Nieuws

  • Er is voorzien in een gedeeltelijke vrijstelling van het wettelijke verbod op het verhandelen en in bezit hebben van Aziatische duizendknopen.

  • Er is wijziging gebracht in de Uitvoeringsregeling zeevisserij in verband met de gewijzigde vaststelling van bepaalde vangstmogelijkheden voor 2021.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 10 juni 2021 in de zaak HAA 19/1230 geoordeeld dat een verzoek om terugbetaling bergings- en verpakkingsmiddelen ten onrechte afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat indien verweerder op grond van een verzoek om terugbetaling tot de beslissing komt dat de presentatiesystemen ingedeeld moeten worden in GS-post 94.03, de bergings- en verpakkingsmiddelen, die volgens indelingsregels 5a en 5b onder dezelfde post moeten worden ingedeeld als de artikelen waarmee ze normaal worden verkocht, ook ingedeeld moeten worden in GS-post 94.03. Hetzelfde geldt voor de bijna identieke presentatiesystemen en daarmee ook voor de bergings- en verpakkingsmiddelen.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 10 juni 2021 uitspraak gedaan in de zaaknummers: HAA 19/2426, HAA 19/2427 en HAA 19/2429. Daarbij is geoordeeld dat BTI’s zijn terecht ingetrokken. De wijziging van de toelichting op GS-post 94.03 is niet in strijd is met de tekst van de GS-post en de aantekening bij de afdeling of het hoofdstuk. De wijziging van de toelichting perkt wellicht de toelichting van de GS-post in, maar niet de GS-post als zodanig. De toelichting is een nadere precisering. Dat verweerder de goederen vóór de wijziging van de toelichting als meubel in de zin van GS-post 94.03 heeft ingedeeld, maakt het voorgaande niet anders. Het “met terugwerkende kracht” intrekken van de BTI’s is niet in strijd met het DWU.

  • Zodra een levensmiddel of diervoeder in de handel wordt gebracht mag het gehalte aan bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan vastgesteld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

    Met een wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad worden de maximumgehalten aan residuen gewijzigd voor mandestrobine in druiven en aardbeien.