Algemeen douanerecht

 • In mei 2019 ondertekende staatssecretaris Snel samen met 12 andere landen een
  verklaring waarmee een nieuwe Caribische Douaneorganisatie werd opgericht. De Raad
  van State over het Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en
  inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken advies uitgebracht. Een en
  ander heeft er toe geleid dat de vaste commissie voor Financiën een aantal vragen en
  opmerkingen heeft voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over de brief van
  de regering van 14 oktober 2019 over het verdrag tot oprichting van de Caribische
  Douane Organisatie en inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken,
  Havana, 22 mei 2019.

 • In Staatscourant 2019, 62612 is het advies van de Raad van State
  gepubliceerd met betrekking tot het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
  de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met
  Bijlage); Chisinau, 19 juni 2006 (Trb. 2006, 199)

 • In Tractatenblad 2019 nr 108 is het advies gepubliceerde van de Raad van
  State inzake Verdrag tot oprichting van de Caribische Douane Organisatie en inzake
  wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, gesloten te Havana op 22 mei
  2019.

 • Op 5 september 2019 heeft Brazilië zijn toetredingsinstrument tot de Internationale
  Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (herziene
  Overeenkomst van Kyoto - RKC) neergelegd en daarmee de 120e overeenkomstsluitende
  partij bij de RKC geworden.

 • Het op 15 juni 2005 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk
  der Nederlanden en de Republiek Chili inzake de wederzijdse administratieve bijstand
  ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming,
  opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving (Trb. 2005, nr. 191) is
  aangepast. Op 3 september 2018 is te Santiago door middel van een briefwisseling
  houdende een Verdrag ter uitbreiding tot Aruba van het Verdrag tussen het Koninkrijk
  der Nederlanden en de Republiek Chili (Trb. 2018, nr. 193) tot stand gekomen.