Print     PDF

9002 1100 18

Lensmodule bestaande uit een cilindervormige afdekking 0 % - van metaal of kunststof en optische elementen met: - een horizontale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal 120 graden, - een diagonale gezichtsveldhoek met een bereik tot maximaal 105 graden, - een brandpuntsafstand van maximaal 7,50 mm, - een relatieve opening van maximaal F/2,90, - een maximumdiameter van 22 mm
› Omschrijving

objectieven voor camera's, voor projectietoestellen of voor vergrotings- of verkleiningstoestellen voor de fotografie of voor de cinematografie

Eenheid
p/st (Aantal stuks NAR)
Recht derde landen
6,7%
Preferentiële en Aanvullende rechten
BTW
21%
Schorsingen
Maatregelen
Uitvoerregelingen
1
Toelichting IDR

Deze post omvat artikelen van de soorten, omschreven in de letters B, C en D van de toelichting IDR op post 90.01, voor zover zij zijn gemonteerd – dat wil zeggen gevat of gezet in een ring, lijst, rand, enz., opgesteld of aangebracht op een houder, enz. –, afzonderlijk worden aangeboden en bestemd zijn voor instrumenten, apparaten en toestellen. Het ligt evenwel voor de hand dat gemonteerde glazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte, in feite brillen, lorgnetten en dergelijke artikelen bedoeld bij post 90.04, derhalve niet in aanmerking komen voor indeling onder post 90.02. Laatstgenoemde post betreft artikelen, die in hoofdzaak bestemd zijn om te worden aangebracht in of op andere elementen, om daarmede bepaalde apparaten of delen van apparaten te vormen, met uitzondering dus van voorwerpen, die als zodanig gebruiksartikelen zijn, zoals vergrootglazen (post 90.13) en spiegels voor medische of tandheelkundige doeleinden (post 90.18).

Onder post 90.02 worden dus ingedeeld:

1. objectieven, voorzetlenzen, kleurfilters, zoekers, enz. voor fototoestellen, filmcamera’s en projectietoestellen;

2. polarisatiefilters voor microscopen, voor polarimeters, enz.;

3. oculairs en objectieven (polariserende oculairs en objectieven, daaronder begrepen) voor astronomische kijkers, binocles en verrekijkers, microscopen, enz.;

4. gemonteerde prisma’s voor toestellen voor fysische of chemische analyse (polarimeters, enz.);

5. gemonteerde spiegels voor telescopen, projectietoestellen, microscopen, medische en chirurgische instrumenten, enz.;

6. optische elementen (gewone lenzen, traplenzen, enz.) voor vuurtorens en lichtboeien, gemonteerd in panelen of in cilinders;

7. gemonteerde lenzen voor optische banken;

8. gemonteerde drukrasters voor de grafische kunst.

Het objectief in een optisch instrument is de lens of het lenzensysteem dat naar het voorwerp is gericht en hiervan een beeld vormt. Het kan bestaan uit een enkele lens maar bestaat meestal uit een groep lenzen in een enkel vatting.

Oculairs of oogglazen zijn de lenzen of lenzenstellen van bedoelde toestellen, welke naar het oog zijn gekeerd en waardoor men een vergroot beeld van het voorwerp kan waarnemen.

Van deze post zijn uitgezonderd:

a. optische elementen die alleen ter bescherming onderweg van een voorlopige inlijsting, vatting, enz. zijn voorzien (post 90.01);

b. glazen spiegels, die optisch zijn bewerkt en zijn gemonteerd, doch niet bestemd zijn voor instrumenten, apparaten en toestellen (zoals bepaalde achteruitkijkspiegels, spiegels voor het onderzoek van schouwen, buisleidingen, enz., speciale spiegels voor waarnemingen in windtunnels (post 90.13));

c. dozen met een stel glazen die op een proefbril worden geplaatst bij het onderzoek van de gezichtsscherpte en worden gebruikt zowel door oogartsen als door opticiens (post 90.18).

3
EG-verordeningen

Een optisch element, bestaande uit een achthoekige optische lens van acrylhars aangebracht op een eenvoudige drager van metaal, van de soort gebruikt bij de assemblage van projectietoestellen (zogenaamde overheadprojectoren), moet onder onderverdeling 9002 9000 worden ingedeeld.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene bepalingen 1 en 6 voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur en de teksten van post 90.02 en onderverdeling 9002 9000. Vanwege de bevestiging op de drager van metaal, wordt het element als ‘gemonteerd’ aangemerkt. Verordening (EEG) 9 januari 1990, nr. 48/90, punt 4 (PbEG 1990, nr. L 8).

De integrale tekst van de verordening is opgenomen in onderdeel VI.

Een element van glas, zoals hierna omschreven, moet onder onderverdeling 9002 2000 worden ingedeeld. Het betreft een element van glas met lagen met een polariserend effect (beeldschermfilter), gemonteerd in een raamwerk. Aan het raamwerk is een snoer bevestigd dat aan het uiteinde is voorzien van een klem. Het element heeft de volgende functies:

- vermindering van de schittering;

- vermindering van de weerspiegeling;

- vermindering van de UV-straling;

- contrastverbetering;

- afvoeren van de statische elektriciteit.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene bepalingen 1 en 6 voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur, Aantekening 1 f IDR op hoofdstuk 70, Aantekening 1 m IDR op afdeling XVI en de teksten van post 90.02 en onderverdeling 9002 2000.

Het product wordt aangemerkt als een optisch element als bedoeld bij hoofdstuk 90. Het snoer voor het afvoeren van de statische elektriciteit heeft geen invloed op de indeling. Verordening (EG) 12 februari 2001, nr. 305/2001, punt 5 (PbEG 2001, nr. L 44).

De integrale tekst van de verordening is opgenomen in onderdeel VI.

Een product bestaande uit een rechthoekige plaat van halfgehard glas waarop verschillende antireflecterende en absorberende lagen van kunststof zijn samengevoegd, moet onder onderverdeling 9002 2000 worden ingedeeld.

Het product is omlijst met een metalen band.

Het wordt gebruikt bij de vervaardiging van plasmamonitors.

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene bepalingen 1, 3 b en 6 voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur en de teksten van post 90.02 en onderverdeling 9002 2000.

De lagen van kunststof verlenen het product de eigenschappen van een optisch element/optische filter. Indeling onder post 70.07 als veiligheidsglas, bestaande uit gehard glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten is daarom uitgesloten.

Gemonteerde optische elementen van kunststof, al dan niet optisch bewerkt, worden ingedeeld onder post 90.02 (zie ook de toelichting IDR, letter D, op post 90.01 en de toelichting IDR op post 90.02).

Het product moet daarom als optische filter worden ingedeeld onder onderverdeling 9002 2000. Verordening (EG) 5 juni 2009, nr. 477/2009, punt 2 (PbEU 2009, nr. L 144).

De integrale tekst van de verordening is opgenomen in onderdeel VI.

Een lensvatting, vervaardigd van metaal en kunststof, met een bajonetverbinding, met afmetingen van ongeveer 92 × 86 × 35,1 mm, moet onder onderverdeling 9002 1100 worden ingedeeld.
Het artikel is bedoeld om te worden bevestigd vooraan op een digitaal videocameraopnametoestel, met name tussen het videocameraopnametoestel en het objectief.
Het maakt het mogelijk om objectieven te gebruiken bij digitale videocameraopnametoestellen waarvan de vatting een andere draadgrootte heeft, en om de iris mechanisch in te stellen door middel van een irisregelaar.
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene bepalingen 1 en 6 voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur, Aantekening 1 m IDR op afdeling XVI, Aantekening 2 b IDR op hoofdstuk 90 en de teksten van post 90.02 en onderverdeling 9002 1100.
Indeling onder post 85.29 als een deel waarvan kan worden onderkend dat het uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor apparaten of toestellen van de posten 85.25 tot en met 85.28, is uitgesloten omdat het artikel niet essentieel is voor de functie van het digitale cameraopnametoestel.
Aangezien het artikel het mogelijk maakt om objectieven te gebruiken bij digitale videocameraopnametoestellen waarvan de vatting een andere draadgrootte heeft, vergroot het de gebruiksmogelijkheden van objectieven. Het artikel moet daarom worden beschouwd als een toebehoren waarvan kan worden onderkend dat het uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd is voor objectieven van post 90.02. Indeling onder post 84.79 als een machine met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 84, is derhalve uitgesloten omdat het artikel meer specifiek onder een post van een ander hoofdstuk van de nomenclatuur valt (zie ook de toelichting IDR, tweede alinea, onder b, op post 84.79).
Het artikel moet daarom onder onderverdeling 9002 1100 worden ingedeeld als een toebehoren voor objectieven van post 90.02. Verordening (EU) 22 maart 2021, 2021/531 (PbEU 2021, nr. L 106).
De integrale tekst van de verordening is opgenomen in onderdeel VI.

Een zogenoemde cameralens met klem bestaande uit een lens van glas in een behuizing van kunststof, voorzien van een klembevestiging (zie ook afbeelding 1 hierna), moet onder onderverdeling 9002 1100 worden ingedeeld.

Afb. 1

 

Het artikel is bedoeld om te worden gebruikt met camera’s met één lens die zijn geïntegreerd in smartphones, tablets en andere soortgelijke apparaten.
Wanneer het artikel aan de lens van de camera is bevestigd door middel van de klem, wordt het gezichtsveld van de camera vergroot.
De indeling is vastgesteld op basis van de algemene bepalingen 1 en 6 voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur en de teksten van post 90.02 en onderverdeling 9002 1100.
Gelet op zijn objectieve kenmerken (de aanwezigheid van een klembevestiging die wordt vastgeklikt op de lens van een camera met één lens) is het artikel bedoeld om te worden gebruikt met een optisch instrument (camera) als een lenssysteem dat naar een voorwerp is gericht en er een beeld van weergeeft. Het artikel is derhalve een objectief in de zin van post 90.02 (zie ook de toelichting IDR, derde alinea, op post 90.02).
De tekst van onderverdeling 9002 1100 heeft betrekking op objectieven voor camera’s, zonder dat een bepaald type camera wordt gespecificeerd, en sluit geen objectieven uit voor camera’s die zijn geïntegreerd in andere artikelen die zelf niet als camera zijn ingedeeld.
Het artikel moet daarom onder onderverdeling 9002 1100 worden ingedeeld als een objectief voor camera’s. Verordening (EU) 6 augustus 2021, 2021/1368 (PbEU 2021, nr. L 294).
De integrale tekst van de verordening is opgenomen in onderdeel VI.

4
Jurisprudentie

Gepolariseerde voorzetramen voor beeldschermen van automatische gegevensverwerkende machines moeten onder onderverdeling 9002 2000 worden ingedeeld. De TC overwoog onder meer dat de goederen als zodanig gemonteerde filters zijn bedoeld bij onderverdeling 9002.20. In verband hiermee is, op grond van Aantekening 1 m IDR op afdeling XVI, indeling onder post 84.73 niet mogelijk. Het feit dat de goederen niet worden gebruikt ten dienste van een apparaat bedoeld bij hoofdstuk 90, staat aan die indeling niet in de weg.

Ten slotte overwoog de TC dat het feit dat de goederen kunnen worden aangemerkt als een complementair goed voor een automatische gegevensverwerkende machine, nog niet maakt dat er sprake is van delen of toebehoren van een automatische gegevensverwerkende machine in de zin van de nomenclatuur. TC 7 juni 1994, nr. 12 892 (UTC 1994/47).

Een koppelstuk voor verbinding tussen een medische scoop en een medische camerakop moet onder post 90.02 worden ingedeeld. Dit koppelstuk bestaat uit een verloopstuk waarop de camerakop geschroefd kan worden, een objectief met focusring om de beeldscherpte en zoom in te stellen en aan de scoopzijde een ‘endoboyklem’ voor bevestiging van de scoop aan het koppelstuk. Het koppelstuk vormt een integraal onderdeel van het medische endoscopie systeem en is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de camerakop en scopen van dezelfde leverancier, waarbij de scoop niet verbonden kan worden met de camerakop zonder het koppelstuk. Het apparaat voldoet aan de relevante veiligheidseisen voor gebruik als medische apparatuur en mag uitsluitend bediend worden door gekwalificeerde medisch specialisten.Een koppelstuk voor verbinding tussen een medische scoop en een medische camerakop, moet onder post 90.02 worden ingedeeld. Dit koppelstuk bestaat uit een verloopstuk waarop de camerakop geschroefd kan worden, een objectief met focusring om de beeldscherpte en zoom in te stellen en aan de scoopzijde een ‘endoboyklem’ voor bevestiging van de scoop aan het koppelstuk. Het koppelstuk vormt een integraal onderdeel van het medische endoscopie systeem en is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de camerakop en scopen van dezelfde leverancier, waarbij de scoop niet verbonden kan worden met de camerakop zonder het koppelstuk. Het apparaat voldoet aan de relevante veiligheidseisen voor gebruik als medische apparatuur en mag uitsluitend bediend worden door gekwalificeerde medisch specialisten.

Eiseres stelt zich op het standpunt dat het koppelstuk een deel is van de endoscoop. Het koppelstuk verbindt de medische-camerakop met de endoscopische buis en is in staat om de beeldscherpte aan te passen via het objectief en de focusring. Het koppelstuk is ontwikkeld voor gebruik bij onderzoek in het menselijk lichaam en wordt samen met een compleet endoscopiesysteem geleverd aan ziekenhuizen. Het koppelstuk valt niet onder Aantekening 2 a IDR op hoofdstuk 90. Het komt niet in een van de posten van de hoofdstukken 84, 85 en 90 voor. Op grond van Aantekening 2 b IDR op hoofdstuk 90 valt het koppelstuk onder post 90.18 (algemene bepaling 1), aldus de eiseres. Het koppelstuk is immers uitsluitend bestemd voor het endoscopiesysteem. Indien het voorgaande niet juist is, dient het koppelstuk op grond van laatstgenoemde Aantekening IDR eveneens te worden ingedeeld onder post 90.18 en wel omdat het verbinden van de koppelingen aan de overige onderdelen van het endoscopische systeem het wezenlijke karakter van het koppelstuk vormt (algemene bepaling 3 b). Indien dit niet juist is, dient nog steeds indeling onder post 90.18 plaats te vinden omdat de post die het laatst gerangschikt is, voorgaat (algemene bepaling 3 c).

Verweerder is het met eiseres eens dat het koppelstuk een deel is van de endoscoop. Op grond van Aantekening 2 a IDR op hoofdstuk 90 worden delen die als zodanig onder een post van hoofdstuk 90 kunnen worden ingedeeld, onder hun eigen post ingedeeld. Verweerder stelt zich op het standpunt dat het koppelstuk een objectief bevat dat erin is gemonteerd. Met de focusring kunnen de beeldscherpte en (optioneel) de zoom worden ingesteld. Het is in wezen een samengesteld artikel bestaande uit een verloopstuk waarop de camera geschroefd kan worden, een objectief met focusring en een klem voor bevestiging aan de endoscoop. Het wezenlijke karakter van het koppelstuk wordt bepaald door het objectief.

De DKH is van mening dat, gelet op de objectieve kenmerken en eigenschappen van het koppelstuk, dit product aan te merken is als een objectief. Het wezenlijke kenmerk van het koppelstuk wordt gevormd door het objectief en de focusring die het operatieteam in staat stellen om een scherp beeld te krijgen van het te onderzoeken of te opereren gebied. Dat het koppelstuk op maat gemaakte aansluitingen bevat, is logisch, maar verleent het koppelstuk niet zijn wezenlijke karakter. Het koppelstuk wordt immers niet gemonteerd om de endoscoop te verlengen, maar om een scherp beeld te krijgen dat desgewenst kan worden bijgesteld. Op grond van Aantekening 2 a IDR op hoofdstuk 90 wordt het objectief onder zijn eigen post ingedeeld, te weten post 90.02. Het gelijk is op dit punt aan verweerder. DKH 14 augustus 2014, nrs. 13/3806 en 13/3808 (Douanerechtspraak 2015/1).
Noot. Indeling onder onderverdeling 9002 1900 kan worden overwogen.