Niet-fiscale maatregelen

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1131 van 2 juli 2019 (Pb EU L 179 van 3 juli
  2019) heeft de Commissie de vaststelling bekend gemaakt van een douane-instrument om
  te verzekeren dat de douaneautoriteiten over de nodige gegevens beschikken om vast te
  stellen of de betaling van antidumping- en/of compenserende rechten verschuldigd is
  of om te voldoen aan de registratie- en verslagleggingsverplichtingen ter uitvoering
  van de basisverordeningen (EU) 2016/1036 en (EU) 2016/1037 betreffende beschermende
  maatregelen tegen invoer met dumping en invoer met subsidiëring uit landen die geen
  lid zijn van de Europese Unie. Het gaat hierbij om bepaalde goederen op het
  continentaal plat van een lidstaat of in de exclusieve economische zone die een
  lidstaat heeft ingesteld.

 • Bij Besluit (EU) 2019/1121 van 25 juni 2019 heeft de Raad de ondertekening bekend
  gemaakt, namens de Europese Unie, van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese
  Unie en de Socialistische Republiek Vietnam.

 • Directeuren-generaal van de 183 douanediensten van de lidstaten van de Wereld Douane
  Organisatie (WDO) kwamen van 27 tot 29 juni 2019 in Brussel bij elkaar in het kader
  van de jaarlijkse WDO Raad. De Raad van de WDO is het hoogste besluitvormende orgaan
  van de organisatie. Tijdens de bijeenkomst heeft de Raad de versie 2022 van het
  Geharmoniseerd Systeem besproken en aangenomen.

 • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
  communautaire bepalingen is toegelaten. De termijn voor het verstrijken van de
  goedkeuring van indoxacarb voor gebruik in biociden van productsoort 18 is verlengd
  tot en met 30 juni 2022.

  De goedkeuring van de werkzame stof 1-methylcyclopropeen is verlengd. De goedkeuring
  van de werkzame stof dimethoaat is niet verlengd.

 • In PbEU C 219 van 1 juli 2019 heeft de Europese Commissie een wijziging
  bekendgemaakt van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de EU met
  betrekking tot gefermenteerde dranken van post 22.06. Wanneer toevoegingen leiden tot
  een verlies van de smaak, de geur en/of het uiterlijk van een uit een bepaalde vrucht
  of een bepaald natuurproduct vervaardigde drank, dat wil zeggen een gegiste drank in
  de zin van post 22.06, moeten die producten worden ingedeeld onder post 22.08.
  Producten die niet uitsluitend door vergisting worden verkregen, maar ook door een
  zuiveringsproces dat ertoe leidt dat die producten de eigenschappen en kenmerken van
  gegiste dranken verliezen en die van ethylalcohol verkrijgen, worden ingedeeld onder
  post 22.08.