Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten

1
Toelichting IDR

Dit hoofdstuk omvat:

A. onder de posten 92.01 tot en met 92.08, muziekinstrumenten;

B. delen en toebehoren van deze instrumenten (post 92.09).

Bepaalde muziekinstrumenten (piano’s, gitaren, enz.) kunnen zijn voorzien van elektrische inrichtingen voor het versterken van het geluid. Zij blijven desondanks onder de desbetreffende posten ingedeeld voor zover zij, zonder elektrische uitrusting, op dezelfde wijze te bespelen zijn als de instrumenten die voorkomen in normale uitvoering. De elektrische uitrustingen zelf zijn, tenzij zij een integrerend deel vormen van de instrumenten of samen met de instrumenten in eenzelfde koffertje zijn geborgen, in alle gevallen uitgezonderd (post 85.18).

Elektrische of elektronische muziekinstrumenten (andere dan de mechanische piano’s bedoeld bij post 92.01) waarvan de werking op een elektrisch of elektronisch verschijnsel berust en die niet worden bespeeld zonder elektrische of elektronische uitrusting worden daarentegen ingedeeld onder post 92.07. Zulks geldt onder meer ten aanzien van elektromagnetische, elektrostatische, elektronische en dergelijke muziekinstrumenten (piano’s, orgels, accordeons, klokkenspellen, enz.) (zie de toelichting IDR op post 92.07).

De instrumenten en toestellen bedoeld bij hoofdstuk 92 mogen zijn vervaardigd van ongeacht welk materiaal, ook van edele metalen, metalen geplateerd met edele metalen en van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen. Algemene opmerkingen.

Aantekening 1 IDR

1 (1). Dit hoofdstuk omvat niet:

a. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

b. microfoons, versterkers, luidsprekers, hoofdtelefoons, schakelaars, stroboscopen en andere instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij de hoofdstukken 85 of 90, die als toebehoren worden gebruikt bij de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, doch die daarin niet zijn ingebouwd of die zich niet in dezelfde kast (koffer) bevinden;

c. instrumenten en toestellen, die het karakter van speelgoed hebben (post 95.03) (3);d. wissers en ander borstelwerk, voor het schoonmaken van muziekinstrumenten (post 96.03), of statieven met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen (post 96.20);

 

e. instrumenten en toestellen, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (post 97.05 of 97.06).

1
Toelichting IDR

Naast de uitzonderingen, opgenomen in de toelichtingen IDR op de onderscheiden posten van hoofdstuk 92, zijn van dit hoofdstuk eveneens uitgezonderd:

a. elektronische muziekmodules (post 85.43);

b. muziekinstrumenten en andere toestellen die, blijkens het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd, de uitvoering, de klank en andere kenmerken, kennelijk het karakter dragen van speelgoed. Zulks kan onder meer het geval zijn met mondharmonica’s, violen, accordeons, trompetten, trommels, muziekdozen en grammofoons (hoofdstuk 95);

c. muziekinstrumenten die het karakter dragen van voorwerpen voor verzamelingen bedoeld bij post 97.05 (bijvoorbeeld instrumenten van belang uit historisch of etnografisch oogpunt) of van antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar bedoeld bij post 97.06. Algemene opmerkingen.

2
Gereserveerd
3
EG Verordening

Een bepaald draagbaar elektronisch orgel moet onder post 95.03 worden ingedeeld. Zie Verordening (EG) nr. 617/96 in aant. 3 op post 95.03.

2.

2 (1). Strijkstokken, trommelstokken en dergelijke artikelen, voor het bespelen van de muziekinstrumenten bedoeld bij de posten 92.02 en 92.06, worden ingedeeld onder dezelfde post als die instrumenten, indien zij samen met de in- strumenten en in daarmede overeenkomend aantal worden aangeboden.

Kaarten, schijven en rollen, bedoeld bij post 92.09, blijven onder die post ingedeeld, ook indien zij worden aangeboden samen met de instrumenten of toestellen waarvoor zij bestemd zijn.

1
Toelichting IDR

Op grond van Aantekening 2 IDR op hoofdstuk 92 moeten strijkstokken en plectrums voor de snaarinstrumenten bedoeld bij post 92.02, evenals trommelstokken en dergelijke artikelen voor slaginstrumenten bedoeld bij post 92.06, worden ingedeeld onder dezelfde post als die instrumenten (en niet onder post 92.09) indien zij althans te zamen met bedoelde instrumenten en in daarmede overeenkomend aantal worden aangeboden. Daarentegen blijven kaarten, schijven en rollen, bedoeld bij post 92.09, in ieder geval daaronder ingedeeld, ook indien zij samen met die instrumenten worden aangeboden.


MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEKINSTRUMENTEN

 

 

AANTEKENINGEN

 

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

 

a. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);

 

b. microfoons, versterkers, luidsprekers, hoofdtelefoons, schakelaars, stroboscopen en andere instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij de hoofdstukken 85 of 90, die als toebehoren worden gebruikt bij de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, doch die daarin niet zijn ingebouwd of die zich niet in dezelfde kast (koffer) bevinden;

 

c. instrumenten en toestellen, die het karakter van speelgoed hebben (post 95.03);

 

d. wissers en ander borstelwerk, voor het schoonmaken van muziekinstrumenten (post 9603), of statieven met één, twee of drie poten en dergelijke artikelen (post 9620);

 

e. instrumenten en toestellen, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (post 97.05 of 97.06).

 

2. Strijkstokken, trommelstokken en dergelijke artikelen, voor het bespelen van de muziekinstrumenten bedoeld bij de posten 92.02 en 92.06, worden ingedeeld onder dezelfde post als die instrumenten, indien zij samen met die instrumenten en in daarmee overeenkomend aantal worden aangeboden.

 

Kaarten, schijven en rollen, bedoeld bij post 92.09, blijven onder die post ingedeeld, ook indien zij worden aangeboden samen met de instrumenten of toestellen waarvoor zij bestemd zijn.