Nieuws

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/600 van 7 april 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van staven van wolfraamlegering om te worden aangepunt en gebruikt als laselektroden. De staven zijn stomp aan de uiteinden en afzonderlijk met een kleur gemarkeerd. De kleurmarkering geeft het legeringselement en het wolfraamgehalte aan. De staven zijn ontworpen om te worden aangepunt en gebruikt als laselektroden voor TIG-lassen (Tungsten Inert Gas). Het artikel moet worden ingedeeld onder GN-code 8101 99 10 als staven van wolfraam, andere dan enkel door sinteren verkregen.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 1 april 2021 in zaaknummer HAA 19/1092 geoordeeld met betrekking tot de naleving van de voorwaarden van een vergunning bijzondere bestemming voor de verwerking van (bepaalde soorten) vis. De zaak is ter zitting gelijktijdig behandeld met de zaken HAA 18/4813 en HAA 19/4605 van [E] B.V., HAA 17/5451 van [F] B.V., HAA 17/5661 van [G] B.V. en HAA 17/5662 van [H] B.V. Uit al het hiervoor overwogene volgt dat ten aanzien van de door eiseres ingevoerde hoeveelheid Alaska koolvis en Alaska koolvisfilets waarvoor eiseres niet beschikte over een vergunning bijzondere bestemming een douaneschuld is ontstaan, zodat verweerder daarvoor terecht een UTB heeft uitgereikt.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 1 april 2021 in zaaknummer: HAA 18/4813 geoordeeld met betrekking tot de naleving van de voorwaarden van een vergunning bijzondere bestemming voor de verwerking van (bepaalde soorten) vis. De zaak is ter zitting gelijktijdig behandeld met de zaak HAA 19/4605 van eiseres en met de zaken HAA 17/5451 van [E] B.V., HAA 17/5661 van [F] B.V., HAA 17/5662 van [G] B.V. en HAA 19/1092 van [H] B.V. Naar het oordeel van de rechtbank kan de vergunning in redelijkheid niet anders worden begrepen dan dat eiseres gedurende de looptijd van deze vergunning (1 januari 2013 tot en met 31 december 2015) per jaar 800.000 kg (in maart 2014 na wijziging vergunning verhoogd naar 1.500.000 kg per jaar) mocht plaatsen. Uit de onderbouwing van de UTB en de daarin genoemde hoeveelheden blijkt dat eiseres deze hoeveelheid per jaar niet heeft overschreden. Nu verweerder geen andere gronden heeft aangevoerd voor het ontstaan van de douaneschuld en het uitreiken van de UTB, kan deze niet in stand blijven, zowel voor wat betreft de douaneschuld als voor de rente op achterstallen. Bij deze stand van zaken behoeven de overige standpunten van eiseres geen bespreking.

  • Zodra een levensmiddel of diervoeder in de handel wordt gebracht mag het gehalte aan bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan vastgesteld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Met Verordening (EU) 2021/590 worden bijlage II, en IV van Verordening (EG) nr. 396/2005 gewijzigd en worden de maximumresidugehalten voor aclonifen, boscalid, koemelk, etofenprox, ijzerpyrofosfaat, L-cysteïne, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, mefentrifluconazool, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat, natrium-p-nitrofenolaat en triclopyr in of op bepaalde producten vastgesteld.

  • De geldigheidsduur van de goedkeuring van een groot aantal werkzame stoffen is verlengd. De werkzame stof waterig extract van de gekiemde zaden van zoete Lupinus albus is goedgekeurd. De voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof prosulfuron zijn gewijzigd.