Jurisprudentie

 • De rechtbank Noord-Holland geeft op 5 februari 2021 in zaaaknummer HAA 19/4693
  geoordeeld dat een elektrische step/autoped terecht is ingedeeld in GN-code 8711 60
  90 als voertuig/vervoermiddel/motorrijwiel met elektrische motor zoals de zogenaamde
  Segway en Oxboard en niet als een speelgoed autoped van de GN onderverdeling 9503 00
  10 00.

 • In de zaak C‑56/19 P heeft het Hof van Justitie op 10 februari 2021 arrest gewezen in
  hogere voorziening waarbij werd verzocht om vernietiging van het arrest van het
  Gerecht van de Europese Unie van 15 november 2018, RFA International/Commissie,
  waarbij haar beroep is verworpen dat strekte tot gehele of gedeeltelijke
  nietigverklaring van uitvoeringsbesluiten betreffende verzoeken tot terugbetaling van
  de antidumpingrechten die zijn betaald over de invoer van ferrosilicium van oorsprong
  uit Rusland. Het Hof oordeelt dat ook de hogere voorziening moet worden afgewezen.

 • Op 4 februari 2021 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C‑760/19 ter
  zake van een verzoek om een prejudiciële beslissing betreffende de geldigheid van
  uitvoeringsverordening (EU) 2016/1760 van de Commissie van 28 september 2016 tot de
  indeling van een apparaat dat bestaat uit een validator voor bankbiljetten en
  geldlades. Bij onderzoek van de gestelde vragen is niet gebleken dat de Commissie een
  kennelijke fout heeft gemaakt door, bij de uitoefening van haar ruime
  beoordelingsbevoegdheid om de inhoud van de tariefposten te verduidelijken, vast te
  stellen dat het in uitvoeringsverordening 2016/1760 bedoelde goed meer is dan een
  meet of verificatie-instrument in de zin van GN post 90.31. Indeling van dit goed
  onder deze post is terecht uitgesloten, en terecht is vastgesteld dat de
  verschillende functies van dat goed onder GN post 84.72 vallen. Derhalve is niet
  gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid van deze verordening kunnen
  aantasten.

 • Eiseres heeft in 2013 aangifte gedaan om een partij goederen van porselein van
  GS-post
  69.11
  , van oorsprong uit Bangladesh, in het vrije verkeer te brengen onder
  overlegging van een Form A met daarbij een beroep op toepassing van het preferentiële
  tarief van 0%. De inspecteur heeft de uitnodiging tot betaling voor wat betreft de
  onderhavige douaneschuld aan eiseres verzonden na afloop van de daarvoor geldende
  termijn, waardoor deze in zoverre niet in stand kan blijven. In de zaak C-39/20
  Jumbocarry Trading heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld betreffende
  tijdigheid uitreiking van een uitnodiging tot betaling. In essentie wenst de Hoge
  Raad met zijn vragen te vernemen of een bepaling van het DWU tot gevolg kan hebben
  dat de op een bepaald moment lopende verjaringstermijn van een douaneschuld werd
  opgeschort, waardoor de uiterste datum waarop de douaneautoriteiten mededeling van de
  schuld konden doen (en de schuld konden invorderen) zou zijn verschoven tot na de
  datum waarop de schuld ingevolge het CDW verjaarde. Op 11 februari 2021 heeft de AG
  geconcludeerd dat de relevante bepalingen van het Douanewetboek van de Unie van
  toepassing zijn op een douaneschuld die vóór 1 mei 2016 is ontstaan en waarvan de
  verjaringstermijn op die datum nog niet was verstreken, zonder dat deze toepassing
  het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel schendt.

 • In zaak C‑324/19 betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend
  door het Finanzgericht Hamburg in de procedure Eurocylinder systems AG tegen
  Hauptzollamt Hamburg-Stadt, heeft het Hof van Justitie op 4 februari 2021 arrest
  gewezen betreffende de geldigheid van verordening (EG) nr. 926/2009 van de Raad van
  24 september 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot
  definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde naadloze buizen en pijpen,
  van ijzer of van staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Het Hof heeft deze
  verordening ongeldig verklaart.