Algemeen douanetarief

 • In PbEU C 305 van 30 augustus 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De
  wijziging betreft de toelichting op de posten 94.01 en 94.03 waarbij is bepaald dat
  voor de toepassing van deze posten elke verwijzing naar bamboe alleen van toepassing
  is op plantaardige stoffen van post 14.01.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt
  die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 61e
  zitting (maart 2018). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te
  weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling van
  bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen. De nieuwe
  indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande indelingsadviezen zien
  op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 0307.32,
  1008.50, 1212.99, 1516.10, 1904.90, 2008.99, 2103.90, 2106.90, 2403.99, 2811.22,
  2936.29, 3204.19, 3401.30, 3926.90, 4202.32, 6402.99, 7020.00, 8111.00, 8112.29,
  8414.80, 8438.60, 8471.60, 8482.99, 8504.40, 8519.81, 8528.52, 8541.40, 9503.00 en
  9506.29. De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde producten
  onder de posten/onderverdelingen 0404.90, 3004.90, 3824.99, 39.20, 3923.10, 4202.12,
  6306.22, 7007.21, 8451.30, 8479.89, 8512.90, 8517.12, 8708.29, 9027.80, 9403.20 en
  9403.70. De wijzigingen op de toelichtingen zien op de posten 12.11, 21.03, 90.30 en
  90.31.

 • In het Tractatenblad nr. 130 van 2018 is de wijziging gepubliceerd van
  artikel 8 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem
  inzake de omschrijving en de codering van goederen. De wijziging ziet op het artikel
  betreffende de functie van de Raad en procedure voor een nieuw onderzoek.

 • Op 29 juni 2018 heeft de Hoge Raad in zaaknummer 17/00785 arrest gewezen op het
  beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het
  Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,
  Sint Eustatius en Saba van 21 december 2016, nr. AUA2016H00011 betreffende een ten
  aanzien van belanghebbende gegeven beslissing over de toepassing van een vrijstelling
  van invoerrechten voor motorvoertuigen. Daarbij was het de vraag in hoeverre
  belanghebbende het motorvoertuig ten minste zes maanden voorafgaand aan zijn
  verhuizing naar Aruba in Canada gebruikt. Bewijslast met betrekking tot de vervulling
  van de voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling rust bij belanghebbende. De
  middelen voor het overige kunnen niet tot cassatie leiden, de Hoge Raad verklaart het
  beroep in cassatie ongegrond.

 • In PbEU C 186 van 31 mei 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging bekendgemaakt
  van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU. De wijziging betreft
  de toelichting op de onderverdeling 9503 00 die onder meer ziet op poppen, en het
  onderscheid verduidelijkt tussen speelgoed waarmee mensen worden nagebootst en
  speelgoed waarmee dieren of niet-menselijke wezens worden nagebootst.