Jurisprudentie

  • Het gerechtshof Amsterdam heeft op 2 november 2021 in zaaknummer 20/00241 geoordeeld dat de voorwaarden voor kwijtschelding op de voet van artikel 239 van het CDW zijn niet vervuld.

  • Het gerechtshof Amsterdam heeft op 2 november 2011in haar uitspraak in de zaak onder nummer 20/00242 geoordeeld dat een verzoek om herziening van de aangiften is terecht geweigerd. Communautaire goederen die, na uit het douanegebied van de Gemeenschap te zijn uitgevoerd, opnieuw in dit douanegebied worden binnengebracht en binnen een termijn van drie jaar in het vrije verkeer worden gebracht, kunnen op verzoek van de belanghebbende van rechten bij invoer vrijgesteld. In het arrest van de Hoge Raad van 13 maart 2015 is geoordeeld dat de onderhavige vrachtwagens gebruikte goederen waren die meer dan drie jaar daarvoor vanuit de Europese Unie naar Israël waren vervoerd. Nu gelet op voornoemd arrest in rechte vaststaat dat de vrachtwagens niet binnen een termijn van drie jaar in het vrije verkeer zijn gebracht, faalt de stelling van eiseres.

  • In de zaaknummers HAA 22/1383 en HAA 22/1384 heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter verweerder, gegeven het OLAF-onderzoek, op goede gronden geoordeeld dat de fietsen mogelijk niet uit Thailand afkomstig zijn, maar uit China en dat op grond daarvan voor het invoeren daarvan in de EU een aanzienlijk hoger bedrag aan heffingen verschuldigd kan zijn. Hetgeen verzoeksters daartegenover hebben gesteld is onvoldoende om de in het onderzoek naar voren komende onzekerheid omtrent de oorsprong van de fietsen weg te nemen. Dat het onderzoek nog niet is afgerond doet niet af aan de reële mogelijkheid dat de fietsen in China zijn geproduceerd en dat mitsdien een aanmerkelijk hoger bedrag aan heffingen is verschuldigd. De voorzieningenrechter wijst de verzoeken om een voorlopige voorziening hangende bezwaar af.

  • Het Hof van Justitie heeft op 5 mei 2022 arrest gewezen in zaak C‑718/20 P betreffende de vordering van vennootschap Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (hierna: „Zhejiang”), gevestigd in China, om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 oktober 2020, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissie waarbij het Gerecht haar beroep heeft verworpen tot nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) 2018/330 van de Commissie van 5 maart 2018 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op bepaalde naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Het Hof wijst de hogere voorziening af.

  • Het gerechtshof Amsterdam heeft op 22 maart 2022 in de gevoegde zaaknummers 21/00045 t/m 21/00083, 21/00086 t/m 21/00092 geoordeeld over de indeling van multi functionele apparaten. De omstandigheid dat de kopers van deze apparaten desgewenst na aankoop de software van de apparaten zodanig kunnen aanpassen dat deze niet enkel geschikt zijn voor scannen, printen, kopiëren en faxen, maar ook voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het nakijken van meerkeuzevragen of het doen archiveren van patiëntengegevens, brengt naar ’s Hofs oordeel niet met zich dat de apparaten als “automatische gegevensverwerkende machines” onder post 84.71 kunnen worden ingedeeld.