Jurisprudentie

  • Op 16 maart 2023 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de gevoegde zaken C‑439/20 P en C‑441/20 P betreffende hogere voorzieningen om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 8 juli 2020, Jiangsu Seraphim Solar System/Commissie (T‑110/17), houdende nietigverklaring van de intrekking van de aanvaarding van de verbintenis voor twee producenten-exporteurs op grond van uitvoeringsbesluit 2013/707/EU tot bevestiging van de aanvaarding van een verbintenis die is aangeboden in het kader van de antidumping- en de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China voor de periode waarin de definitieve maatregelen worden toegepast. Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 8 juli 2020, Jiangsu Seraphim Solar System/Commissie (T‑110/17, ECLI:EU:T:2020:315), wordt vernietigd enhet door Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd bij het Gerecht van de Europese Unie ingestelde beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

  • Op 9 maart 2023 heeft het Hof van Justitie in zaak C‑725/21 arrest gewezen ter zake van een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de tariefindeling onder GN-postonderverdeling 9401 90 80 van ingevoerd gaas voor de vervaardiging van opbergnetten en stoelbescherming die zijn aangegeven als delen van autostoelen. Uit de feitelijke vaststellingen van de verwijzende rechter blijkt dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde goederen niet onontbeerlijk zijn ter vervulling van de functie van een autostoel. Bijgevolg stelt het Hof dat GN-post 94.01 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „delen” van een autostoel geen goederen omvat die niet onontbeerlijk zijn ter vervulling van de functie van een dergelijke stoel.

  • Het Gerecht van eerste aanleg heeft het beroep tot bij de nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) 2021/957 van de Commissie van 31 mei 2021 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur niet ontvankelijk verklaard.

  • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 13 december 2022 in de zaak onder nr. 22/00309 geoordeeld dat de inspecteur met het overleggen van de uitslagen van het monsteronderzoek (inclusief een rooktest), heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast dat de ingevoerde tabak – in de staat waarin de tabak is ingevoerd – kan worden gerookt. Ook is voldaan aan de voorwaarde dat de tabak geschikt is om, zonder verdere industriële verwerking, te worden gerookt.

  • In zaak C‑788/21 heeft het Hof van Justitie op 9 februari 2023 arrest gewezen betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing aangaande de indeling van een zogenoemd TubeLock transportsysteem, dat wordt omschreven als een veilige methode voor het met verschillende vervoermiddelen (over de weg, per spoor en/of per schip) vervoeren van buizen van de fabriek naar boorplatformen, waarbij het overpakken onderweg wordt vermeden. Daarbij werd verzocht om de uitleg van de postonderverdelingen 7616 99 90 en 8609 00 90 van de gecombineerde nomenclatuur. Volgens het Hof moet de GN-onderverdeling 8609 00 90 worden uitgelegd dat daaronder een transportsysteem voor buizen bestaande uit een bepaald aantal sets van aluminium draagprofielen waartussen de te vervoeren buizen haaks op elkaar worden geplaatst niet valt.