Hoofdstuk 99

Bijzondere codes van de gecombineerde nomenclatuur

HOOFDSTUK 99. BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR Onderdeel I

Codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen

(in- of uitvoer)

Aanvullende aantekeningen GN

1. De bepalingen van dit onderdeel zijn uitsluitend van toepassing op overbrengingen van in dit onderdeel genoemde goederen.
Deze goederen worden aangegeven onder de toepasselijke onderverdeling indien is voldaan aan de voorwaarden en vereisten van die onderverdeling alsook aan alle toepasselijke voorschriften. De omschrijving van de goederen moet voldoende nauwkeurig zijn om de goederen te kunnen identificeren.
De lidstaten kunnen de bepalingen van dit onderdeel evenwel buiten toepassing laten voor zover sprake is van rechten bij invoer of andere heffingen.

2. De bepalingen van dit onderdeel zijn niet van toepassing op de handel binnen de Unie.

3. Ingevoerde en uitgevoerde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 waarvoor geen vrijstelling van rechten bij invoer of uitvoer werd verleend, zijn uitgesloten van dit onderdeel. Overbrengingen van goederen ten aanzien waarvan een verbod of beperking geldt, zijn eveneens van dit onderdeel uitgesloten.

GN-code Omschrijving Opmerking

1

2

3

  Bepaalde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (invoer en uitvoer):  
9905 0000

- persoonlijke goederen van natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats over-
brengen

(1)

9919 0000

- de volgende goederen, andere dan die welke hierboven zijn vermeld:

 
 9919000010

-  huwelijksuitzetten en inboedel die toebehoren aan een persoon die zijn normale verblijfplaats overbrengt ter gelegenheid van zijn huwelijk; persoonlijke goederen, verkregen in het kader van een erfopvolging

(1)

 

 9919000020  - persoonlijke goederen, verkregen in het kader van een erfopvolging (1)
 9919000030

 - uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren
en studenten

(1)

 9919000040

 - lijkkisten die het stoffelijk overschot en lijkurnen die de as van overledenen bevatten alsmede grafornamenten

(1)

 9919000050

 - goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter en goederen ten bate van slachtoffers van rampen

(1)

 9919000060  - goederen ten bate van slachtoffers van rampen (1)

(1) Bij invoer worden de indeling onder deze onderverdeling en de vrijstelling van de rechten bij invoer afhankelijk gesteld van de in Verordening (EG) nr. 1186/2009 vastgestelde voorwaarden.

Onderdeel II

Statistische codes voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederenAanvullende aantekeningen GN

1. Krachtens Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1197 (2) van de Commissie van 30 juli 2020 mogen de lidstaten een vereenvoudigd systeem gebruiken voor de codering van een aantal goederen in de Europese statistieken over internationale handel in goederen.

2. De in dit onderdeel vastgestelde codes zijn onderworpen aan de in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1197 van de Commissie vastgestelde voorwaarden.

GN-Code Omschrijving

1

2

9930  Aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen:

9930 2400

- goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

9930 2700 

- goederen van hoofdstuk 27 van de GN

9930 9900 

- elders ingedeelde goederen

   
9931  Goederen die zijn geleverd voor de op de installatie op volle zee werkzame personen of voor de werking van de motoren, machines en andere toestellen op deze installaties:

9931 2400

- goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

9931 2700 

- goederen van hoofdstuk 27 van de GN

9931 9900 

- elders ingedeelde goederen

   
9950 0000  Code die uitsluitend in de handel binnen de Unie wordt gebruikt, voor alle transacties tijdens de referentiemaand die onder dezelfde factuur met een waarde van minder dan 1 000 € vallen, of door kleine en middelgrote handelaren