Tariefcontingenten

  • De bijlagen bij Verordening (EU) nr. 1388/2013 van de Raad voorzagen in de autonome tariefcontingenten en werden tweejaarlijks aangepast. Aangezien de codes van de gecombineerde nomenclatuur zijn bijgewerkt in verband met de GS 2022 versie zou een groot aantal wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1388/2013 moeten worden aangebracht. Omwille van de duidelijkheid en de transparantie moet die verordening derhalve in haar geheel worden vervangen. Bij Verordening (EU) 2021/2283 van 20 december 2021 heeft de Raad de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten bekend gemaakt en wordt bij deze verordening tevens de Verordening (EU) nr. 1388/2013 ingetrokken.

  • Bij Besluit (EU) 2021/2234 van 29 november 2021 (PbEU L 452 van 16 december 2021) heeft de Raad de sluiting bekend gemaakt, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Australië krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ook Australië gaat akkoord en is het tevreden met de voorgestelde verbintenissen inzake tariefcontingent hoeveelheden die zijn aangegaan door de EU zonder het Verenigd Koninkrijk, maar enkele tariefcontingenten worden aangepast.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2205 van 13 december 2021 (PbEU L 446 van 14 december 2022) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van Verordening (EG) nr. 847/2006 betreffende de hoeveelheid van bepaalde bereidingen en conserven van vis van oorsprong uit Thailand die in het kader van tariefcontingent 09.0706 mag worden ingevoerd.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2169 van 2 december 2021 heeft de Commissie de opening bekend gemaakt, voor 2022, van een tariefcontingent voor de invoer in de Unie van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde landbouwproducten.

  • Bij de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1928 van 31 augustus 2021 (PbEU L 394 van 9 november 2021) is de wijziging bekend gemaakt van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 wat betreft het beheer en de hoeveelheden van bepaalde tariefcontingenten voor Argentinië en tot rectificatie van overgangsbepalingen van die verordening.