Jurisprudentie

 • In zaak C‑574/17 P heeft het Hof van Justitie op 25 juli 2018 arrest gewezen in een
  hogere voorziening van de Europese Commissie die strekt tot vernietiging van het
  arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 19 juli 2017, Combaro/Commissie
  (T‑752/14), waarbij het besluit C(2014) 4908 final van de Commissie van 16 juli 2014
  houdende vaststelling dat de kwijtschelding van rechten bij invoer van textiel uit
  Letland met oorsprongscertificaten in een bijzonder geval (REM 05/2013) niet
  gerechtvaardigd is, nietig heeft verklaard. Het Hof oordeelt dat Combaro niet heeft
  aangetoond dat de Commissie in het litigieuze besluit ten onrechte tot de conclusie
  is gekomen dat niet het bewijs van het bestaan van een bijzondere situatie in de zin
  van artikel 239 van het douanewetboek was geleverd, en derhalve dat het eerste
  onderdeel van het als enige door Combaro in eerste aanleg aangevoerde middel moet
  worden afgewezen. Voornoemd arrest wordt vernietigd, het beroep van Combaro SA wordt
  verworpen.

 • In PbEU C 257 van 20 juli 2018 zijn aanbevelingen gepubliceerd van het Hof van
  Justitie van de Europese Unie betreffende de essentiële kenmerken van de prejudiciële
  procedure zijn en met welke punten de nationale rechterlijke instanties rekening
  moeten houden voordat zij zich tot het Hof wenden.

 • Eerder had de Rechtbank Noord Holland al geoordeeld dat een afgegeven
  invoercertificaat niet geldt voor de gehele contingentperiode; de datum van afgifte
  is een vanaf-datum. Het Gerechtshof Amsterdam heeft de uitspraak van de Rechtbank
  bevestigd. De Hoge Raad heeft op 13 juli 2018 in de zaak nr. 17/02659 arrest gewezen
  op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. De
  middelen kunnen niet tot cassatie leiden.

 • Op 12 juli 2018 heeft het Hof van Justitie arrest gewezen in de gevoegde zaken
  C‑397/17 en C‑398/17, betreffende twee verzoeken om een prejudiciële ingediend door
  de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (België) betreffende de
  uitlegging van de postonderverdelingen 7307 11 en 7307 19 10 van de gecombineerde
  nomenclatuur. Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van twee gedingen tussen
  Profit Europe NV en de Belgische Staat over de tariefindeling van hulpstukken van
  gietijzer voor brandinstallaties. Daarbij heeft het Hof geoordeeld dat de
  gecombineerde nomenclatuur aldus moet worden uitgelegd dat gegoten hulpstukken voor
  buisleidingen, van nodulair gietijzer, moeten worden ingedeeld in postonderverdeling
  7307 19 90 van de gecombineerde nomenclatuur.

 • Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 augustus 2016 in hoger beroep in de zaak
  15/00170 (www.inenuitvoer.nl 2016/3329) geoordeeld dat de ongeldigverklaring c.q.
  intrekking van de Formulieren A op zichzelf reeds voldoende grondslag vormt voor
  navordering van de niet-geheven douanerechten/ antidumpingrechten. Antidumpingrecht
  komt niet in mindering op de douanewaarde. Het hoger beroep werd ongegrond verklaard.
  In cassatie heeft de Hoge Raad op 29 juni in zaaknummer geoordeeld dat - ook indien
  de verkoper wist dat de opgegeven oorsprong vals was - de nagevorderde
  antidumpingrechten - vanwege de voorwaarde Delivered Duty Paid - toch in mindering op
  de overeengekomen transactieprijs worden gebracht

  .