Jurisprudentie

 • In de zaak C-62/20 is het Hof van Justitie de vraag gesteld in hoeverre geschaafde
  houten planken waarbij bij de vier hoeken een afronding werd aangebracht over de
  gehele lengte van de plank, dienen te worden beschouwd als zijnde 'over de gehele
  lengte geprofileerd' en bijgevolg te worden ingedeeld onder tariefpost 44.09 of dat
  het afronden van de hoeken niet worden beschouwd als 'over de gehele lengte
  geprofileerd' en de goederen bijgevolg dienen te worden ingedeeld onder tariefpost
  44.07?

 • Rechtbank Noord-Holland heeft op 4 maart 2020 in de zaak AWB - 17 _ 2686 geoordeeld
  dat bij een verzoek tot terugbetaling van de antidumpingrechten het beroep op de in
  artikel 120 van het DWU genoemde billijkheid faalt. In dit artikel worden twee
  cumulatieve vereisten voor de terugbetaling van invoerrechten om reden van
  billijkheid genoemd. Eiseres heeft nagelaten de vereiste bijzondere omstandigheden
  nader te onderbouwen. De stelling van eiseres, dat verweerder de procedure voor
  terugbetaling en kwijtschelding zoals omschreven in het DWU heeft geschonden, is niet
  terecht.

 • In de zaak C-941/19 Samohýl group is de indeling in geschil van een goed verkrijgbaar
  in pipetten van 0,5 ml, dat de werkzame stof Fipronilum (fipronil) per pipet 50 mg
  bedraagt en waarbij de overige oplosmiddelen butylhydroxyanisol E 320,
  butylhydroxytolueen E 321,

  benzylalcohol en diethyleenglycolmonoethylether zijn. Het middel is bedoeld voor
  katten, wordt aangebracht op de huid en moet worden gebruikt voor de behandeling van
  aanvallen van vlooien (die binnen 24 uur worden geëlimineerd) en teken (die binnen 48
  uur of een week worden geëlimineerd). De vraag luidt of dit goed overeenkomstig de
  voorschriften van het Unierecht moet worden ingedeeld onder post 30.04
  (geneesmiddelen) of veeleer onder post 38.08 (insectendodende middelen en acariciden)
  van de gecombineerde nomenclatuur.

 • In zaak C‑192/19 heeft het Hof van Justitie betreffende een verzoek om een
  prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van aanvullende aantekening 1 op
  hoofdstuk 89 van de gecombineerde nomenclatuur, ingediend door het gerechtshof
  Amsterdam (Nederland) in de procedure Rensen Shipbuilding BV op 11 maart 2020
  geoordeeld. Het gebezigde begrip „schepen, ontworpen en gebouwd voor de vaart in
  volle zee” strekt zich niet uit tot schepen waarmee ten gevolge van de eigenschappen
  die inherent zijn aan de bouw ervan, bij moeilijke weersomstandigheden tot slechts
  ongeveer 21 zeemijl uit de kust kan worden gevaren.

 • In de Hof van Justitie zaak C‑160/18 betreffende een verzoek om de uitlegging van
  bepalingen voor de toepassing van de aanvullende invoerrechten in de sector
  slachtpluimvee, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij beslissing van 23
  februari 2018, is de uitnodiging tot betaling van aanvullende invoerrechten voor
  bevroren pluimveevlees uit Brazilië in het geding. Het Hof heeft op 11 maart 2020
  geoordeeld de enkele omstandigheid dat in de Unie ingevoerde goederen met verlies
  zijn verkocht, namelijk tegen een lagere prijs dan de in de douaneaangifte vermelde
  cif invoerprijs, niet volstaat om vast te stellen dat de cif invoerprijs niet juist
  is gebleken, wanneer de importeur bewijst dat uit het geheel van voorwaarden
  waaronder deze goederenzending is afgehandeld, blijkt dat deze prijs juist is.
  Ingeval de importeur niet heeft kunnen bewijzen dat de in de douaneaangifte vermelde
  cif invoerprijs juist is, moeten de douaneautoriteiten deze prijs bij de heffing van
  aanvullende rechten buiten beschouwing laten en gebruik moeten maken van de methoden
  voor de vaststelling van de douanewaarde van ingevoerde goederen die zijn neergelegd
  in de artikelen 29 tot en met 31 van het Communautair Douanewetboek.