Verbruiksbelastingen

  • Staatssecretaris Van Rij van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft het beleidsbesluit geactualiseerd dat een toelichting geeft op de reikwijdte en toepassing van Tabel I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968. In deze Tabel I zijn de goederen en diensten opgenomen waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt. Dit besluit is een actualisering en aanpassing van het besluit van 22 december 2017, nr. 2017-16288 (Omzetbelasting. Toelichting Tabel I). Er is een aantal tekstuele wijzigingen en nieuwe inhoudelijke aanwijzingen opgenomen. De wijzigingen in het nieuwe besluit d.d. 31 maart 2022, nr. 2022-6334, zijn gepubliceerd in Staatscourant 19 april 2022, nr. 9114.

  • Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over het voorstel voor de toepassing van een btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Het voorstel is afhankelijk en onder voorbehoud van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets. Tot voor kort bood de BTW-richtlijn 2006 geen mogelijkheid om op de levering en installatie van zonnepanelen op een woning een verlaagd- of btw-nultarief toe te passen. De Raad van de Europese Unie heeft inmiddels een richtlijn vastgesteld over de btw-tarieven. Daarmee is het toegestaan om een btw-nultarief toe te passen. Het kabinet wil gebruikmaken van de gecreëerde mogelijkheid om de administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en de Belastingdienst te verminderen en investeringen in zonnepanelen te stimuleren.

  • Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer het verslag aangeboden van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 april 2022 te Luxemburg. Bij dit verslag is, conform de afspraken omtrent EU-informatievoorziening, ook het kwartaaloverzicht opgenomen van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën. De relevante btw-voorstellen, alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van zaken, treft u hieronder aan.

  • De Raad van de Europese Unie heeft op 15 maart 2022 conclusies gepubliceerd over de uitvoering van het zogeheten btw-pakket met betrekking tot e-handel. In Nederland is dit pakket vorig jaar gecodificeerd met de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel. Hiermee is de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten gemoderniseerd en vereenvoudigd. De Raad is er onder meer mee ingenomen dat de Commissie van plan is om met voorstellen te komen om de grensoverschrijdende handel van de EU verder te vereenvoudigen, de administratieve lasten voor bedrijven en belastingdiensten te verlichten en btw-fraude efficiënter te bestrijden, met name door meervoudige registraties in verschillende lidstaten terug te dringen. Naar het oordeel van de Raad kan deze doelstelling worden verwezenlijkt en de werking van het btw-stelsel worden vereenvoudigd door het éénloketsysteem uit te breiden naar alle b2c-transacties en van de harmonisatie van het gebruik van de verleggingsregeling voor b2b-transacties door een niet-gevestigde belastingplichtige.

    De tekst van de conclusies van de Raad treft u onderstaand aan.

  • Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om mensen met lage en middeninkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen en de aanhoudende inflatie. Het kabinet wil de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) vanaf 1 juli dit jaar voor een halfjaar verlagen van 21% naar 9%. Daarnaast stelt het kabinet voor om ook de accijns op benzine en diesel per 1 april 2022 tot het einde van het jaar te verlagen met 21%. Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Kaag (Financiën), Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingen) in een brief aan de Tweede Kamer. De relevante teksten over deze btw- en accijnsmaatregelen uit de brief aan de Tweede Kamer treft u onderstaand aan.