Jurisprudentie

 • Op 20 september 2018 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak C-555/17
  betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ter zake van de uitlegging van
  GN-onderverdeling 8528 7113 (oude tekst) van de gecombineerde nomenclatuur en de
  tariefindeling van toestellen die gebruikt kunnen worden voor de ontvangst,
  afstelling en verwerking van televisiesignalen die rechtstreeks worden overgebracht
  via internetprotocoltelevisie (hierna: „IPTV-settopboxen”). Volgens het Hof moet de
  GN aldus worden uitgelegd dat toestellen die kunnen worden gebruikt voor de
  ontvangst, afstelling en verwerking van televisiesignalen die rechtstreeks worden
  overgebracht via internetprotocoltelevisie, zoals de toestellen die in het
  hoofdgeding aan de orde zijn, ingedeeld moeten worden in GN-onderverdeling 8528 7190
  (oude tekst), mits zij niet zijn uitgerust met een videotuner of „televisietuner”.
  Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of dit laatste het geval is.

 • Op 13 september 2018 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak onder nr.
  C‑372/17, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
  rechtbank Noord-Holland (Nederland) bij beslissing van 15 juni 2017. Het verzoek om
  een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van onderverdeling 8525 8030 van de
  gecombineerde nomenclatuur, alsmede de geldigheid van uitvoeringsverordening (EU) nr.
  113/2014 van de Commissie van 4 februari 2014 tot indeling van bepaalde goederen in
  de gecombineerde nomenclatuur. Daarbij heeft het Hof geoordeeld dat de
  onderverdeling8525 8030 aldus moet worden uitgelegd dat een camera als die in het
  hoofdgeding, die het vermogen heeft om een groot aantal fotografische beelden per
  seconde op te nemen en ze te bewaren in zijn vluchtig intern geheugen, waaruit ze
  worden gewist wanneer de camera wordt uitgeschakeld, onder deze onderverdeling valt,
  en dat uitvoeringsverordening (EU) nr. 113/2014 van de Commissie van 4 februari 2014
  tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur, voor zover zij
  naar analogie van toepassing is op producten met de kenmerken van deze camera,
  ongeldig is.

 • Het Hof van Justitie heeft op 6 september 2018 arrest gewezen in de zaak C 471/17
  betreffende de uitlegging van tariefonderverdeling 1902 3010 van de gecombineerde
  nomenclatuur. Het Hof heeft daarbij geoordeeld dat instant noedelgerechten als aan de
  orde in het hoofdgeding, die hoofdzakelijk bestaan uit een blok voorgekookte en
  gebakken noedels, onder onderverdeling 1902 3010 vallen. Deegwaren waaraan na het
  productieproces het vocht wordt onttrokken om deze in gedroogde staat te brengen,
  worden aangemerkt als gedroogde deegwaren. Met welk proces deze gedroogde toestand
  wordt bereikt, is daarentegen niet beslissend in dit verband.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep in de zaak onder nr. 17/00598 op 3
  juli 2018 geoordeeld dat voor wat betreft het historisch belang een Porsche 962C
  zelf, als zodanig, specifieke eigenschappen te hebben. Niet van belang zijn de
  omstandigheden in verband met het gebruik van de auto. Het Hof kwalificeert de auto
  niet als een voorwerp (voor verzamelingen) met een historisch belang in de zin van
  post 9705. Indeling dient daarom te geschieden onder post 8703, onderverdeling 8703
  24 90 (10%). Hieruit volgt dat de bestreden UTB op het juiste bedrag is vastgesteld.

 • De Hoge Raad heeft op 17 augustus 2018 in zaaknummer 16/03533 geoordeeld dat er geen
  sprake was van toerekenbare schijn van volmachtverlening en dat belanghebbende niet
  is aan te merken als douaneschuldenaar.