Onderhandelingsrichtsnoeren onderhandelingen economische partnerschapsovereenkomsten EU-ACS

De Raad heeft op 10 januari 2020 in PbEU L 6 Besluit (EU) 2020/13 van 19
december 2019 gepubliceerd met betrekking tot de wijziging van de
onderhandelingsrichtsnoeren voor de onderhandelingen over economische
partnerschapsovereenkomsten met de landen en regio’s in Afrika, het Caribisch gebied
en de Stille Oceaan, voor zover die onder de bevoegdheid van de Unie vallen. Bij
Besluit (EU) 2020/14 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten,
in het kader van de Raad bijeen, op 19 december 2019 de Europese Commissie gemachtigd
om, namens de lidstaten, te onderhandelen over economische
partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en
de landen en regio’s in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, anderzijds,
voor zover die onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen.