Verbruiksbelastingen

 • De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs het Voorschrift Tabel II gewijzigd.
  Deze wijziging houdt verband met de aanpassing per 1 januari 2019 van onder meer post
  a.3 van Tabel II bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (Belastingplan 2018). De
  wijziging van post a.3 maakt actualisering van de in Voorschrift Tabel II (besluit
  van 28 maart 1993, nr. VB 93/575, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31
  december 1998, nr. VB 98/2970) gehanteerde relevante terminologie noodzakelijk. De
  omschrijving van het begrip ‘nieuwe vervoermiddelen’ (opgenomen in de
  begripsbepalingen van Voorschrift Tabel II) is aangepast. Verder is in de
  begripsbepalingen opgenomen dat de term ‘zeeschip’ in dit besluit moet worden gelezen
  als ‘een schip als bedoeld in post a.3 onder a tot en met d’. Ook wordt in de
  begripsbepalingen opgenomen dat de term ‘luchtvaartuig’ in dit besluit moet worden
  gelezen als ‘een luchtvaartuig als bedoeld in post a.3 onder e’. Verder worden enkele
  zinnen in de onderdelen 1.11.7 en 1.11.10 van Voorschrift Tabel II aangepast. De in
  Voorschrift Tabel II opgenomen toelichting op de posten b.1 t/m b.6 wordt binnenkort
  integraal gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van 1
  januari 2019. De tekst van de wijzigingen treft u onderstaand aan.

 • Tot voor kort was het Handboek Accijns niet openbaar te raadplegen. Daar is nu met de
  publicatie ervan verandering in gekomen.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
  met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018. Uit het
  verslag blijkt dat er een akkoord is bereikt over de voorgestelde maatregel voor een
  tijdelijke toepassing van een algemene verleggingsregeling voor prestaties boven een
  bepaalde drempel. De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
  met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018. Uit het
  verslag blijkt dat er een akkoord is bereikt over de voorgestelde quick fixes voor
  een vereenvoudiging en harmonisatie van bepaalde regels van het huidige BTW-systeem.
  De relevante passages uit het verslag treft u hieronder aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
  met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018. Uit het
  verslag blijkt dat er een akkoord is bereikt over het richtlijnvoorstel e-publicaties
  en de gelijke btw-behandeling van digitale en fysieke publicaties. De relevante
  passages uit het verslag treft u hieronder aan.