Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een tijdelijke vrijstelling
gerectificeerd. Het biocide “Bird Free”, in het biocideregister vermeld onder nummer
BC-RG035397-31, voldoet aan de in artikel 25, onder d), van Verordening (EU) nr.
528/2012 vastgestelde voorwaarde.