Verbruiksbelastingen

 • Als gevolg van een prijsverhoging van rooktabak (shag) heeft de Staatssecretaris van
  Financiën de accijnstarieven voor rooktabak aangepast. Deze nieuwe tarieven treden in
  werking met ingang van 1 mei 2005. De desbetreffende ministeriële regeling is
  vastgesteld op 8 april 2005 en gepubliceerd in de Staatscourant van 21 april
  2005, nr. 77.

 • In eerdere berichtgeving hebben wij u op de hoogte gesteld van de wijzigingen van de
  verbruiksbelastingen in het kader van het Belastingplan 2005. Zie onder meer de
  berichten op www.inenuitvoer.nl onder de nummers 2004-2201-VBB, 2004-2269-VBB en
  2004-2661-VBB. Inmiddels zijn ter zake van de heffing van accijns op
  vliegtuigbrandstof die wordt gebruikt voor binnenlandse vluchten nadere bepalingen
  vastgesteld in zowel het Uitvoeringsbesluit accijns en de Uitvoeringsregeling
  accijns. Hierna volgen achtereenvolgens de toelichting op de wijziging van het
  Uitvoeringsbesluit accijns, gevolgd door de wijzigingen van dat besluit en de
  toelichting op de wijzigingen van de Uitvoeringsregeling accijns, gevolgd door de
  wijzigingen van die regeling. Alle genoemde wijzigingen treden in werking met ingang
  van 1 januari 2005.

 • In In- en uitvoernieuws hebben wij u eerder op de hoogte gebracht van het
  wetsvoorstel Belastingplan 2005 dat in september 2004 aan de Tweede Kamer was
  aangeboden (zie www.inenuitvoer.nl: 2004-2201-VBB). Het belastingplan is inmiddels
  tot wet verheven en gepubliceerd in Stb. 2004, 653 van 23 december 2004.
  Daarnaast is ook de zogenoemde bijstellingsregeling gepubliceerd, zijnde een regeling
  waarbij de jaarlijkse indexatie van de accijnstarieven op minerale oliën plaatsvindt.
  Deze regeling is gepubliceerd in Stcrt. 2004, 249 van 24 december 2004.
  Onderstaand volgt een overzicht van de accijnstarieven op minerale oliën en
  tabaksproducten zoals die met ingang van 1 januari 2005 van toepassing zullen zijn.

 • Eerder hebben wij u mededeling gedaan van het belastingplan 2005 dat recent als
  voorstel van wet naar de Tweede Kamer is gezonden (zie hiervoor www.inenuitvoernet,
  2004-2201-VBB). Op dit belastingplan is inmiddels een nota van wijziging ingediend
  waarin onder andere is voorzien in de introductie van een accijnsheffing op
  vliegtuigbrandstof die wordt verbruikt tijdens vluchten binnen Nederland. Hierna zijn
  achtereenvolgens de relevante passages van de toelichting en de wettelijke bepalingen
  van de nota van wijziging opgenomen. Als deze 'kerosineheffing' wordt aanvaard,
  treedt deze in werking met ingang van 1 januari 2005.

 • Op bepaalde brandstoffen wordt een zogenoemde voorraadheffing geheven. Deze bedraagt
  € 5,90 per 1000 liter respectievelijk 1000 kg benzine, diesel en LPG. Met ingang van
  1 oktober 2004 is deze heffing voor een periode van twee jaar verlaagd tot € 5,30.
  Deze verlaging heeft plaatsgevonden bij Besluit van 13 september 2004, houdende
  tijdelijke verlaging van de voorraadheffing op aardolieproducten, gepubliceerd in
  Stb. 2004, 460 van 21 september 2004. Hierna volgen achtereenvolgens de bij
  dit besluit opgenomen nota van toelichting en de tekst van het besluit.