Jurisprudentie

 • Het gerechtshof Amsterdam heeft op 19 januari 2021 in zaaknummer 19/00230 geoordeeld
  dat het verzoek om terugbetaling antidumpingheffing door de rechtbank Noord-Holland
  bij de uitspraak van 21 mei 2019 in de zaak met kenmerk HAA 16/3076 terecht is
  afgewezen.

 • Het gerechtshof Amsterdam heeft op 19 januari 2021 in de zaaknummers 19/00863 en
  19/00864 geoordeeld dat het verzoek om terugbetaling antidumpingheffing door de
  rechtbank Noord-Holland bij de uitspraak van 21 mei 2019 in de zaken met kenmerken
  HAA 14/216 en HAA 14/218 terecht is afgewezen

 • In de zaak C-515/20 zijn prejudiciële vragen gesteld aangaande de Richtlijn
  2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke
  stelsel van belasting over de toegevoegde waarde. De vragen zien op de uitlegging van
  het begrip „brandhout” en de toelaatbaarheid van de afbakening van het
  toepassingsgebied van het relevante artikel door een lidstaat, waarbij deze
  gebruikmaakt van de gecombineerde nomenclatuur en de daarbij in aanmerking te nemen
  criteria.

 • De rechtbank Noord-Holland heeft op 12 januari 2021 uitspraak in de zaak HAA 18/4843
  gedaan ter zake van antidumping- en compenserende rechten en de oorsprong van
  zonnepanelen. De rechtbank heeft daarbij geoordeeld dat niet Taiwan, maar China het
  land van oorsprong is . Verweerder heeft recht op verdediging van eiseres en
  motiveringsbeginsel niet geschonden en heeft voldaan aan zijn bewijslast. OLAF is
  bevoegd en het rapport van OLAF kan in principe als bewijs dienen.

 • De rechtbank Noord-Holland heeft op 20 november 2020 in de zaak onder nummer HAA
  17/4739 geoordeeld over de indeling van elektronische netwerktoegangsmechanismen
  (zogeheten one-time-password-items of password tokens) en kunststof behuizingen
  daarvan. Daarbij is onder meer de toepassing van het begrip “deel of toebehoren”
  overwogen, waarbij de rechtbank uit jurisprudentie van het Hof van Justitie afleidt
  dat de goede werking betrekking kan hebben op veiligheidsaspecten en de bescherming
  van de werking van de machine of het apparaat tegen negatieve invloeden van buitenaf
  (het verhinderen van het indringen van stof en vocht). Genoemd veiligheids- en
  beschermingsaspect komt bij de onderhavige beoordeling van de kunststof behuizing van
  de tokens betekenis toe. De rechtbank acht aannemelijk gemaakt dat de goede werking
  van een toegangssleutel, een onbedekt/onbeschermd elektronisch circuit met een
  spanningsbron op een printplaat met schakelingen en chips als gevolg van de inwerking
  van vocht en stof, alsook door aanrakingen van gebruikers, met niet ondenkbare
  risico’s op kortsluiting, gedurende een langere gebruiksperiode niet zal zijn
  gegarandeerd.