Algemeen douanerecht

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1253 (PbEU L 205 van 30 juli 2016 heeft de
  Commissie wijzigingen gepubliceerd van Verordening (EU) nr. 92/2010 wat de
  uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten en de nationale statistische
  diensten en de opstelling van statistieken betreft.

 • Het Hof van Justitie heeft op 21 juli 2016 arrest gewezen in zaak C‑4/15 betreffende
  een verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der
  Nederlanden bij arrest van 19 december 2014, in de procedure Staatssecretaris van
  Financiën tegen Argos Supply Trading BV arrest. Het betreft de afwijzing door de
  Nederlandse douaneautoriteiten van een door die onderneming ingediend verzoek om een
  vergunning voor gebruikmaking van de regeling passieve veredeling. Het hof heeft
  daarbij geoordeeld dat artikel 148, onder c) CDW aldus moet worden uitgelegd dat, om
  in het kader van een verzoek om een vergunning voor gebruikmaking van de regeling
  passieve veredeling te beoordelen of is voldaan aan de economische voorwaarden voor
  gebruikmaking van die regeling, niet alleen rekening moet worden gehouden met de
  wezenlijke belangen van communautaire producenten van soortgelijke producten als het
  eindproduct dat uit de voorgenomen veredelingshandelingen zou ontstaan, maar ook met
  die van communautaire producenten van soortgelijke producten als de
  niet-communautaire grondstoffen of halffabricaten die bestemd zijn om tijdens deze
  handelingen te worden vermengd met tijdelijk uitgevoerde communautaire goederen.

 • Nu het Douanewetboek van de Unie op 1 mei 2016 van toepassing is geworden zijn de
  nationale douanewetgeving en andere relevante wetgeving aangepast en gepubliceerd in
  het Staatsblad en de Staatscourant.

 • In PbEU L 116 van 30 april is de kennisgeving gepubliceerd betreffende de voorlopige
  toepassing van de versterkte Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de
  Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds.
  Daarmee treedt met ingang van 1 mei 2016 onder meer de bepalingen inzake “douane”
  alsmede het Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
  in werking.

 • De Douane heeft een eerste serie antwoorden op veel gestelde vragen rond de invoering
  van het Douanewetboek van de Unie (DWU) gepubliceerd.