Nieuws

  • Op 30 september 2022 heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme van Colombia het antidumpingonderzoek naar de invoer van diepgevroren friet afgesloten. De AD-maatregelen worden met nog eens 5 jaar verlengd.

  • In PbEU C 379 van 3 oktober 2022 is bekendgemaakt dat de antidumpingmaatregelen op oxaalzuur uit India en China zullen vervallen op 3 juli 2023.

  • Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba heeft op 7 september 2022 in de zaaknummers AUA202002435 en AUA202002436 geoordeeld dat voor heffing van accijns op gedistilleerd niet zonder meer kan worden aangesloten bij de producten die voor de heffing van invoerrechten worden ingedeeld onder de tariefpost 22.08. Het Gerecht leidt uit de tekst van de artikelen 5 en 6 Landsverordening accijns op gedistilleerd (LvAG) af dat onder gedistilleerd dienen te worden begrepen, de alcoholische dranken die grotendeels gedistilleerde alcohol bevatten. Gedistilleerde alcohol wordt verkregen door destillatie. Beoordeeld moet worden of de BLL-dranken en de BJJ-dranken grotendeels (voor meer dan 50% van het totale alcoholpercentage) gedistilleerde alcohol bevatten. Van de samenstelling van de dranken heeft de Inspecteur voor elk product een rapport van het Nederlandse Douane Laboratorium overgelegd. Hieruit volgt niet dat de dranken grotendeels gedistilleerde alcohol bevatten. De UTB’s dienen voor zover zij betrekking hebben op de heffing van gedistilleerdaccijns te vervallen.

  • De rechtbank Noord-Holland heeft op 12 januari 2021 uitspraak in de zaak HAA 18/4843 gedaan ter zake van antidumping- en compenserende rechten en de oorsprong van zonnepanelen. De rechtbank heeft daarbij geoordeeld dat niet Taiwan, maar China het land van oorsprong is. Verweerder heeft recht op verdediging van eiseres en motiveringsbeginsel niet geschonden en heeft voldaan aan zijn bewijslast. OLAF is bevoegd en het rapport van OLAF kan in principe als bewijs dienen. In hoger beroep heeft het gerechtshof Amsterdam heeft op 23 juni 2022 in zaaknummer 21/00161 geoordeeld dat het hoger beroep ongegrond is. Ook het Hof ziet geen aanleiding de door OLAF in Taiwan vergaarde informatie (zowel tijdens als na het bezoek aan Taiwan) als bewijsmiddel uit te sluiten en is tevens van oordeel dat de inspecteur voor alle in de UTB betrokken zonnepanelen is geslaagd in de op hem rustende last te bewijzen dat zij van Chinese oorsprong zijn. Daarmee volgt het Hof de uitspraak van de rechtbank.

  • Er is een tweetal mededelingen van een autorisatie voor en het toegestane gebruik gedaan voor 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd (4-tert-OPnEO).