Niet-fiscale maatregelen

 • Bij Verordening (EG) nr. 1472/2006 (PbEU L 275 van 6 oktober 2006) is een
  definitief antidumpingrecht ingesteld op schoeisel met bovendeel van leder uit China
  en Vietnam. De bedragen die uit hoofde van het voorlopige antidumpingrecht als
  zekerheid zijn gesteld, worden definitief geïnd tot het bedrag van het in deze
  verordening vastgestelde definitieve recht. De bedragen die het bedrag van de
  definitieve antidumpingrechten overschrijden, worden vrijgegeven. De verordening is
  gedurende twee jaar van kracht.

 • Voor de toewijzing van quota van chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) voor de tien
  nieuwe lidstaten wordt met ingang van 1 januari 2007 gebruik gemaakt van meer recente
  gegevens. Hiermee wordt voorkomen dat een groot aantal bedrijven geen importquotum
  zou krijgen.

 • Er is wijziging gebracht in de nationale bepalingen. De wijziging ziet voornamelijk
  op versoepelingen van het vervoersverbod voor wat betreft het intracommunautaire
  verkeer van herkauwers en sperma, eicellen en embryo’s van herkauwers tussen
  Nederland en België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.

 • Er zijn communautaire veterinairrechtelijke voorschriften en
  certificeringsvoorschriften vastgesteld voor de invoer van vissen voor
  sierdoeleinden. Invoer van koudwater- en tropische siervissen is alleen onder
  voorwaarden toegestaan. Deze voorwaarden houden onder andere in dat de vissen
  afkomstig moeten zijn uit bepaalde landen, vergezeld moeten gaan van voorgeschreven
  gezondheidscertificaten en onder zodanige omstandigheden vervoerd zijn dat de
  gezondheidsstatus ervan niet is gewijzigd.

 • De Commissie heeft een voorstel ingediend tot instelling van definitieve
  antidumpingrechten op de invoer van ethanolamine uit de Verenigde Staten van Amerika
  voor een periode van twee jaar.