Jurisprudentie

 • In 2018 heeft het Hof Amsterdam in de zaak 17/00031 geoordeeld over de indeling van
  tonijnvlees, waarbij het de vraag was in hoeverre een “chunk” moet worden aangemerkt
  als 'bevroren filet van een tonijn' of als 'ander visvlees'. Volgens het Hof was het
  fabricageproces (of de volgorde van versnijden) niet relevant voor de indeling. De
  Hoge Raad heeft op 8 november 2019 in de zaak 18/00768 arrest gewezen ter zake van de
  tariefindeling van ‘tonijnchunks’ waarbij het de vraag was of tonijnchunks moeten
  worden ingedeeld als ‘ander visvlees’ of als ‘bevroren filet van een tonijn’. De Hoge
  Raad heeft het beroep van belanghebbende in cassatie ongegrond verklaard.

 • In zaak C‑395/17 heeft het Hof van Justitie op 31 oktober 2019 geoordeeld ter zake
  van een verzoek van de Europese Commissie om vast te stellen dat het Koninkrijk der
  Nederlanden de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens door niet
  te hebben voorzien in de compensatie van het verlies aan eigen middelen die hadden
  moeten zijn vastgesteld en voor de begroting van de Europese Unie. Volgens het Hof is
  het Koninkrijk der Nederlanden de verplichtingen niet nagekomen door het verlies aan
  eigen middelen niet te compenseren dat is ontstaan wegens de onregelmatige afgifte
  door de autoriteiten van Curaçao en Aruba van certificaten inzake goederenverkeer
  EUR.1 die bij de invoer van melkpoeder en rijst uit Curaçao en van gries en griesmeel
  uit Aruba zijn overlegd.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 11 juni 2019 uitspraak gedaan in hoger beroep in
  de gevoegde zaken 18/00231 tot en met 18/00234 met betrekking tot de indeling van
  schoonmaakdoekjes onder GN-onderverdeling 6003 3090 of in de GN-onderverdeling 6307
  1010. Het Hof is op basis van de Engelse en Franse taalversies van aantekening 7 op
  afdeling XI van de GN van oordeel dat geen sprake is van geconfectioneerde artikelen.
  Artikelen dienen te worden ingedeeld onder post 60.03. Beroep gegrond.

 • De Hoge Raad heeft op 15 juni 2018 in zaaknummer 16/03249 arrest gewezen op het
  beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het
  Gerechtshof Amsterdam van 19 mei 2016, nr. 14/00384 op het hoger beroep tegen een
  uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland betreffende aan belanghebbende uitgereikte
  uitnodigingen tot betaling van antidumpingrechten en compenserende rechten. De Hoge
  Raad heeft op 15 juni 2018 in zaaknummer 16/03249 arrest gewezen ter zake van
  antidumpingrechten en compenserende rechten. Ondanks bindende oorsprongsinlichting
  had het Hof moeten beoordelen of met de productie van de biodiesel in Canada
  ontwijking is beoogd van antidumping- en antisubsidiëringsmaatregelen van de Unie.

  Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 13 juni 2019 uitspraak gedaan in de zaak onder nr.
  18/00375 met betrekking tot antidumpingrechten en compenserende rechten. Daarbij
  heeft het Hof gemeend dat belanghebbende heeft het vermoeden dat met de bewerking van
  de biodiesel in Canada enkel ontduiking van antidumpingrechten en compenserende
  rechten is beoogd ontzenuwd, en dat aan de bewerking ook een economisch
  gerechtvaardigd motief ten grondslag heeft gelegen. Het Hof vernietigt de uitspraak
  van de rechtbank, vernietigt de uitspraak op bezwaar en vernietigt de UTB’s.

 • In de zaak onder nummer 19/00036 heeft het Gerechtshof Amsterdam op 9 juli 2019
  geoordeeld in een geschil in hoeverre de producten vallen onder de tariefschorsing
  van Verordening (EU) Nr. 1387/2013 voor ‘siliconen bevattende 50 of meer
  gewichtspercenten xyleen van een soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame
  chirurgische implantaten’. Volgens het Hof voldoen de producten van belanghebbende
  wél aan de bewoordingen van de destijds geldende tariefschorsing; het hoger beroep
  gegrond is. De uitspraak van de rechtbank dient te worden vernietigd.