Nieuws

  • In de zaak C-107/22 betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het gerechtshof Amsterdam, ter zake van de uitlegging van algemene regel 2, onder a), voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, heeft het Hof van Justitie op 27 april 2023 uitspraak gedaan. Dit verzoek was ingediend in het kader van een geding tussen X BV en de Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam over de tariefindeling van onderdelen van satellietontvangtoestellen. Volgens het Hof moet deze indelingsregel 2, onder a), worden uitgelegd dat onderdelen van een satellietontvangtoestel die bestemd zijn om, na in het vrije verkeer te zijn gebracht, tot een compleet toestel te worden geassembleerd, die in één container worden vervoerd en door dezelfde aangever, op eigen naam en voor eigen rekening, op dezelfde dag bij hetzelfde douanekantoor voor het vrije verkeer worden aangegeven door middel van twee afzonderlijke aangiften voor het vrije verkeer, en die bij het in het vrije verkeer brengen eigendom zijn van twee verbonden ondernemingen, moeten worden aangemerkt als een satellietontvangtoestel dat wordt aangeboden in gedemonteerde of niet-gemonteerde staat in de zin van voornoemde regel, en dus vallen onder een en dezelfde tariefpost, voor zover uit objectieve factoren blijkt dat deze onderdelen een geheel vormen en alle bestanddelen van dat toestel omvatten. Deze regel is tevens toepassing wanneer sommige van de betrokken goederen worden aangegeven voor het vrije verkeer, terwijl de overige onder de douaneregeling extern communautair douanevervoer worden geplaatst.

  • Spanje heeft de Europese Commissie in kennis gesteld van een nieuwe uitbraak van schapen-en geitenpokken. Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en om te vermijden dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, worden de beschermings- en bewakingszones voor schapen-en geitenpokken in Spanje opnieuw omschreven.

  • Canada, Chili en de Verenigde Staten hebben de Europese Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee.

    De binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van de genoemde landen beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza, mag daarom niet langer worden toegestaan.

  • Hierna is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die in de recente online-updates van inenuitvoer.nl, Gebruikstarief zijn verwerkt. Zo nodig zijn met betrekking tot bepaalde maatregelen nadere gegevens opgenomen. Wijzigingen die in de online zijn verwerkt na de hierboven vermelde datum worden opgenomen in het volgende maandoverzicht.

  • De periodieke valutawisselkoerslijst voor mei 2023 is gepubliceerd.