Verbruiksbelastingen

 • Onlangs is het Handboek Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (HVAD)
  gepubliceerd. Dit handboek ontbrak tot nu toe nog aan de lijst van handboeken,
  waaronder het handboek accijns en handboek EMCS.

 • Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat
  Nederland toch per 1 juli 2021 het wetsvoorstel kan uitvoeren dat is gericht op
  implementatie van de btw-richtlijnen elektronische handel (EU btw e-commerce). Deze
  versnelling ten opzichte van eerdere signalen zou mogelijk zijn via een zogenaamd
  “noodspoor”, dat wil zeggen een tijdelijke en beperkte oplossing met risico’s en
  onzekerheden. Het kabinet is echter van mening dat de nadelige gevolgen voor het
  bedrijfsleven van een latere uitvoering zo groot zijn, dat dit noodspoor zal worden
  bewandeld. De bijbehorende risico’s zullen zoveel mogelijk worden gemitigeerd. De
  volledige tekst van de brief aan de Tweede Kamer treft u onderstaand aan.

 • De Algemene Rekenkamer heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe
  btw-regelgeving van de EU op het terrein van de grensoverschrijdende e-commerce, die
  in 2021 in werking zou treden. Het wetsontwerp over deze nieuwe btw-regelgeving is
  sinds 14 juli 2020 bij de Tweede Kamer in behandeling. Op basis van de kennis en
  ervaring voortvloeiend uit het rapport van 28 november 2018 worden door de Rekenkamer
  zorgen geuit met betrekking tot de ordelijke en tijdige implementatie in 2021 van de
  nieuwe btw-regelgeving. De Rekenkamer signaleert de volgende 4 knelpunten: 1. de
  implementatie zal voor een deel moeten steunen op tijdelijke voorzieningen en
  handmatige (nood)procedures, 2. naast de aanpassingen als gevolg van de
  EU-regelgeving, moet ook rekening worden gehouden met systeemwijzigingen
  voortvloeiend uit de Brexit, 3. het niet tijdig implementeren van een goed werkende
  voorziening kan (financiële) gevolgen hebben voor het Nederlands bedrijfsleven en
  voor de Staat, en 4. zelfs als een tijdelijke oplossing op tijd kan worden
  geïmplementeerd, zullen aanvullende werkzaamheden nodig zijn om uiteindelijk een
  structurele oplossing te bereiken. De volledige tekst van de brief van de Rekenkamer
  aan de Tweede Kamer treft u onderstaand aan.

 • Ook voor tabaksproducten zijn per 1 januari 2021 de accijnstarieven verhoogd. Dit is
  een gevolg van het Belastingplan 2020 die een eerder geplande verhoging van het
  Belastingplan 2018 verving. Dit laatste als gevolg van het preventieakkoord.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 6 januari 2021
  duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van
  doseerbrieven met individuele informatie voor patiënten. Naar het oordeel van de
  Belastingdienst is de levering van een doseerbrief belast met 21%, omdat een
  doseerbrief geen uitgave is. De toelichting op de website van Belastingdienst treft u
  onderstaand aan.