Technische wijzigingen van verschillende ministeriële regelingen die zijn vastgesteld bij of krachtens de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Met de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 juni
2018, nr. WJZ/17027562, vinden er technische wijzigingen van verschillende
ministeriële regelingen plaats die zijn vastgesteld bij of krachtens de Wet dieren en
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze wijzigingen hebben invloed op de
voorschriften voor invoer, uitvoer en doorvoer van dieren en dierlijke producten.