die zijn gewapend met metaaldraad.

B. De in letter A vervatte regels gelden niet ten aanzien van:

a. garens van wol, van haar of van paardenhaar en papiergarens, andere dan die gewapend met metaaldraad;

b. kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, bedoeld bij hoofdstuk 55 en multifilamenten zonder twist of met twist van minder dan 5 toeren (slagen) per meter, bedoeld bij hoofdstuk 54;

c. poil de Messine (crin de Florence) bedoeld bij post 50.06 en monofilamenten bedoeld bij hoofdstuk 54;

d. metaalgarens bedoeld bij post 56.05; de indeling van met metaaldraad gewapende textielgarens is geregeld onder letter A, f) hiervoor;

e. chenillegarens, omwoelde garens en kettingsteekgarens, bedoeld bij post 56.06.

4. A. Voor de toepassing van de hoofdstukken 50, 51, 52, 54 en 55 worden, behoudens de in letter B hierna gemaakte uitzonderingen, aangemerkt als 'opgemaakt voor de verkoop in het klein', de garens (eendraads, getwijnd of gekabeld) die zijn opgemaakt:

a. op kaarten, klossen, buisjes en dergelijke opwindmiddelen met een gewicht (het gewicht van het opwindmiddel meegerekend) van niet meer dan:

1) 85 g voor zijde, voor afval van zijde en voor synthetische of kunstmatige filamenten;

2) 125 g voor andere textielstoffen;

b. in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van niet meer dan:

1) 85 g voor synthetische of kunstmatige filamenten van minder dan 3.000 decitex, voor zijde en voor afval van zijde;

2) 125 g voor andere garens van minder dan 2.000 decitex;

3) 500 g voor andere garens;

c. in strengen, die door een of meer verdeeldraden zijn onderverdeeld in van elkaar gescheiden strengetjes van gelijk gewicht, dat niet hoger is dan:

1) 85 g voor zijde, voor afval van zijde en voor synthetische of kunstmatige filamenten;

2) 125 g voor andere garens.

B. De in letter A vervatte regels gelden niet ten aanzien van:

a. eendraadgarens, ongeacht de textielstof waaruit zij zijn vervaardigd, met uitzondering van:

1) eendraadsgarens van wol of van fijn haar, ongebleekt;

2) eendraadsgarens van wol of van fijn haar, gebleekt, geverfd of bedrukt, van meer dan 5.000 decitex;

b. getwijnde of gekabelde garens, ongebleekt:

1) van zijde of van afval van zijde, ongeacht de opmaak;

2) van andere textielstoffen (met uitzondering van wol en van fijn haar) in strengen;

c. getwijnde of gekabelde garens, van zijde of van afval van zijde, gebleekt, geverfd of bedrukt, van niet meer dan 133 decitex;

d. eendraadsgarens, getwijnde of gekabelde garens, ongeacht de textielstof waaruit zij zijn vervaardigd, opgemaakt:

1) op gekruisgehaspelde strengen;

2) op een opwindmiddel of op enigerlei andere wijze, waaruit het gebruik van die garens in de textielindustrie blijkt (bijvoorbeeld op buisjes voor twijnmachines, op cops, op spoelen of op kegelvormige pijpjes, dan wel als cocons voor borduurmachines).

5. Voor de toepassing van de posten 52.04, 54.01 en 55.08 worden als 'naaigarens' aangemerkt, getwijnde of gekabelde garens, die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. opgemaakt op een opwindmiddel (bijvoorbeeld klossen of buisjes) met een gewicht (het gewicht van het opwindmiddel meegerekend) van niet meer dan 1.000 g;

b. geappreteerd met het oog op hun gebruik als naaigaren; en

c. met een 'Z'-eindtwist.

6. Voor de toepassing van deze afdeling worden als 'garens met een hoge sterktegraad' aangemerkt, garens met een sterktegraad, uitgedrukt in cN/tex (centinewton per tex), van meer dan:

- voor eendraadsgarens van nylon of van andere polyamiden, alsmede van polyesters: 60 cN/tex

- voor getwijnde of gekabelde garens, van nylon of van andere polyamiden,

alsmede van polyesters: 53 cN/tex

- voor eendraadsgarens, alsmede voor getwijnde of gekabelde garens, van viscoserayon: 27 cN/tex

7. Voor de toepassing van deze afdeling worden aangemerkt als 'geconfectioneerd':

a. artikelen, die anders dan vierkant of rechthoekig zijn gesneden;

b. artikelen geproduceerd in de afgewerkte staat en gereed voor gebruik of bruikbaar zijn nadat ze zijn gescheiden door het enkel doorsnijden van de niet-geweven verbindende draden, niet genaaid of anderszins aanvullend bewerkt, zoals bepaalde droogdoeken, handdoeken, tafellakens, (vierkante) halsdoeken en dekens;

c. op maat gesneden artikelen met ten minste een thermisch gelaste boord met een zichtbaar spits toelopende of gecomprimeerde rand en met de andere boorden behandeld zoals beschreven in een van de alinea's van deze aantekening, maar met uitzondering van weefsels waarvan de randen door middel van thermosnijden of op een andere eenvoudige manier zijn afgezet om rafelen te voorkomen; 

d. artikelen, waarvan de boorden zijn gezoomd, ongeacht op welke wijze, ook indien met een rolnaad, alsmede artikelen afgezet met geknoopte franje die is verkregen, hetzij met behulp van de draden van het weefsel zelf, hetzij door het aanbrengen van draden; weefsels aan het stuk waarvan de randen wegens het ontbreken van zelfkanten zijn afgezet om rafelen te voorkomen, worden echter niet als 'geconfectioneerd' aangemerkt;

e. artikelen, die zijn gesneden, ongeacht in welke vorm, en die, door het uittrekken van draden, van motieven, enz. zijn voorzien;

f. artikelen, die zijn aaneengenaaid, aaneengelijmd of anderszins aaneengezet (met uitzondering van stukken van een zelfde soort textiel, die aan de uiteinden zijn aaneengehecht ten einde een stuk met een grotere lengte te verkrijgen en met uitzondering van stoffen die bestaan uit twee of meer op elkaar gelegde en daarna aaneengestikte lagen textiel, ook indien met een tussenlaag van watten);

g. artikelen, in vorm gebreid of gehaakt, afzonderlijk aangeboden dan wel aangeboden in twee of meer eenheden aan het stuk.

8. Voor de toepassing van de hoofdstukken 50 tot en met 60:

a. hebben de hoofdstukken 50 tot en met 55 en 60, en voorzover uit de context niet het tegendeel blijkt, de hoofdstukken 56 tot en met 59 geen betrekking op artikelen die volgens aantekening 7 hiervoor, als geconfectioneerd zijn aan te merken;

b. de hoofdstukken 50 tot en met 55 en 60 omvatten geen artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 56 tot en met 59.

9. Als weefsels in de zin van de hoofdstukken 50 tot en met 55 worden eveneens aangemerkt producten bestaande uit lagen evenwijdig liggende textieldraden, die zodanig op elkaar zijn geplaatst, dat de draden van de verschillende lagen elkaar onder een scherpe of een rechte hoek kruisen en op die kruispunten met behulp van een kleefstof of door thermisch lassen aan elkaar zijn gehecht.

10. Elastische producten bestaande uit textielstoffen gecombineerd met rubberdraden worden ingedeeld onder deze afdeling.

11. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder 'geïmpregneerd' mede verstaan 'gedipt'.

12. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder 'polyamiden' mede verstaan 'aramiden'.

13. In deze afdeling en, in voorkomend geval, elders in de nomenclatuur worden aangemerkt als ?elastomeergarens', filamentgarens (monofilamenten daaronder begrepen) van synthetische textielstoffen, andere dan getextureerde garens, die niet afbreken indien zij uitgerekt worden tot driemaal hun aanvankelijke lengte en die, na te zijn uitgerekt tot tweemaal hun aanvankelijke lengte, binnen vijf minuten weer krimpen tot een lengte niet groter dan anderhalfmaal hun aanvankelijke lengte.

14. Tenzij uit de context het tegendeel blijkt, worden kledingstukken van textiel die onder verschillende posten vallen, ingedeeld onder hun eigen post, zelfs indien zij zijn opgemaakt in stellen of assortimenten voor de verkoop in het klein. Voor de toepassing van deze aantekening worden onder 'kledingstukken van textiel' verstaan kledingstukken bedoeld bij de posten 61.01 tot en met 61.14 en 62.01 tot en met 62.11.

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN

 

1. In deze afdeling en in voorkomend geval, elders in de nomenclatuur worden aangemerkt als:

a. 'ongebleekte garens':

1) garens die de natuurlijke kleur hebben van de vezels waaruit zij zijn samengesteld en die niet gebleekt, niet geverfd (ook niet in de massa) of niet bedrukt zijn;

2) garens met een vage kleur (grisaillegarens) vervaardigd van rafelingen.

Deze garens mogen zijn behandeld met een kleurloos appret of met een vluchtige kleurstof (die verdwijnt door het enkel wassen met zeep) en mogen in het geval van synthetische of kunstmatige vezels, in de specie zijn behandeld met een matteringsmiddel (bijvoorbeeld titaandioxide);

b. 'gebleekte garens':

1) garens die een bleekproces hebben ondergaan, of zijn vervaardigd van gebleekte vezels, of, voorzover niet anders is bepaald, wit zijn geverfd (ook indien in de massa), dan wel zijn behandeld met een wit appret;

2) garens bestaande uit een mengsel van ongebleekte en gebleekte vezels;

3) getwijnde of gekabelde garens bestaande uit ongebleekte en gebleekte garens;

c. 'gekleurde (geverfde of bedrukte) garens':

1) garens die, anders dan wit of met een vluchtige kleurstof zijn geverfd (ook indien in de massa) of zijn bedrukt, dan wel zijn vervaardigd van geverfde of bedrukte vezels;

2) garens bestaande uit een mengsel van verschillend gekleurde vezels of van een mengsel van ongebleekte of gebleekte vezels met gekleurde vezels (jaspé- en melangegarens), dan wel met tussenruimten in één of meer kleuren zijn bedrukt (zogenaamde chinégarens);

3) garens vervaardigd van bedrukte lonten of van bedrukte voorgarens;

4) getwijnde of gekabelde garens bestaande uit ongebleekte of gebleekte garens en gekleurde garens.

Vorenstaande definities zijn mutatis mutandis van toepassing op monofilamenten, strippen en artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij hoofdstuk 54;

d. 'ongebleekte weefsels':

weefsels vervaardigd van ongebleekte garens en die niet zijn gebleekt, noch geverfd of bedrukt. Deze weefsels mogen zijn behandeld met een kleurloos appret of met een vluchtige kleurstof;

e. 'gebleekte weefsels':

1) weefsels aan het stuk, die zijn gebleekt of, voorzover niet anders is bepaald, wit zijn geverfd dan wel zijn behandeld met een wit appret;

2) weefsels bestaande uit gebleekte garens;

3) weefsels bestaande uit ongebleekte en gebleekte garens;

f. 'geverfde weefsels':

1) weefsels aan het stuk, die anders dan wit (voorzover niet anders is bepaald), in een enkele kleur zijn geverfd of met een gekleurd appret, anders dan wit (voorzover niet anders is bepaald), zijn behandeld;

2) weefsels bestaande uit gekleurde garens van één kleur;

g. 'weefsels van verschillend gekleurd garen':

weefsels (andere dan bedrukte weefsels):

1) bestaande uit garens van verschillende kleuren of van nuances van dezelfde kleur (andere dan de natuurlijke kleur van de vezels waaruit zij zijn samengesteld);

2) bestaande uit ongebleekte of gebleekte garens en gekleurde garens;

3) bestaande uit jaspé- of melangegarens.

(In alle gevallen worden de garens gebruikt voor de zelfkanten en de stukeinden buiten beschouwing gelaten);

h. 'bedrukte weefsels':

weefsels aan het stuk, bedrukt, ook indien vervaardigd van verschillend gekleurde garens.

(Als bedrukte weefsels worden eveneens aangemerkt: weefsels voorzien van dessins die, bijvoorbeeld, zijn aangebracht met penseel of verfspuit, door middel van transfers, met scheerhaar of door batikken.)

Het merceriseren beïnvloedt geenszins de indeling van garens en weefsels volgens vorenstaande definities.

De vorenstaande definities onder d. tot en met h. zijn mutatis mutandis van toepassing op brei-en haakwerk aan het stuk.

ij. 'platbinding':

een weefselstructuur waarin iedere inslagdraad afwisselend over en onder de achtereenvolgende kettingdraden en iedere kettingdraad afwisselend over en onder de achtereenvolgende inslagdraden gaat.

2. A. Producten bedoeld bij de hoofdstukken 56 tot en met 63, bestaande uit twee of meer textielstoffen, worden aangemerkt als geheel samengesteld uit de textielstof die, overeenkomstig aantekening 2 op deze afdeling, bepalend zou zijn voor de indeling van de goederen bedoeld bij de hoofdstukken 50 tot en met 55 of post 58.09 en die zijn samengesteld uit diezelfde textielstoffen.

B. Voor de toepassing van deze regel wordt:

a. in daartoe aanleiding gevende gevallen, alleen rekening gehouden met het gedeelte dat, aan de hand van algemene regel 3 voor de interpretatie van de nomenclatuur, de indeling bepaalt;

b. voor de textielproducten bestaande uit een grondweefsel bedekt met een pool of met lussen, geen rekening gehouden met het grondweefsel;

c. voor borduurwerk bedoeld bij post 58.10, en voor artikelen daarvan, alleen rekening gehouden met het grondweefsel. Voor de indeling van etskant of van ander borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel, en voor artikelen daarvan, wordt alleen rekening gehouden met borduurgarens.