Algemeen douanetarief

  • In PbEU C 233 van 16 juni 2022 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU op de posten 85.17 en 91.13. De wijzigingen betreffen een verdere verduidelijking van de indeling van horlogebanden.

  • In Tractatenblad 53, jaargang 2022 is het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen gepubliceerd.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/859 van de Commissie van 24 mei 2022 (PbEU L 151 van 2 juni 2022) is een wijziging gepubliceerd van de Gecombineerde Nomenclatuur, die betrekking heeft op een nieuwe onderverdeling 4421 99 10 voor “doodskisten van vezelplaat”. Daarbij wordt tevens de omschrijving van GN-code 8485 90 10 gewijzigd om daarin delen van de “machines voor additieve productie door het afzetten van zand, beton of andere minerale producten” op te nemen.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2022/788 van 16 mei 2022 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een douchebak in de vorm van een platte bak, vervaardigd uit een mengsel van mineralen en kunststof en een witte buitenlaag van kunststof. Aangezien de kunststof laag het bruikbare oppervlak van het product bedekt, is het product geen imitatie van natuursteen. Het kan bijgevolg niet worden beschouwd als een werk van kunststeen van post 6810 (zie ook de GS-toelichtingen op post 6810, derde alinea). Voor het gebruik van het product is het kunststof materiaal de belangrijkste component. Het zorgt voor treksterkte, chemische weerstand en waterondoordringbaarheid en verleent de douchebak daarmee zijn wezenlijke karakter. De mineralen die het product bevat, dienen als vulstof. Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3922 10 00 als douchebak van kunststof.

  • De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd in PbEU C 193 van 12 mei 2022 (onder nr. 2022/C 193/01) betreffende de indelingsadviezen, indelingsbesluiten en wijzigingen in de toelichtingen op de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, aangenomen door de Internationale Douaneraad (het GS). In de mededeling is weergegeven dat de douaneautoriteiten BTI-beschikkingen intrekken ten gevolge van indelingsbesluiten, indelingsadviezen of wijzigingen in de toelichtingen op het GS, met ingang van de datum waarop de mededeling van de Commissie in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie wordt bekendgemaakt. Dat is 12 mei 2022.