Wederzijdse Bijstand – aanpassing Verdrag tussen Nederland en Chili

Het op 15 juni 2005 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek Chili inzake de wederzijdse administratieve bijstand
ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming,
opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving (Trb. 2005, nr. 191) is
aangepast. Op 3 september 2018 is te Santiago door middel van een briefwisseling
houdende een Verdrag ter uitbreiding tot Aruba van het Verdrag tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek Chili (Trb. 2018, nr. 193) tot stand gekomen.