Jurisprudentie

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 1 augustus 2022 in de zaken onder de nummers HAA 20/192, HAA 20/196, HAA 20/199 en HAA 20/202 geoordeeld over verbeurdverklaring gestelde zekerheid na verlening invoercertificaten voor gezouten kippenvlees uit Brazilië, de tijdigheid van het beroep op overmacht en het vertrouwensbeginsel. Verweerder heeft de door eiseressen gestelde zekerheden terecht verbeurd verklaard.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 23 augustus 2022 uitspraak gedaan in de zaak onder nummer HAA 19/688 betreffende de in de vergunning 'actieve veredeling schorsingssysteem' opgenomen maximum hoeveelheid als vergunningsvoorwaarde. De rechtbank volgt verweerder in zijn standpunt dat sprake is van een vergunningsvoorwaarde en aldus een maximumhoeveelheid. Voor wat betreft de rente op achterstallen voor een douaneschuld die is ontstaan onder vigeur van het CDW is het gelijk aan eiser; het beroep dient daardoor gegrond te worden verklaard.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 22 juli 2022 in de zaken onder de nrs. HAA 20/2042, HAA 20/2043 en HAA 20/2044 geoordeeld dat zogenoemde zwembadcovers moeten worden ingedeeld onder post 39.26. Daarmee is het verzoek om teruggaaf terecht afgewezen.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 11 augustus in de zaaknummers HAA 19/5408, HAA 19/5409, HAA 19/5412, HAA 19/5413 en HAA 19/5415 tot en met HAA 19/5417 geoordeeld ter zake van de indeling van relais/relaismodules. Het betoog van eiseres dat vanwege de extra functies geen sprake meer is van ‘een normaal relais’ en dat de in geding zijnde goederen daarom niet kunnen worden ingedeeld onder postonderverdeling 8536 41, volgt de rechtbank niet. Ondanks de geavanceerde wijze van bediening en de nevenfuncties blijft de hoofdfunctie het aan- en uitschakelen van de aan de relais verbonden apparatuur.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 2 augustus 2022 in zaaknummer HAA 20/2449 geoordeeld dat op grond van de indelingsregels 1 en 6 bepaald soort speelgoed geen afbeelding van een dier of een menselijk wezen betreft. Verweerder heeft het goed onderverdeeld in 9503 00 75, ander speelgoed en modellen, met motor, van kunststof (douanerecht 4,7%). Het betoog van eiseres dat postonderverdeling 9503 00 49 prioriteit heeft boven 00 75 “ander speelgoed” volgt de rechtbank niet.