Wijziging GN –aanpassing wettelijke bepaling druk bij mousserende dranken (rectificatie)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/396 van 13 maart 2018 heeft de Commissie de
wijziging gepubliceerd van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad
met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk
douanetarief. Daarbij wordt de in de aanvullende aantekening (GN) 10 op hoofdstuk 22
bestaande drempelwaarde „van 1,5 bar of meer” vervangen door „van 3 bar of meer”. In
PbEU L 119 van 15 mei 2018 heeft de Commissie een rectificatie gepubliceerd.