Algemeen douanerecht

 • Op 1 april 2004 wordt het New Computerised Transit System (NCTS) verplicht voor alle
  vergunninghouders die een vergunning douanevervoer bezitten met de vereenvoudigde
  regeling toegelaten afzender/toegelaten geadresseerde (TA/TG).

 • In PbEU 2004 nr. C 40 heeft de Europese Commissie aantekeningen
  (toelichtingen) bekendgemaakt op de oorsprongsregels die zijn opgenomen in Bijlage
  III van de Overeenkomst tussen de EU en Mexico (Besluit 2/2000 van de Gezamenlijke
  Raad EU-Mexico).

 • De Europese Commissie heeft in PbEU C 42 van 18 februari 2004 mededeling
  gedaan van de internationale tariefmaatregelen die het Comité Geharmoniseerd Systeem
  bij de Wereld Douane Organisatie heeft vastgesteld tijdens zijn 31e zitting in mei
  2003. De maatregelen omvatten

 • De Europese Commissie heeft in PbEU C 33 van 6 februari 2004 een kennisgeving
  gepubliceerd aan de importeurs van suiker in de Gemeenschap uit Servië en Montenegro.
  Deze kennisgeving volgt op eerdere waarschuwingen in PbEU C 177 van 26 juli
  2003 aan de importeurs van suiker in de Gemeenschap uit Servië en Montenegro en
  PbEG C 152 van 26 juni 2002, aan de importeurs van suiker in de Gemeenschap
  uit de westelijke Balkan (zie in dit verband In- en uitvoernieuws 2003, punt
  614, respectievelijk In- en uitvoernieuws 2002, punten 555 en 601). De
  tekortkomingen van het certificatie- en controlesysteem van Servië en Montenegro zijn
  nog steeds niet verholpen. De Commissie deelt mee dat zij kan besluiten de
  opschorting van de preferentiële regelingen voor suiker van GN-codes 1701 en 1702
  ingevoerd uit Servië en Montenegro te verlengen na het verstrijken van de maatregel
  op 7 februari 2004.

 • Onlangs is een wijziging van het Communautair douanewetboek gepubliceerd. Een link
  naar het desbetreffende Publicatieblad (PbEG L 343) was reeds op
  www.inenuitvoer.nl opgenomen onder referentienummer 2004-0007-ADR. De wijzigingen van
  de toepassingsverordening hebben betrekking op het terrein van de bindende
  tariefinlichtingen en de grensoverschrijdende vergunningen. De wijziging krijgt
  echter zijn grote omvang doordat van de verschillende formulieren van het Enig
  document een herdruk is opgenomen. Inmiddels heeft de Staatssecretaris van Financiën
  een faxbericht over deze wijziging bekendgemaakt onder nummer WD2004–8 van 9 januari
  2004. Deze mededeling is - voorzover van belang - hierna opgenomen.