Hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouw

1
Toelichting IDR

Op enkele uitzonderingen na, die in de toelichtingen IDR zijn opgenomen, omvat hoofdstuk 94:

1. meubelen van alle soorten, alsmede delen daarvan (posten 94.01 tot en met 94.03);

2. springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een raam gevatte matrassen, artikelen voor bedden en dergelijke, met binnenvering of opgevuld met ongeacht welk materiaal, met inbegrip van rubber of kunststof, met celstructuur, ook indien overtrokken (post 94.04);

3. verlichtingstoestellen en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, ongeacht uit welk materiaal (met uitzondering van de materialen genoemd in Aantekening 1 IDR op hoofdstuk 71); lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan (post 94.05);

4. geprefabriceerde bouwwerken (post 94.06).

Met meubelen in de zin van hoofdstuk 94 worden bedoeld:

A. allerlei verplaatsbare voorwerpen die niet zijn begrepen onder andere posten met een meer specifieke omschrijving en die zijn gemaakt om op de grond te worden geplaatst (ook al zijn zij in sommige gevallen – bijvoorbeeld meubelen en zetels aan boord van schepen – ingericht om aan de vloer bevestigd of vastgezet te worden) en dienen tot het meubileren, in hoofdzaak tot utilitaire doeleinden, van woonruimten, hotels, schouwburgen, bioscopen, kantoren, kerken, scholen, cafés, restaurants, laboratoria, ziekenhuizen, klinieken, behandelkamers van tandartsen, enz., alsmede van schepen, vliegtuigen, spoorwegrijtuigen, automobielen, kampeerwagens en dergelijke vervoermiddelen. Soortgelijke voorwerpen (banken, stoelen, enz.), die geplaatst worden in tuinen, op pleinen of in parken, vallen eveneens onder dit hoofdstuk;

B. de hierna bedoelde artikelen:

1. keukenwandkastjes, elementenboekenkastjes, elementenrekken en dergelijke elementenmeubelen, gemaakt om te worden opgehangen, aan de wand te worden bevestigd, op of naast elkaar te worden gezet en waarin diverse artikelen worden opgeborgen (bijvoorbeeld boeken, vaatwerk, keukengerei, glaswerk, linnengoed, geneesmiddelen, toiletartikelen, radio- of televisietoestellen, versieringsartikelen), alsmede de samenstellende delen van elementenmeubelen, afzonderlijk aangeboden;

2. opklapbedden en opklapbare of opvouwbare zit- en ligmeubelen.

Met uitzondering van de onder letter B hiervoor omschreven artikelen, worden derhalve niet als meubelen aangemerkt, voorwerpen die, hoewel zij tot meubilering dienen, op andere meubelen of op rekken (losse planken met steunen om aan de wand te worden bevestigd daaronder begrepen) worden geplaatst, dan wel aan de wand worden opgehangen.

Derhalve zijn van dit hoofdstuk uitgezonderd, meubelstukken die aan de wand worden bevestigd, zoals kapstokken, sleutelrekjes, borstelhangers, handdoekenrekken, krantenhouders, alsmede meubelstukken die niet het wezenlijke karakter van meubelen hebben, bijvoorbeeld radiatorschermen. Zo vallen bijvoorbeeld kleine artikelen van hout, zijnde producten van de kunstschrijnnijverheid en klein meubelmakerswerk onder post 44.20 en kantoormaterieel (bijvoorbeeld opberg- en sorteerdozen) uit kunststof of onedel metaal, onder post 39.26 of 83.04, naar gelang het geval.

Evenwel blijven vaste uitrustingsgoederen (kasten, muurkasten, radiatorschermen, enz.) die gelijktijdig met de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 94.06 worden aangeboden en er een integrerend deel van uitmaken, ingedeeld onder deze post.

De meubelen bedoeld bij de posten 94.01 tot en met 94.03 mogen van ongeacht welke grondstof zijn vervaardigd: hout, wilgentenen, bamboe, rotting, kunststof, onedel metaal, glas, leder, steen, keramische stoffen, enz. Zij mogen zijn opgevuld of anderszins gestoffeerd, ruw of bewerkt zijn, dan wel zijn gebeeldhouwd, voorzien van inlegwerk, beschilderd, gegarneerd met spiegels of met spiegelglas, gemonteerd op wieltjes, enz.

Meubelen die zijn samengesteld uit edele metalen of uit metalen geplateerd met edele metalen of die daarmede anderszins zijn verbonden dan bij wijze van eenvoudige onbelangrijke garnering (bijvoorbeeld initialen, monogrammen, lijsten, ringen), worden echter onder hoofdstuk 71 ingedeeld.

Meubelen die worden vertoond in gedemonteerde of niet-ineengezette staat, worden ingedeeld onder dezelfde post als ineengezette meubelen, mits de onderscheidene samenstellende delen te zamen worden aangeboden, ook indien sommige samenstellende delen bestaan uit platen, delen en benodigdheden van glas, marmer of andere stoffen (zulks is bijvoorbeeld het geval met houten tafels met blad van glas, houten kleerkasten met spiegel, houten buffetten met marmeren blad).

Delen

Dit hoofdstuk omvat uitsluitend delen van de producten bedoeld bij de posten 94.01 tot en met 94.03 en 94.05. Als zodanig worden aangemerkt, de werken, ook indien enkel in voorbewerkte vorm, waarvan de vorm of andere kenmerken erop wijzen dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn gemaakt voor een meubel bedoeld bij deze posten en die elders niet meer specifiek worden vermeld.

Afzonderlijk aangeboden delen van geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 94.06, volgen steeds hun eigen indeling.

Onder verwijzing naar de uitzonderingen opgenomen in de toelichtingen IDR op de posten van hoofdstuk 94, wordt opgemerkt dat van dit hoofdstuk eveneens zijn uitgezonderd:

a. staaflijsten bedoeld bij post 44.09;

b. latten van gegroefde spaanplaat, bekleed met kunststof of met andere materialen, bestemd om te worden versneden en in; U-vorm te worden geplooid om delen van meubelen te vormen (bijvoorbeeld de zijwanden van een lade) (post 44.10);

c. platen van glas (spiegels daaronder begrepen), marmer of andere steensoorten of van om het even welk ander materiaal bedoeld; in de hoofdstukken 68 en 69, ook indien in een bepaalde vorm gebracht, tenzij zij met andere delen zijn samengevoegd waardoor zij het karakter krijgen van delen van meubelen. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval met een deur van een kleerkast, voorzien van een spiegel;

d. veren, sloten, garnituren, beslag en andere delen voor algemeen gebruik in de zin van Aantekening 2 IDR; op afdeling XV, van onedele metalen (afdeling XV) en van kunststof (hoofdstuk 39);

e. meubelen en verlichtingsartikelen met het karakter van speelgoed (post 95.03);

f. meubelen en verlichtingsartikelen met het karakter van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (hoofdstuk 97). Algemene opmerkingen.

2
Toelichting EG

Voor de toepassing van dit hoofdstuk houdt de term ‘meubelen’ in dat deze producten over het algemeen zijn ontworpen om in woonruimten of tuinen enzovoort te blijven. Zie ook de definitie van de term ‘meubelen’ in de toelichting IDR, algemene opmerkingen, tweede alinea, onder A, op hoofdstuk 94.

Opblaasbare artikelen (zoals opblaasbare stoelen, opblaasbare loungestoelen, enzovoort) die doorgaans worden ontworpen om naar verschillende plaatsen te worden meegenomen (bijvoorbeeld kampeerterreinen, het strand, enzovoort) en die daar tijdelijk worden gebruikt, zijn daarom geen meubelen in de zin van hoofdstuk 94, maar, afhankelijk van het materiaal waaruit zij zijn vervaardigd, kampeerartikelen van post 63.06 of artikelen van de hoofdstukken 39 of 40.

Gezien de objectieve kenmerken ervan zijn deze opblaasbare artikelen gemakkelijk te vervoeren, omdat ze licht zijn en gemakkelijk en snel opgezet en ingepakt kunnen worden.

Voorbeelden van enkele van deze opblaasbare artikelen:

 

 

 

 

Algemene opmerkingen.

 

Aantekening 1 IDR

1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. matrassen en kussens, zowel hoofdkussens als andere, bestemd om met lucht of met water te worden gevuld, bedoeld bij de hoofdstukken 39, 40 en 63 (3; 4);

b. staande spiegels, bijvoorbeeld psychés (post 70.09);

c. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;

d. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39); brandkasten bedoeld bij post 83.03 (3);

e. meubelen, ook indien zonder uitrusting, die kennelijk delen zijn van koelkasten of van andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek, bedoeld bij post 84.18; speciale meubelen voor naaimachines (post 84.52);

f. verlichtingstoestellen en lichtbronnen, alsmede delen daarvan bedoeld bij hoofdstuk 85;

g. meubelen die kennelijk delen zijn van toestellen bedoeld bij post 85.18 (post 85.18), post 85.19 of 85.21 (post 85.22) of bij de posten 85.25 tot en met 85.28 (post 85.29);

h. artikelen bedoeld bij post 87.14;

ij. tandartsstoelen met ingebouwde tandheelkundige apparatuur, bedoeld bij post 90.18, alsmede spuwbakken voor behandelkamers van tandartsen (post 90.18);

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);

l. meubelen en lichtarmaturen en verlichtingstoestellen, met het karakter van speelgoed (post 95.03), biljarten van alle soorten en meubelen voor gezelschapsspellen (post 95.04), alsmede tafels voor goochelaars en versieringsartikelen (andere dan elektrische guirlandes), bijvoorbeeld lampions (post 95.05);

m. statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen (post 96.20).

1 en 2
Gereserveerd
3
EG-verordeningen

Een zogenaamde ‘zelfopblaasbare matras' bestemd voor gebruik buitenshuis moet onder post 63.06 worden ingedeeld. Zie Verordening (EG) nr. 652/2007, punt 2, in aant. 3 op post 63.06.

Een zogenoemd rolstoelkussen van kunststof moet onder post 39.26 worden ingedeeld. Zie Verordening (EU) 2018/603 in aant. 3 op post 39.26.

Een artikel voor het ordenen van kabels in kasten moet onder meer met toepassing van Aantekening 1 d IDR op hoofdstuk 94, onder post 83.02 worden ingedeeld. Zie Verordening (EU) 2019/643 in aant. 3 op post 83.02.

4
Jurisprudentie

Een zichzelf opblaasbare matras die is opgevuld met een schuim van polyurethaan en die is voorzien van een opening met een ventiel en die zichzelf vult met lucht als hij wordt uitgerold en het ventiel wordt geopend, moet onder post 63.06 worden ingedeeld. De matras wordt in met lucht volgezogen toestand gebruikt. Na gebruik kan het ventiel worden geopend, waardoor de lucht kan ontsnappen en de matras kan worden opgerold. Zie DK 6 maart 2007, nr. 04/4794, in aant. 4 op post 63.06.

2.

2 (3; 4). De artikelen (andere dan delen) bedoeld bij de posten 94.01 tot en met 94.03 worden slechts onder deze posten ingedeeld indien zij gemaakt zijn om op de grond te worden geplaatst.

Onder vorenbedoelde posten blijven evenwel ingedeeld, ook al zijn zij gemaakt om te worden opgehangen, aan de wand te worden bevestigd of op elkaar te worden gezet:

a. kasten, boekenkasten, rekken (losse planken met steunen om aan de wand te worden bevestigd daaronder begrepen) en elementenmeubelen;

b. zitmeubelen en bedden.

1 en 2
Gereserveerd
3
EG-verordeningen

Een verplaatsbaar rek met een maximale hoogte van 2250 mm, bestaande uit een bodemplaat voorzien van rolwielen, vier staanders van metaal en ten minste twee houten legplanken, moet worden ingedeeld onder post 94.03. Zie Verordening (EEG) nr. 840/92 in aant. 3 op post 94.03.

Een zogenoemde ‘hangmat met standaard’ moet onder post 94.03 worden ingedeeld. Zie Verordening (EU) 2016/1211 in aant. 3 op post 94.03.

Een zogenoemde ‘hangmat met frame’ met afmetingen van ongeveer 230 × 140 × 205 cm, moet onder post 94.03 worden ingedeeld. Zie Verordening (EU) 2016/1321 in aant. 3 op post 94.03.

 

4
Jurisprudentie

Een geconfectioneerd artikel, gemaakt van een dun weefsel van zwart monofilament, ontworpen voor het opbergen van goederen moet onder post 63.07 worden ingedeeld. Zie statement 35e vergadering op post 63.07 in aant. 4 op die post.

Een aluminium audio/videostandaard voor plaatsing op de vloer moet onder post 94.03 worden ingedeeld. Zie tarifering IDR 9403.20/5 op post 94.03 in aant 4 op die post.

Een audio/videostandaard voor plaatsing op de vloer moet onder post 94.03 worden ingedeeld. Zie tarifering IDR 9403.20/6 op post 94.03 in aant. 4 op die post.

3.

3. A. Als delen van artikelen bedoeld bij de posten 94.01 tot en met 94.03 worden niet aangemerkt, afzonderlijk aangeboden platen (ook indien in bepaalde vorm gebracht, maar niet samengevoegd met andere delen) van glas (spiegels daaronder begrepen), van marmer, van andere steen of van andere materialen bedoeld bij hoofdstuk 68 of 69.

B. Afzonderlijk aangeboden artikelen bedoeld bij post 94.04 blijven ingedeeld onder die post, ook indien zij delen zijn van meubelen bedoeld bij de posten 94.01 tot en met 94.03 (3).

1 en 2
Gereserveerd
3
EG Verordening

Een matrasondersteuning moet onder post 94.04 worden ingedeeld. Zie Verordening (EU) nr. 465/2010 in aant. 3 op post 94.04.

4.

4.

Voor de toepassing van post 94.06 worden als ‘geprefabriceerde bouwwerken’ aangemerkt bouwwerken ineengezet in de fabriek, dan wel in de vorm van elementen die gezamenlijk worden aangeboden en op de plaats van bestemming zullen worden samengebouwd, bijvoorbeeld woningen, bouwketen, kantoren, scholen, winkels, loodsen, garages en dergelijke bouwwerken.

Onder geprefabriceerde bouwwerken vallen eveneens ‘modulaire gebouwunits’ van staal, gewoonlijk aangeboden in de afmetingen en vorm van een standaard transportcontainer, maar vanbinnen substantieel of volledig uitgerust. Dergelijke modulaire gebouwunits zijn in de regel ontworpen om te worden samengevoegd tot permanente gebouwen.

1
Aanvullende aantekening 1 EG

1.

De uitdrukking ‘opgevuld met ongeacht welk materiaal’ in de zin van post 94.04 heeft betrekking op materiaal van om het even welke dikte.


1. Dit hoofdstuk omvat niet:

a. matrassen en kussens, zowel hoofdkussens als andere, bestemd om met lucht of met water te worden gevuld, bedoeld bij de hoofdstukken 39, 40 en 63;

b. staande spiegels, bij voorbeeld psychés (post 70.09);

c. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;

d. delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39); brandkasten bedoeld bij post 83.03;

e. meubelen, ook indien zonder uitrusting, die kennelijk delen zijn van koelkasten of van andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek, bedoeld bij post 84.18; speciale meubelen voor naaimachines (post 84.52);

f. verlichtingstoestellen en lichtbronnen, alsmede delen daarvan bedoeld bij hoofdstuk 85;

g. meubelen die kennelijk delen zijn van toestellen bedoeld bij post 85.18 (post 85.18), de posten 85.19 of 85.21 (post 85.22) of bij de posten 85.25 tot en met 85.28 (post 85.29);

h. artikelen bedoeld bij post 87.14;

ij. tandartsstoelen met ingebouwde tandheelkundige apparatuur, bedoeld bij post 90.18, alsmede spuwbakken voor behandelkamers van tandartsen (post 90.18);

k. artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bij voorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);

l. meubelen en lichtarmaturen en verlichtingstoestellen, met het karakter van speelgoed (post 95.03), biljarten van alle soorten en meubelen voor gezelschapspellen (post 95.04), alsmede tafels voor goochelaars en versieringsartikelen (andere dan elektrische guirlandes), bij voorbeeld lampions (post 95.05).

m. statieven met een, twee of drie poten, en dergelijke artikelen (post 9620).  

2. De artikelen (andere dan delen) bedoeld bij posten 94.01 tot en met 94.03 worden slechts onder deze posten ingedeeld indien zij gemaakt zijn om op de grond te worden geplaatst.

Onder vorenbedoelde posten blijven evenwel ingedeeld ook al zijn zij gemaakt om te worden opgehangen, aan de wand te worden bevestigd of op elkaar te worden gezet:

a. kasten, boekenkasten, rekken (losse planken met steunen om aan de wand te worden bevestigd daaronder begrepen) en elementenmeubelen;

b. zitmeubelen en bedden.

3. a. Als delen van artikelen bedoeld bij de posten 94.01 tot en met 94.03 worden niet aangemerkt, afzonderlijk aangeboden platen (ook indien in bepaalde vorm gebracht, maar niet samengevoegd met andere delen) van glas (spiegels daaronder begrepen), van marmer, van andere steen of van andere materialen bedoeld bij hoofdstuk 68 of 69;

b. afzonderlijk aangeboden artikelen bedoeld bij post 94.04 blijven ingedeeld onder die post, ook indien zij delen zijn van meubelen bedoeld bij posten 94.01 tot en met 94.03.

4. Voor de toepassing van post 94.06 worden als 'geprefabriceerde bouwwerken' aangemerkt, bouwwerken ineengezet in de fabriek, dan wel in de vorm van elementen die gezamenlijk worden aangeboden en op de plaats van bestemming zullen worden samengebouwd, bij voorbeeld woningen, bouwketen, kantoren, scholen, winkels, loodsen, garages en dergelijke bouwwerken.

Onder geprefabriceerde bouwwerken vallen eveneens 'modulaire gebouwunits' van staal, gewoonlijk aangeboden in de afmetingen en vorm van een standaard transportcontainer, maar vanbinnen substantieel of volledig uitgerust. Dergelijke modulaire gebouwunits zijn in de regel ontworpen om te worden samengevoegd tot permanente gebouwen.

AANVULLENDE AANTEKENING(EN) (GN)

1.(per 29-11-2016)

De uitdrukking „opgevuld met ongeacht welk materiaal' in de zin van post 9404 heeft betrekking op materiaal van om het even welke dikte.