Wijziging tariefcontingenten voor visserijproducten

Bij verordening (EU) 2020/231 van 18 februari 2020 (PbEU LI 47 van 20
februari 2020) heeft de Raad de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EU)
2018/1977 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome
tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde visserijproducten voor de periode
2019‐2020