Jurisprudentie

  • Het gerechtshof Amsterdam heeft op 8 maart 2022 in de zaak onder nummer 20/00531 geoordeeld over de vraag in hoeverre een luizenlotion ingedeeld moet worden als haarverzorgingsmiddel of insecten dodend middel. Het Hof stelt dat het product met toepassing van indelingsregel 3 c dient te worden ingedeeld onder de post die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst, dus onder post 38.08. De door de rechtbank toegepaste tariefindeling is dus juist, wat er ook zij van de daartoe door de rechtbank gebezigde gronden.

  • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 maart 2022 in de zaak HAA 20/173 geoordeeld dat ter zake van een product 'Emerox 1144', bestaande uit 89% azelaïnezuur en 11% uit dicarbonzuren, het percentage onzuiverheden in te hoog om als residuele onzuiverheid te gelden. Het product kwalificeert als chemisch product elders genoemd noch elders onder begrepen.

  • In de zaak onder nummer HAA 20/296 heeft de rechtbank Noord-Holland op 17 december 2021 geoordeeld dat de indeling van een zogenoemde winddeflector bij een schuifdak voor personenauto's en trucks, specifiek voor een merk/uitvoering onder post 87.08 als delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 is uitgesloten. De winddeflector moet naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als "andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen” onder post 63.07.

  • In de zaak C-770/21 OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb zijn prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie door een Bulgaarse rechter met betrekking tot de elementen die van belang zijn voor de beoordeling van de in artikel 70, lid 3, onder d), van het douanewetboek geformuleerde voorwaarde dat „de koper en de verkoper niet verbonden zijn”, met het oog op de toepassing van de transactiewaarde van goederen voor douanedoeleinden in het kader van een specifieke douaneaangifte inzake de invoer van groenten.

  • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 maart 2022 geoordeeld ter zake van de indeling van laserapparaten. De omstandigheid dat een product een CE-conformiteitsmarkering draagt is niet doorslaggevend voor de beoordeling of dit product bestemd is voor medische doeleinden in de zin van post 90.18 van de GN. Het laserapparaat is niet bestemd voor medische doeleinden en is het daarom niet vatbaar voor indeling onder deze post als ‘apparaat voor de geneeskunde’. Indeling dient plaats te vinden onder post 85.43, in onderverdeling 8543 7090.