Verbruiksbelastingen

  • Op de website van de Belastingdienst wordt aangegeven dat het oude ondernemersportaal waarbij ondernemers hun btw-zaken konden regelen wordt afgeschaft. Btw-aangiften over 2022 en later kunnen niet meer ingediend worden via dit oude ondernemersportaal. Ondernemers hebben dan nog 3 keuzes om aangifte te doen: via administratiesoftware, via een fiscaal dienstverlener of via het nieuwe ondernemersportaal van de Belastingdienst. De Belastingdienst roept ondernemers op om tijdig over de stappen. De tekst op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

  • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 15 oktober 2021 duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van licenties voor softwareproducten die gegevens uit een AED gebruiken voor feedback, diagnose of onderhoud. Naar het oordeel van de Belastingdienst is de levering hiervan, belast met 21% btw. De toelichting op de website van Belastingdienst treft u onderstaand aan.

  • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer het verslag aangeboden van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 oktober 2021 te Luxemburg. Bij dit verslag is, conform de afspraken omtrent EU-informatievoorziening, ook het kwartaaloverzicht opgenomen van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën. De relevante btw-voorstellen, alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van zaken, treft u hieronder aan.

  • Op de website van HollandBIO, de belangenvereniging van biotech bedrijven in Nederland, is aangegeven dat de Belastingdienst met een brief heeft aangegeven zogeheten Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s), zoals cel- en gentherapieproducten, te beschouwen als medische producten. Dit betekent dat het verlaagde btw-tarief van 9% voor medicijnen ook geldt voor ATMP’s. Het standpunt van de Belastingdienst maakt een eind aan de onduidelijkheid en wordt gezien als een mooie opsteker voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De uitspraak volgt uit de gezamenlijke inzet van HollandBIO, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, het LUMC, de ministeries van EZK, VWS en Financiën en de Belastingdienst. De tekst op de website van HollandBIO treft u onderstaand aan.

  • Op Prinsjesdag is het zogenoemde pakket Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. Al met al zijn in dit pakket zes wetsvoorstellen opgenomen, waaronder het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 (OFM 2022). Hierin zijn maatregelen opgenomen die geen budgettaire gevolgen hebben en overwegend technische verbeteringen betreffen van het huidige belastingstelsel. Dit wetsvoorstel regelt voor de omzetbelasting een aantal nieuwe bepalingen met betrekking tot een btw-melding voor de niet-Unieregeling, de Unieregeling en de invoerregeling in enige lidstaat, waarbij die melding voor Nederland als lidstaat van verbruik in een belastingtijdvak telkens negatief is. De voorgestelde nieuwe bepalingen strekken ertoe dat een negatieve btw-melding die door Nederland moet worden afgewikkeld in een dergelijk geval automatisch wordt aangemerkt als een verzoek om teruggaaf. Daarmee wordt voorkomen dat de niet in Nederland gevestigde ondernemer voor die teruggaaf afzonderlijk een verzoek om teruggaaf zou moeten doen. De voorgestelde wettekst, de memorie van toelichting en de artikelsgewijze toelichting treft u hieronder aan.