Niet-fiscale maatregelen

  • Opnieuw hebben het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de Europese Commissie in kennis gesteld van vele uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee.

    De binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van de genoemde landen beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza, mag daarom niet langer worden toegestaan.

  • Met Verordening (EU) 2021/1891 van de Commissie van 26 oktober 2021 zijn de bijlagen XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011gewijzigd wat betreft de in- en doorvoer door de Unie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Deze wijzigingen worden nu gerectificeerd voor wat betreft de modelcertifcaten opgenomen in de hoofdstukken 3 (F), 8 en 10 (B) van bijlage XV.

  • In Verordening (EU) 2019/6 zijn regels vastgesteld voor het in de handel brengen, de vervaardiging, de invoer, de uitvoer, de levering, de distributie, de geneesmiddelenbewaking, de controle en het gebruik van diergeneesmiddelen. Deze verordening is op 28 januari 2022 van toepassing geworden.

    Diergeneesmiddelen waarvoor overeenkomstig de voormalige EU regelgeving een vergunning was verleend of die waren geregistreerd mogen echter tot en met 29 januari 2027 in de handel worden gebracht, zelfs indien de etikettering ervan en, in voorkomend geval, de bijsluiter ervan niet in overeenstemming zijn met de artikelen 10 tot en met 16 van Verordening (EU) 2019/6.

  • De invoer in de Unie van vruchten van Momordica charantia L. van oorsprong uit die landen moet voldoen aan specifieke invoervereisten: die vruchten moeten van oorsprong zijn uit een gebied dat vrij is van plaagorganismen of uit een productielocatie die volledig fysiek beschemd is, of uit een productielocatie waar verschillende maatregelen met betrekking tot de productie, verwerking en inspectie van die vruchten zijn getroffen.

  • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een lijst gepubliceerd van combinaties van een werkzame stof en productsoort die zijn opgenomen in het programma voor de beoordeling van de bestaande werkzame stoffen in biociden. Het biocide Primer Stain TIP voldoet aan de voorwaarden mits de toelating en het etiket van het biocide een voorgeschreven vermelding m.b.t. het gebruik van beschermingsmiddelen bevatten.