Antidumping – ongegrond verklaring verzoek om terugbetaling terecht

Rechtbank Noord-Holland heeft op 4 maart 2020 in de zaak AWB - 17 _ 2686 geoordeeld
dat bij een verzoek tot terugbetaling van de antidumpingrechten het beroep op de in
artikel 120 van het DWU genoemde billijkheid faalt. In dit artikel worden twee
cumulatieve vereisten voor de terugbetaling van invoerrechten om reden van
billijkheid genoemd. Eiseres heeft nagelaten de vereiste bijzondere omstandigheden
nader te onderbouwen. De stelling van eiseres, dat verweerder de procedure voor
terugbetaling en kwijtschelding zoals omschreven in het DWU heeft geschonden, is niet
terecht.