Protocol regeling beslechting geschillen in verband met handelsbepalingen Euro-Med Overeenkomst Republiek Libanon in werking getreden

Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van een protocol tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten en de Republiek Libanon tot vaststelling van een
regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de handelsbepalingen van
de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon,
anderzijds.