Schrappen van de maximumresidugehalten van chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in of op bepaalde producten

Zodra een levensmiddel of diervoeder in de handel wordt gebracht mag het gehalte aan
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan vastgesteld in de bijlagen bij
Verordening (EG) nr. 396/2005.

Met Verordening (EU) 2020/1085 worden bijlage II en V van Verordening (EG) nr.
396/2005 gewijzigd en worden de maximumresidugehalten van chloorpyrifos en
chloorpyrifos-methyl in of op bepaalde producten geschrapt.