Verbruiksbelastingen

 • De Ministers van Financiën van de EU hebben een politiek akkoord bereikt over nieuwe
  regels waarmee de lidstaten btw-fraude in de e-commerce beter kunnen bestrijden. De
  fraudebestrijdingsdeskundigen in de EU-lidstaten krijgen toegang tot voor de
  btw-heffing relevante gegevens die in het bezit zijn van betalingsintermediairs.
  Daartoe behoren verstrekkers van kredietkaarten en automatische afschrijvingen, die
  betrokken zijn bij meer dan 90 % van de onlineaankopen in de EU. Ook is
  overeenstemming bereikt over een actualisering van de reeds bestaande bijzondere
  btw-regels voor het mkb die daarmee meer mogelijkheden bieden voor
  grensoverschrijdende activiteiten, alsmede over nieuwe regels waardoor leveringen aan
  strijdkrachten vrijgesteld zijn van btw en accijnzen wanneer zij buiten hun eigen
  lidstaat worden ingezet en deelnemen aan een Europese defensie-inspanning.

 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de schriftelijke beantwoording van een
  aantal onbeantwoorde vragen uit het wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2020 aan
  de Tweede Kamer gestuurd. Hierin komen ook btw-onderwerpen, zoals het verlaagde
  btw-tarief voor e-books en btw-heffing bij parallelimport, aan de orde. De
  beantwoording van de vragen op deze onderwerpen treft u onderstaand aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de geannoteerde agenda voor de vergadering van
  de Eurogroep en de Ecofinraad op 7 en 8 november 2019 te Brussel naar de Eerste en
  Tweede Kamer gezonden. Op de agenda staan een aantal btw-voorstellen. Deze hebben
  betrekking op a. een btw- en accijnsvrijstelling voor defensie-inspanningen ter
  uitvoering van een Unieoptreden in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids-
  en defensiebeleid (GVDB) voor zowel officieel als persoonlijk gebruik op betrokken
  goederen en diensten, op alcohol, tabak en energieproducten (bijvoorbeeld
  brandstoffen), b. het voorstel met betrekking tot de verplichte verzameling en
  uitwisseling van btw-relevante betaalgegevens, en c. het voorstel tot aanpassing van
  de bestaande bijzondere regeling voor kleine ondernemers. Nederland is akkoord met
  deze voorstellen en de voorgestelde wijzigingen. De toelichting op de betreffende
  onderwerpen in de geannoteerde agenda treft u hieronder aan.

 • Op de website van de Belastingdienst is met het bericht van 18 oktober 2019
  duidelijkheid gegeven over het toepasselijke btw-tarief op de levering van een
  zuurstofcompressor en lege zuurstofflessen. Naar het oordeel van de Belastingdienst
  zijn deze producten geen toebehoren van een zuurstofconcentrator. De levering hiervan
  wordt daarom belast met 21% btw. De toelichting op de website van Belastingdienst
  treft u onderstaand aan.

 • Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief gezonden
  met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober jl. te Luxemburg.
  Bij dit verslag is tevens een kwartaaloverzicht verstrekt van lopende
  EU-wetgevingsonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Financiën,
  conform de afspraken omtrent EU-informatievoorziening. De relevante btw-voorstellen,
  alsmede een omschrijving van het voorstel en de stand van zaken, treft u hieronder
  aan.