Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een kennisgeving gedaan van toegelaten
middelen en van een zienswijzeprocedure.