Niet-fiscale maatregelen

 • In verband met de ontwikkelingen in verscheidene Aziatische landen zijn de bestaande
  verboden uitgebreid. De uitbreiding heeft onder andere betrekking op eieren voor
  menselijke consumptie, jachttrofeeën, niet-verwerkte veren en delen daarvan.

 • De invoer is opgeschort van alle levende vogels, als omschreven in Beschikking nr.
  2000/666/EG, uit Cambodja, Indonesië, Japan, Laos, Pakistan, de Volksrepubliek China,
  met inbegrip van het grondgebied van Hongkong, Zuid-Korea, Thailand en Vietnam. Ook
  de invoer van vogels die hun eigenaar vergezellen (gezelschapsdieren) is opgeschort.

 • Planten van Vitis L., met uitzondering van vruchten, van oorsprong uit derde landen,
  mogen in beginsel niet in de Gemeenschap worden binnengebracht. Voor planten uit
  Zwitserland geldt onder voorwaarden een uitzondering op dit verbod.

 • Met ingang van 4 februari 2004 is het bij Verordening (EG) nr. 1695/2002 vastgestelde
  systeem van toezicht achteraf beëindigd.

 • De invoer van Spaanse peper en producten daarvan is verboden tenzij de zending
  vergezeld gaat van een analyserapport waaruit blijkt dat het product geen Soedan I,
  Soedan II, Soedan III, Scarlet Red of Soedan IV bevat. Bij het ontbreken van een
  dergelijk rapport moet de in de Gemeenschap gevestigde importeur het product laten
  onderzoeken of het niet een of meer van deze stoffen bevat. Totdat het analyserapport
  beschikbaar is blijft het product onder toezicht. Producten die een of meer van
  genoemde stoffen bevatten worden vernietigd.