Jurisprudentie

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 13 april 2021 in de zaak HAA 19/85 geoordeeld dat de zonnepanelen van Chinese oorsprong zijn. De zonnepanelen zijn aan antidumpingheffing onderhevig. Het beroep op Uvo 1238/2013 slaagt niet. Ook het beroep op het Steinel-arrest slaagt niet.

  • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 13 april 2021 in zaaknummer: HAA 19/3541 geoordeeld dat de oorsprong van de zonnepanelen Chinees is. De zonnepanelen zijn aan antidumpingheffing onderhevig. Het beroep op Uvo 1238/2013 slaagt niet. Ook het beroep op het Steinel-arrest slaagt niet. Verlengde navorderingstermijn mist toepassing omdat niet geconcludeerd kan worden dat enig handelen of nalaten van de belastingplichtige was gericht op het ontduiken van douanerechten. De uitnodiging tot betaling kan om die reden niet in stand blijven.

  • In de zaak C-187/21 FAWKES heeft de hoogste rechterlijke instantie in Hongarije ter zake van de bepalingen van de douanewaarde prejudiciële vragen gesteld. De vragen zien onder meer op de uitleg van artikel 30, lid 2, onder a) en b), van het communautair douanewetboek en in hoeverre uitsluitend de waarden die zijn opgenomen in de databank voor douaneafhandelingen van de nationale douaneautoriteit als douanewaarde in aanmerking kunnen en moeten worden genomen.

  • De Rechtbank Noord-Holland heeft op 29 april 2021 in zaaknummer HAA 19/25 geoordeeld dat er geen recht was op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in bezwaar, nu geen sprake is van een herroeping van het oorspronkelijke besluit wegens een aan verweerder te wijten onrechtmatigheid. Wel veroordeling van verweerder in de proceskosten.

  • Met hun hogere voorziening verzoeken thyssenkrupp Electrical Steel GmbH en thyssenkrupp Electrical Steel Ugo om vernietiging van de beschikking van het Gerecht van de Europese Unie van 2 juli 2018, waarbij het Gerecht hun beroep tot nietigverklaring heeft verworpen van de conclusie van de Commissie in het verslag van de zesde vergadering van de douanedeskundigengroep, afdeling „Andere bijzondere regelingen dan douanevervoer”, van 2 mei 2017. Daarin stelde deze groep zich op het standpunt dat de wezenlijke belangen van de producenten in de Unie niet konden worden geschaad door een vergunning voor actieve veredeling van bepaald elektrostaal met georiënteerde korrel die werd aangevraagd door Euro-Mit Staal BV. In haar arrest van 22 april 2021 heeft het Hof van Justitie in zaak C‑572/18 P de hogere voorziening afgewezen.