Verbruiksbelastingen

 • Met Prinsjesdag heeft het Kabinet het zogenoemde Belastingplan 2005 aan de Tweede
  Kamer voorgelegd. In voorstel van wet (want in dat stadium bevindt het zich) is een
  tweetal voorstellen opgenomen die interessant zijn voor In- en uitvoernieuws.
  Dat betreft de introductie van een minimumaccijnsbedrag voor sigaretten en shag, een
  introductie die gepaard gaat met een (beperkte) accijnsverhoging van de sigaretten en
  shag in het goedkope segment en de introductie van een accijnsdifferentiatie voor
  dieselolie op basis van het zwavelgehalte. Hierna zijn achtereenvolgens opgenomen de
  relevante bepalingen uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (algemeen en
  artikelsgewijze deel) en uit het wetsvoorstel zelf.

 • De Staatssecretaris van Financiën heeft recent een voorstel van wet ingediend bij de
  Tweede Kamer der Staten-Generaal waarin onder meer een aantal voorstellen tot
  wijziging van de Wet op de accijns zijn opgenomen. De voornaamste in die wet
  voorziene wijzigingen hebben betrekking op een vrijstelling van accijns voor minerale
  oliën, andere dan koolwaterstoffen, die worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden en
  op een mogelijkheid tot teruggaaf van het bedrag dat is betaald bij de aanschaf van
  accijnszegels die zijn bestemd om in het buitenland op tabaksproducten te worden
  aangebracht. Daarnaast wordt in de Wet op de belasting van personenauto’s en
  motorrijwielen voorzien in een gewijzigd afschrijvingsregime voor de belasting die
  moet worden betaald bij de registratie van een reeds in het buitenland gebruikte
  personenauto of motorrijwiel.

  Hierna volgens achtereenvolgens de relevante passages uit de memorie van toelichting
  (algemeen deel gevolgd door het artikelsgewijze deel) en de desbetreffende
  voorstellen voor de wettelijke bepalingen.

 • In In- en uitvoernieuws 2003, punt 768 hebben wij u geïnformeerd over de
  wijziging van de Wet op de accijns als gevolg van de implementatie van de zogenoemde
  richtlijn Energiebelastingen. Een van de wijzigingen van de Wet op de accijns heeft
  betrekking op de nieuwe teruggaafregeling voor bepaalde minerale oliën die worden
  gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Voor de teruggaafregeling dienen zowel
  in het Uitvoeringsbesluit accijns als in de Uitvoeringsregeling accijns nadere regels
  te worden vastgesteld. Over de wijzigingen van de Uitvoeringsregeling hebben wij u
  geïnformeerd op www.inenuitvoernet.nl, onder nummer 2003-1798. Inmiddels zijn ook de
  nadere regels in het Uitvoeringsbesluit bekendgemaakt.

 • Het Belastingplan 2004 en Wet implementatie richtlijn Energiebelastingen zijn
  inmiddels gepubliceerd.