Verbruiksbelastingen

 • Zoals elk jaar zijn ook deze keer op 1 januari een aantal accijnstarieven voor
  minerale oliën gewijzigd. Bij de minerale oliën is dit een situatie die elk jaar per
  1 januari plaatsvindt vanwege de aanpassing aan de prijsindex. Deze aanpassingen zijn
  opgenomen in een aparte Bijstellingsregeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-63267.html

  Tegelijk met het aanpassen van de tarieven voor minerale oliën op basis van deze
  Bijstellingsregeling vindt er voor gasolie en halfzware olie, waarvan de meest
  bekende de dieselolie is, nog een verhoging plaats. Deze is gebaseerd op de Wet
  fiscale maatregelen Klimaatakkoord. De verhoging voor deze minerale oliën bedraagt €
  10,00 per 1000 liter. Deze verhoging is niet opgenomen in de Bijstellingsregeling en
  komt dus naast de verhoging voor de indexering. Voor halfzware olie en gasolie moeten
  de verhogingen uit de Bijstellingsregeling en de Wet fiscale Maatregelen
  Klimaatakkoord dus bij elkaar opgeteld worden.

 • De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over noodmaatregelen in
  verband met de coronacrisis geactualiseerd. In dit besluit (nr. 2020-247116,
  Staatscourant 2020, nr. 68989, 30 december 2020) zijn ook nieuwe goedkeuringen
  opgenomen, zoals de toepassing van het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en
  COVID-19-testkits. Daarnaast zijn enkele bestaande maatregelen verlengd. De
  beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken
  zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. De relevante btw-maatregelen en
  toelichting daarop, treft u onderstaand aan.

 • Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst – heeft de
  Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aangeboden over de Wijziging van
  de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijnen elektronische
  handel). Het kabinet geeft in deze nota een reactie geven op de vragen en opmerkingen
  van de leden van de fracties van de VVD, het CDA, D66, de PvdA en de SP. Het kabinet
  heeft zich de afgelopen tijd ingespannen om de inwerkingtreding van de nieuwe
  regeling voor elektronische handel in de Unie uitgesteld te krijgen tot 1 januari
  2022, maar het ziet er naar uit dat er geen nader uitstel komt en de nieuwe regeling
  gewoon per 1 juli 2021 in werking treedt. De Belastingdienst onderzoekt op dit moment
  de mogelijkheden om via noodvoorzieningen toch de uitvoering van de nieuwe regels in
  Nederland met ingang van 1 juli 2021 te kunnen accommoderen. Het onderzoek is nog in
  volle gang en begin januari 2021 zal duidelijkheid gegeven kunnen worden of de
  inwerkingtreding per 1 juli 2021 gegarandeerd kan worden.

 • De staatssecretaris van Financiën heeft het btw-beleidsbesluit over de vaste
  inrichting geactualiseerd. Voor de btw-heffing is het van belang vast te stellen of
  een ondernemer die de zetel van zijn bedrijfsuitoefening in het buitenland heeft in
  Nederland beschikt over een vaste inrichting. De aanwezigheid daarvan in Nederland is
  onder meer relevant voor de btw-heffing bij prestaties die de vaste inrichting aan
  derden verricht en het doen van btw-aangifte voor deze prestaties. Verder is het
  beschikken over een vaste inrichting in Nederland onder andere van belang voor de
  btw-aftrek bij de vaste inrichting en het al dan niet verleggen van de btw-heffing
  naar Nederlandse ondernemers die prestaties afnemen van de buitenlandse ondernemer.
  Het beleidsbesluit treedt in werking met ingang van 19 december 2020. Het oude
  besluit van 21 november 2003, nr. DGB2003-6237M, is ingetrokken.

 • De staatssecretaris van Financiën heeft het beleidsbesluit over het recht op aftrek
  van btw geactualiseerd. Dit beleidsbesluit is geen allesomvattende beschrijving van
  alle problematiek die zich voordoet bij de btw-aftrek, maar bevat vooral uitleg en
  goedkeuringen die voor de omschreven situaties gelden. Daarnaast beschrijft het
  beleidsbesluit hoe in bepaalde situaties het recht op btw-aftrek moet worden bepaald.
  Verder bevat het interpretaties van relevante begrippen en verwijzingen naar
  nationale en Europese jurisprudentie. Het geactualiseerde besluit treedt in werking
  met ingang van 15 december 2020. Het oude besluit van 25 november 2011, nr.
  BLKB2011/641M, is ingetrokken.