Hoofdstuk 99

Bijzondere codes van de gecombineerde nomenclatuur

HOOFDSTUK 99. BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR Onderdeel I

Codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen

(in- of uitvoer)

Aanvullende aantekeningen Gecombineerde Nomenclatuur

1. De bepalingen van dit onderdeel zijn uitsluitend van toepassing op overbrengingen van in dit onderdeel genoemde goederen.
Deze goederen worden aangegeven onder de toepasselijke onderverdeling indien is voldaan aan de voorwaarden en vereisten van die onderverdeling alsook aan alle toepasselijke voorschriften. De omschrijving van de goederen moet voldoende nauwkeurig zijn om de goederen te kunnen identificeren.
De lidstaten kunnen de bepalingen van dit onderdeel evenwel buiten toepassing laten voor zover sprake is van rechten bij invoer of andere heffingen.

2. De bepalingen van dit onderdeel zijn niet van toepassing op het goederenverkeer tussen de lidstaten.

3. Ingevoerde en uitgevoerde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 waarvoor geen vrijstelling van rechten bij invoer of uitvoer werd verleend, zijn uitgesloten van dit onderdeel. Overbrengingen van goederen ten aanzien waarvan een verbod of beperking geldt, zijn eveneens van dit onderdeel uitgesloten.

GN-code Omschrijving Opmerking

1

2

3

  Bepaalde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (invoer en uitvoer):  
9905 0000

- persoonlijke goederen van natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats over-
brengen

(1)

9919 0000

- de volgende goederen, andere dan die welke hierboven zijn vermeld:

 
 9919000010

-  huwelijksuitzetten en inboedel die toebehoren aan een persoon die zijn normale verblijfplaats overbrengt ter gelegenheid van zijn huwelijk; persoonlijke goederen, verkregen in het kader van een erfopvolging

(1)

 

 9919000020  - persoonlijke goederen, verkregen in het kader van een erfopvolging (1)
 9919000030

 - uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren
en studenten

(1)

 9919000040

 - lijkkisten die het stoffelijk overschot en lijkurnen die de as van overledenen bevatten alsmede grafornamenten

(1)

 9919000050

 - goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter en goederen ten bate van slachtoffers van rampen

(1)

 9919000060  - goederen ten bate van slachtoffers van rampen (1)

(1) Bij invoer worden de indeling onder deze onderverdeling en de vrijstelling van de rechten bij invoer afhankelijk gesteld van de in Verordening (EG) nr. 1186/2009 vastgestelde voorwaarden.

Onderdeel II

Statistische codes voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederenAanvullende aantekeningen Gecombineerde Nomenclatuur

1. Krachtens Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (1), en Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92 (2) mogen de lidstaten een vereenvoudigd systeem gebruiken voor de codering van een aantal goederen in de statistieken van de buitenlandse handel en van de handel binnen de EU.

2. De in dit onderdeel vastgestelde codes zijn onderworpen aan de in Verordening (EU) nr. 113/2010 en Verordening (EG) nr. 1982/2004 vastgestelde voorwaarden.

GN-Code Omschrijving

1

2

9930  Aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen:

9930 2400

- goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

9930 2700 

- goederen van hoofdstuk 27 van de GN

9930 9900 

- elders ingedeelde goederen

   
9931  Goederen die zijn geleverd voor de op de installatie op volle zee werkzame personen of voor de werking van de motoren, machines en andere toestellen op deze installaties:

9931 2400

- goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

9931 2700 

- goederen van hoofdstuk 27 van de GN

9931 9900 

- elders ingedeelde goederen

   
9950 0000  Code die uitsluitend in het goederenverkeer tussen lidstaten wordt gebruikt voor afzonderlijke transacties met een waarde van minder dan 200 EUR en voor de aangifte van restgoederen in sommige gevallen
(1) PbEU L 37 van 10.2.2010, blz. 1. (2) PbEU L 343 van 19.11.2004, blz. 3. Toelichting

Bij Verordening (EU) nr. 1228/2010 (PbEU) L 336 van 21 december 2010) is met ingang van 1 januari 2011 een nieuw hoofdstuk 99 aan gecombineerde nomenclatuur (GN), houdende de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, toegevoegd.

Met de instelling van hoofdstuk 99 wordt een vereenvoudiging van de formaliteiten bij in- en uitvoer voor bepaalde goederen beoogd.

In de verordening zijn onder andere de volgende overwegingen opgenomen:

a. Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen is van toepassing op gevallen waarin het niet gerechtvaardigd is belasting te heffen.

b. In bepaalde omstandigheden lijkt het passend, gelet op het bijzondere karakter van een aantal van de in Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad genoemde gevallen waarin goederen worden overgebracht, de administratieve lasten te verlagen wanneer aangifte van een dergelijke overbrenging wordt gedaan, door daarvoor een specifieke GN-code vast te stellen. Dit is met name het geval wanneer, met het oog op de opstelling van de douaneaangifte, de indeling naar soort over te brengen goederen tot onevenredige werklast en kosten zou leiden.

c. Krachtens Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft, alsook Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92 mogen de lidstaten een vereenvoudigd systeem gebruiken voor de codering van bepaalde goederen in de statistieken van de buitenlandse handel en van de handel binnen de EU.