Hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten; apparaten en toestellen voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten

HOOFDSTUK 90 - OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

 

AANTEKENINGEN

 

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. artikelen voor technisch gebruik van niet-geharde gevulkaniseerde rubber (post 40.16) van leder of van kunstleder (post 42.05) of van textielstoffen (post 59.11);

b. steungordels en andere ondersteunende artikelen, van textielstof, waarbij het beoogde effect op het te ondersteunen of op zijn plaats te houden orgaan enkel wordt verkregen door hun elasticiteit (bijvoorbeeld positiegordels, thoraxbandages, abdominale bandages, gewrichts- en spierbandages) (afdeling XI);

c. vuurvaste producten bij post 69.03; artikelen voor chemisch en ander technisch gebruik bedoeld bij post 69.09;

d. spiegels van glas, niet optisch bewerkt, bedoeld bij post 70.09 en spiegels van onedele of van edele metalen, die niet het karakter hebben van optische elementen (post 83.06 of hoofdstuk 71);

e. artikelen van glas bedoeld bij de posten 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 en 70.17;

f. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39); artikelen speciaal ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt als implantaten in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde, worden echter ingedeeld onder post 9021;

g. distributiepompen met meettoestel bedoeld bij post 8413; bascules en balansen, voor het tellen en controleren van werkstukken, alsmede afzonderlijk aangeboden gewichten (post 8423); heftoestellen en toestellen voor het hanteren van goederen (posten 8425 tot en met 8428); papier- en kartonsnijmachines van alle soorten (post 8441) speciale toestellen voor het instellen van werkstukken of van gereedschap op gereedschapswerktuigen of op waterstraalsnijmachines, ook indien voorzien van optische apparatuur voor het aflezen van een schaalverdeling (bijvoorbeeld optische verdeelkoppen), bedoeld bij post 8466, met uitzondering echter van specifiek optische toestellen (bijvoorbeeld centreringsmicroscopen); rekenmachines (post 8470); reduceerventielen, kranen en andere artikelen bedoeld bij post 8481; machines en toestellen (apparaten voor het projecteren of het tekenen van schakelingspatronen op gevoelig halfgeleidermateriaal daaronder begrepen) bedoeld bij post 8486;

h. koplampen en schijnwerpers van de soort gebruikt op rijwielen of op motorvoertuigen (post 85.12); draagbare elektrische lampen bedoeld bij post 85.13; cinematografische toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, alsmede apparaten voor het vervaardigen in serie van geluidsdragers (posten 85.19); opname- en weergavekoppen (post 85.22); televisiecamera's, digitale fotocamera's en videocamera-opnametoestellen (post 85.25); radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening (post 85.26); verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels (post 8536);toestellen voor numerieke besturing bedoeld bij post 8537; ?sealed beam' lampen bedoeld bij post 8539; optischevezelkabels bedoeld bij post 8544;

ij. zoeklichten en schijnwerpers, bedoeld bij post 94.05;

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;

l. inhoudsmaten, die worden ingedeeld als werken van de stof waarvan zij zijn vervaardigd;

m. spoelen, haspels en dergelijke opwindmiddelen (die worden ingedeeld als werken van de stof waaruit zij zijn vervaardigd, (bijvoorbeeld onder post 39.23 of onder afdeling XV).

2. Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden delen en toebehoren van de bij dit hoofdstuk bedoelde machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen ingedeeld met inachtneming van de volgende regels:

a. delen en toebehoren die als zodanig onder een der posten van dit hoofdstuk of van de hoofdstukken 84, 85 of 91 (met uitzondering van de posten 84.87, 85.48 en 90.33) kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten ingedeeld.

b. delen en toebehoren niet bedoeld onder a hiervoor, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor een bepaald instrument, apparaat of toestel, dan wel voor verschillende onder eenzelfde post vallende machines, instrumenten, apparaten of toestellen (die bedoeld zijn bij post 90.10, 90.13 en 90.31 daaronder begrepen), worden ingedeeld onder de post waaronder deze machines, instrumenten, apparaten of toestellen vallen;

c. andere delen en toebehoren worden ingedeeld onder post 90.33.

3. Het bepaalde in aantekening 3 en 4 op afdeling XVI is eveneens van toepassing op dit hoofdstuk.

4. Post 90.05 omvat niet richtkijkers (telescoopvizieren) voor wapens, periscopen voor onderzeeboten of voor gevechtswagens en kijkers voor machines, apparaten, toestellen en instrumenten, bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI (post 90.13).

5. Optische machines, toestellen, apparaten en instrumenten, voor het meten of het verifiëren, die zowel onder post 90.13 als onder post 90.31 kunnen worden ingedeeld, vallen onder post 90.31.

6. Voor de toepassing van post 90.21 worden als 'orthopedische artikelen en toestellen' aangemerkt, artikelen en toestellen die dienen voor:

hetzij het voorkomen of verhelpen van lichamelijke misvormingen;

hetzij het ondersteunen of op hun plaats houden van delen van het lichaam na ziekte, een operatie of blessure.

Orthopedische artikelen en toestellen omvatten eveneens orthopedische schoenen en speciale binnenzolen, ontworpen om orthopedische aandoeningen te verhelpen, op voorwaarde dat zij (1) op maat zijn vervaardigd of (2) in serie zijn vervaardigd, per stuk en niet paarsgewijs worden aangeboden en zijn ontworpen om zowel aan de linkervoet als aan de rechtervoet te passen.

7.Onder post 90.32 worden uitsluitend bedoeld:

a. instrumenten, apparaten en toestellen voor het automatisch regelen van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of gassen of voor het automatisch regelen van de temperatuur, ook indien de werking berust op een elektrisch verschijnsel dat varieert met de te regelen factor en die als functie hebben deze factor op een vooraf vastgestelde waarde te brengen en dan constant te houden (te stabiliseren) zonder beïnvloed te zijn door optredende afwijkingen, zulks door het ononderbroken of periodiek meten van de optredende werkelijke waarde;

b. automatische regelaars van elektrische grootheden, alsmede automatische regelaars van andere grootheden, waarvan de werking berust op een elektrisch verschijnsel dat varieert met de te regelen factoren en die als functie hebben deze factor op een vooraf vastgestelde waarde te brengen en dan constant te houden (te stabiliseren) zonder beïnvloed te zijn door optredende afwijkingen, zulks door het ononderbroken of periodiek meten van de optredende werkelijke waarde.

 

AANVULLENDE AANTEKENINGEN (GN)

1. Als „instrumenten, apparaten en toestellen, elektronisch' in de zin van de onderverdelingen 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 33 30, 9030 89 30 en 9032 10 20 worden aangemerkt, de instrumenten, apparaten en toestellen die een of meer artikelen van post 8540, 8541 of 8542 bevatten, waarbij evenwel niet in aanmerking worden genomen de artikelen van post 8540, 8541 of 8542 die uitsluitend als gelijkrichter dienen of die alleen in het voedingsgedeelte van deze instrumenten, apparaten en toestellen aanwezig zijn.

2. Voor de toepassing van onderverdeling 9021 10 10 worden onder 'orthopedische artikelen en toestellen' verstaan artikelen en toestellen waarvan de speciale vorm en uitvoering aan een bepaalde orthopedische functie beantwoorden, in tegenstelling tot producten die voor diverse doeleinden kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld producten voor gewrichten, ligamenten of pezen die overbelast zijn als gevolg van sportactiviteiten, typen, en producten die alleen de pijn in het gebrekkig of gehandicapt lichaamsdeel verlichten, die bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door een ontsteking).
De 'orthopedische artikelen en toestellen' moeten een specifieke beweging van het gebrekkig of gehandicapt lichaamsdeel (bijvoorbeeld gewrichten, ligamenten of pezen) volledig onmogelijk maken om verdere blessures of lichamelijke misvormingen of een verergering van dergelijke blessures of misvormingen te voorkomen, dit in tegenstelling tot andere producten die specifieke bewegingen niet kunnen voorkomen, maar reflexbewegingen (onbewuste bewegingen) voorkomen doordat deze producten relatief inflexibel zijn als gevolg van bijvoorbeeld flexibele breukspalken, pelottes, niet-elastisch textiel of bewegingsbeperkende klittenbandsluitingen.