Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Er is een mededeling van een autorisatie voor en het toegestane gebruik gedaan voor
1,2-dichloorethaan.