Uniesysteem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen

De Republiek Panama is in kennis gesteld van de mogelijkheid dat het land wordt
aangemerkt als derde land dat niet meewerkt bij de bestrijding van illegale,
ongemelde en ongereglementeerde visserij.