Jurisprudentie

 • De Rechtbank Noord-Holland heeft in de zaaknummers HAA 17/1307, HAA 17/1308, HAA
  17/1312, HAA 17/1313, HAA 17/1314 en HAA 17/1316 op 10 februari 2020 geoordeeld dat
  voor het toekennen van een preferentieel tarief het niet enkel voldoende is dat de
  producten worden aangemerkt als “producten van oorsprong” maar dat uit de procedures
  en methoden van administratieve samenwerking tevens volgt dat een certificaat van
  oorsprong moet worden overgelegd ongeacht of het land van oorsprong tussen partijen
  in geschil is.

 • Op 4 maart 2020 is in de zaak C‑104/19 Donex Shipping and Forwarding BV geconcludeerd
  dat een importeur in de Europese Unie van producten die aan antidumpingrechten zijn
  onderworpen op grond van een verordening als verordening (EG) nr. 91/2009 van de Raad
  van 26 januari 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde
  soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek
  China, die niet heeft deelgenomen aan de procedure die tot de vaststelling van deze
  verordening heeft geleid, nadien niet de geldigheid daarvan kan betwisten bij een
  nationale rechter door aan te voeren dat inbreuk is gemaakt op de rechten van de
  verdediging van justitiabelen die aan deze procedure hebben deelgenomen. Het tweede
  onderdeel van de tweede prejudiciële vraag is dan ook niet-ontvankelijk.”

 • In de zaak C-825/19 Beeren-, Wild, Feinfrucht betreft het de verlening van een
  vergunning met terugwerkende kracht voor een bijzondere bestemming en de vraag welke
  Unieregeling in het hoofdgeding hierop van toepassing is – verordening (EU) nr.
  952/2013 of verordening (EEG) nr. 2454/93 – en welke voorwaarden de toepasselijke
  Unieregeling in voorkomend geval aan de verlening van een vergunning stelt.

 • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/1661 van 24 september
  2019 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een product dat is
  vervaardigd uit visolie van vissoorten zoals ansjovis, sardine en makreel. In de zaak
  T-846/19 heeft de verzoekende partij het Gerecht van Eerste Aanleg verzocht deze
  uitvoeringsverordening in haar geheel nietig te verklaren.

 • In de zaak C-822-19 Flavourstream is het Hof van Justitie verzocht om te oordelen ter
  zake van de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur van een product dat is afgeleid
  uit glucose (onderverdeling 1702 9095), door de werking van gisten is veranderd in
  ethanol (hoofdstuk 22) en door zwakke oxidatie veranderd in het eindproduct,
  aceetaldehyde (onderverdeling 2912 49 00).