Algemeen douanetarief

 • Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft haar advies gepubliceerd over het
  voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende
  wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek.

 • In PbEU C 362 van 8 oktober 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de verduidelijking dat op de post
  95.06
  geen weerstandsbanden, fitnessbanden of soortgelijke producten zonder
  handgreep worden ingedeeld.

 • Het Comité Geharmoniseerd Systeem van de Wereld Douaneorganisatie hield haar
  62e zitting van 17 tot 28 september 2018 op het hoofdkwartier van de WDO
  in Brussel.

  .

 • Het Europees Parlement heeft de Resolutie 2018/1314 van 18 april 2018 gepubliceerd,
  waarin opmerkingen zijn opgenomen die een integrerend deel uitmaken van de besluiten
  over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de
  Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016. Het EP stelt vast dat wat de traditionele
  eigen middelen betreft, de essentiële interne controles in een aantal door de
  Rekenkamer bezochte lidstaten slechts gedeeltelijk doeltreffend zijn. Daarbij
  verwijst het EP onder meer naar fraude van fraude in het Verenigd Koninkrijk, waarbij
  er mogelijk sprake is van een verlies van 1,987 miljard EUR voor de begroting van de
  Unie in de vorm van douanerechten op textiel en schoenen die in de periode 2013-2016
  werden ingevoerd.

 • De Europese Commissie heeft in Pb EU L 237 van 20 september 2018 een rectificatie
  gepubliceerd van de Uitvoeringsverordening 2018/553 van 3 april 2018 m.b.t. de
  indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur van een artikel dat is ontworpen om te
  worden gebruikt in motorvoertuigen om de koelvloeistof van de motor naar de
  warmtewisselaar onder het dashboard van het voertuig te brengen.