Hoofdstuk 69

Keramische producten

1
Toelichting IDR

Onder keramische producten worden verstaan de producten verkregen:

A. door verhitting van anorganische, niet-metalen stoffen, die van te voren, in de regel bij kamertemperatuur, zijn bereid of in een bepaalde vorm zijn gebracht. De gebruikte grondstoffen zijn, met name, klei, siliciumhoudende stoffen, stoffen met een hoog smeltpunt zoals oxiden, carbiden, nitriden, grafiet of andere koolstof en in bepaalde gevallen bindmiddelen, zoals vuurvaste klei of fosfaten;

B. uit gesteenten (bijvoorbeeld speksteen) die nadat zij in een bepaalde vorm zijn gebracht, worden blootgesteld aan verhitting.

Het fabricageproces van de onder A hiervoor genoemde keramische producten omvat, ongeacht de aard van de samenstellende stoffen, de hierna volgende bewerkingen:

i. Het bereiden van de specie.

In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij het vervaardigen van artikelen van gesinterd aluminiumoxide) wordt de grondstof rechtstreeks in poedervorm onder toevoeging van een kleine hoeveelheid smeermiddel gebezigd. In de meeste gevallen echter worden de grondstoffen eerst tot een pasta verwerkt. Bij de bereiding van de pasta worden de onderscheiden bestanddelen afgemeten, gemengd en waar nodig gemalen, gezeefd, gefiltreerd onder druk, gekneed, gerijpt en ontlucht.

Bepaalde vuurvaste producten worden eveneens vervaardigd uit een gedoseerd mengsel van grovere en fijnere bestanddelen, waaraan een geringe hoeveelheid, al dan niet waterig, bindmiddel (bijvoorbeeld teer, hars, fosforzuur, ligninevloeistof) wordt toegevoegd.

ii. Het vormen.

Deze behandeling heeft ten doel om de op vorengenoemde wijze bereide poeders of pasta’s een vorm te geven, die de uiteindelijk gewenste vorm zo dicht mogelijk benadert.

De vormgeving kan geschieden door middel van extrusie (persen door een mondstuk of matrijs), persen in vormen, gieten, modelleren of door draaien op de pottenbakkersschijf, welke behandelingen in bepaalde gevallen nog worden aangevuld.

iii. Het drogen van de verkregen vormstukken.

iv. Het bakken of branden.

Bij deze behandeling wordt het ongebakken product verhit tot een temperatuur van 800 °C of hoger, al naar de aard van het product. Dit bakproces veroorzaakt een sterke binding tussen de korrels van de specie door diffusie, door chemische omzetting of door gedeeltelijke sintering.

Producten die verhit werden tot een temperatuur beneden de 800 °C voor het verharden van de harsen die zij bevatten, het versnellen van de hydrateringsreacties of het verwijderen van water of van andere vluchtige stoffen die ze eventueel bevatten, kunnen niet worden beschouwd als gebakken in de zin van aantekening 1 op dit hoofdstuk. Deze producten zijn uitgezonderd van hoofdstuk 69.

v. De afwerking.

De afwerking houdt verband met het uiteindelijk gebruik van de keramische producten. Zij kan, indien nodig, bestaan uit een met grote precisie uitgevoerde machinale bewerking of uit bewerkingen zoals het aanbrengen van merken, metalliseren of impregneren.

Bij het vervaardigen van keramische producten wordt ook vaak gebruik gemaakt van bereide verfstoffen en opacifieermiddelen, verglaasbare samenstellingen, engobes, glansmiddelen en andere soortgelijke preparaten. Deze preparaten kunnen aan de specie zijn toegevoegd of worden gebruikt als deklaag, glazuur of decoreermiddel.

Het bakken dat volgt op het vormen is het hoofdkenmerk waardoor de producten van dit hoofdstuk zich onderscheiden van de werken van steen en andere minerale stoffen van hoofdstuk 68 (die in de regel niet worden gebakken) en van werken van glas van hoofdstuk 70 die zijn samengesteld uit verglaasbare mengsels die een volledig smeltingsproces hebben ondergaan.

Al naar gelang van de samenstelling en van het gevolgde bakproces, verkrijgt men:

I. producten van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden en vuurvaste producten, bedoeld bij onderdeel I (posten 69.01 tot en met 69.03);

II. andere keramische producten, in hoofdzaak gewoon aardewerk, gres of steengoed, faience of fijn aardewerk en porselein, bedoeld bij onderdeel II (posten 69.04 tot en met 69.14). Algemene opmerkingen.

1. Aantekeningen IDR

1 (1).

Dit hoofdstuk omvat uitsluitend keramische producten die zijn gebakken nadat zij in een bepaalde vorm zijn gebracht:

a. de posten 69.04 tot en met 69.14 hebben uitsluitend betrekking op andere producten dan die bedoeld bij de posten 69.01 tot en met 69.03;

b. producten die verhit zijn tot een temperatuur van minder dan 800 °C voor het verharden van de harsen die zij bevatten, het versnellen van de hydrateringsreacties of het verwijderen van water of van andere vluchtige stoffen, worden niet geacht te zijn gebakken. Dergelijke producten zijn uitgezonderd van hoofdstuk 69; 

c. keramische producten worden verkregen door verhitting van anorganische, niet-metalen stoffen die van te voren, in de regel bij kamertemperatuur, zijn bereid en in een bepaalde vorm zijn gebracht. De gebruikte grondstoffen zijn, onder andere, klei, siliciumhoudende stoffen (daaronder begrepen gesmolten siliciumdioxide), stoffen met een hoog smeltpunt, zoals oxiden, carbiden, nitriden, grafiet of andere koolstof, en in bepaalde gevallen bindmiddelen zoals vuurvaste klei of fosfaten.

 

1
Nadere verwijzing

Onder de posten 69.04 tot en met 69.14 worden wel ingedeeld artikelen welke in de handel vaak vuurvast of half-vuurvast worden genoemd, maar niet de kenmerken bezitten van vuurvaste producten als omschreven in de toelichting IDR (algemene opmerkingen) op onderdeel I (opgenomen in aant. 1 op het opschrift van dat onderdeel) van hoofdstuk 69.

2.

2 (1).

Dit hoofdstuk omvat niet:

a. producten bedoeld bij post 28.44;

b. artikelen bedoeld bij post 68.04;

c. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71 (bijvoorbeeld fancybijouterieën);

d. cermets bedoeld bij post 81.13;

e. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82;

f. isolatoren voor elektriciteit (post 85.46) en isolerende werkstukken van isolerend materiaal, bedoeld bij post 85.47;

g. kunsttanden van keramische stoffen (post 90.21);

h. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);

ij. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, lichtarmaturen en verlichtingstoestellen, geprefabriceerde bouwwerken);

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

l. artikelen bedoeld bij post 96.06 (bijvoorbeeld knopen) en bedoeld bij post 96.14 (bijvoorbeeld pijpen);

m. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

1
Toelichting IDR

Van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd:

a. stukken en scherven van aardewerk en brokken steen (post 25.30);

b. producten bedoeld bij post 28.44;

c. blokken, plaatjes, staven en dergelijke halffabricaten van grafiet of van andere koolstof, vermengd met metaalpoeders of met andere stoffen, onder andere bestemd voor het vervaardigen (door versnijden of verzagen) van koolborstels voor elektrotechnisch gebruik (post 38.01) (zie de toelichting IDR op die post);

d. niet-gemonteerde gesneden elementen van piëzo-elektrische keramische stoffen, bijvoorbeeld van bariumtitanaat of van loodzirkoniumtitanaat (post 38.24);

e. de artikelen bedoeld bij post 68.04;

f. producten van keramisch glas (hoofdstuk 70);

g. gesinterde mengsels van poeders van onedel metaal en heterogene innige mengsels van onedel metaal, verkregen door smelten (afdeling XV);

h. cermets, bedoeld bij post 81.13;

ij. plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen, voor gereedschap, niet gemonteerd, van cermets (post 82.09) en andere artikelen van hoofdstuk 82. Algemene opmerkingen.


KERAMISCHE PRODUCTEN

 

 

AANTEKENINGEN

 

1. Dit hoofdstuk omvat uitsluitend de keramische producten die zijn gebakken nadat zij in een bepaalde vorm zijn gebracht. De posten 69.04 tot en met 69.14 hebben uitsluitend betrekking op andere producten dan die bedoeld bij de posten 69.01 tot en met 69.03.

 

2. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a. producten bedoeld bij post 28.44;

 

b. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71 (bij voorbeeld fancybijouterieën);

 

c. cermets bedoeld bij post 81.13;

 

d. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82;

 

e. isolatoren voor elektriciteit (post 85.46) en isolerende werkstukken van isolerend materiaal, bedoeld bij post 85.47;

 

f. kunsttanden van keramische stoffen (post 90.21);

 

g. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bij voorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);

 

h. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bij voorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen, geprefabriceerde bouwwerken);

 

i. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bij voorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);

 

j. artikelen bedoeld bij post 96.06 (bij voorbeeld knopen) en bedoeld bij post 96.14 (bij voorbeeld pijpen);

 

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bij voorbeeld kunstvoorwerpen).